Chiny,Polecane

Przegląd prasy chińskiej Marcina Wojnara: 01-14.03.2012

Podwójne Zgromadzenie wyznaczy kierunki polityki wewnętrznej.

W tym wydaniu przeglądu skupimy się na odbywających się w ostatnich dniach w Pekinie równolegle obradach Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (OZPL) oraz Zgromadzenia Ogólnokrajowego Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin (LPKKCh). Wydarzenie to organizowane jest corocznie i ma kluczowe znaczenie dla polityki wewnętrzej Państwa Środka. W tym roku jesteśmy świadkami piątego, ostatniego zgromadzenia OZPL i LPKKCh 11-tej kadencji. Organizowane tradycyjnie w tym samym czasie obrady nazywane są potocznie Podwójnym Zgromadzeniem Ogólnokrajowym (quanguo lianghui全国两会) i otrzymują szczególną uwagę ze strony mediów. W tym celu uruchamiane są specjalne serwisy informacyjne minuta po minucie dostarczające wieści z obrad.

Specjalne serwisy:

Xinhua, Beijing Daily, Renmin Ribao

Polityka i gospodarka

:: Inauguracja Zgromadzenia Ogólnokrajowego Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin

04.03.2012 (src; src)

03.03 po południu w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie odbyła się doroczna inauguracja ostatniego, 5-go posiedzenia LPKKCh XI kadencji. W ciągu najbliższych 10 dni w obradach uczestniczyć będą delegaci ze wszystkich zakątków kraju, pochodzący z różnych grup etnicznych, społecznych, i zawodów. Przedmiotem obrad będą rozmaite kwestie dot. życia obywateli, wypełniania postanowień rządu, oraz sprawowania demokratycznego nadzoru.

W zgromadzeniu uczestniczyć powinno 2262 delegatów, stawiło się 2192, co tym samym zapewnia quorum. O postępach w pracach informować będzie przewodniczący Stałego Komitetu LPKKCh Jia Qinglin:

„W 2012 prace LPKKCh powinny skupić się na wzmocnieniu mechanizmów integracji społecznej, przyspieszeniu reformy publicznej służby zdrowia, poprawie bezpieczeństwa żywności, i innych istotnych kwestiach ważnych dla rozwoju społecznego. (…) Musimy trzeźwo oceniać sytuację i pamiętać, że w naszej pracy nadal są pewne braki. Na przykład: prace Komitetu, oraz forma nadzoru demokratycznego powinny być stopniowo usprawniane, podobnie jak intensywność działań kontrolnych. Jakość niektórych istniejących mechanizmów prawnych, proponowanych regulacji, jak i samych wystąpień przed zgromadzeniem również mogłaby być lepsza.” – mówił Jia Qinglin.

Lin Wenyi, wiceprzewodnicząca LPKKCh poinformowała o efektach zeszłorocznego, 4-go zgromadzenia. W ciągu ostatniego roku nadesłano 6076 projektów legislacji, z czego zarejestrowano 5603. Do dnia 20.02 rozpatrzono 5583 dokumenty, co stanowi 99.64% zarejestrowanych projektów.*

*do godziny 14.00 dn. 8.03.12 złożono 6069 projektów, tj. o 307 więcej niż w 2011

:: Delegaci na temat regulacji rynku nieruchomości

04.03.2012 (Qianjiang Wanbao; house356.com)

Sytuacja na rynku mieszkaniowym

W efekcie wprowadzenia „najostrzejszej w historii” polityki nadzoru, dynamika wzrostu cen mieszkań znacząco wyhamowała. Jednak pozostaje pytanie, jak długo będzie trzeba czekać na powrót „głosu rozsądku” na rynek nieruchomości? W jaki sposób ma być prowadzony nadzór? Na te pytania, dotyczące życia zwykłych chińczyków, odpowiadają delegaci uczestniczący w tegorocznym Podwójnym Zgromadzeniu.

Zhao Linzhong, delegat trzeciej kadencji z rzędu, członek zarządu grupy Furun: „Rozluźnić politykę ograniczeń; zmniejszyć wysokość pierwszych rat i oprocentowań kredytów.”

„Celem polityki nadzoru rynku nieruchomości jest kontrolowanie wzrostu cen. W sytuacji gdy 90% nabywców to osoby o średnich i niskich dochodach, obecnie stosowana jednolita polityka kredytowa jest zbyt restrykcyjna i powinna zostać rozluźniona. Aby temu zaradzić należy wprowadzić zróżnicowane oprocentowanie kredytów, oraz zadbać o mechanizmy zapobiegające jego wahaniom.

W ostatnim czasie ze wzrostem cen mieszkań powiązany był wzrost oprocentowania kredytów oraz wysokości przedpłat, co znacząco pogorszyło sytuację nabywców. Maksymana wysokość pierwszej raty powinna zostać ograniczona do 30%, zaś wysokość oprocentowania kredytów powinna zostać powiązana z aktualnymi stopami procentowymi banku centralnego.” – mówił Zhao Linzhong.

Fan Yi, delegat LPKKCh, prof. Uniwersytetu Ningbo: „Wprowadzić system koncesjonowanego obrotu nieruchomościami.”

„W zeszłym roku rząd administracyjnie wprowadził limity na zakup mieszkań, czego efektem jest opanowanie tempa wzrostu cen. Wysokości zaliczek nadal jednak są zbyt wysokie, a ceny na obecnym poziomie powodują psucie rynku, co z kolei negatywnie odbija się na gałęziach przemysłu pośrednio powiązanych z budownictwem.

Należy stworzyć mechanizmy kontroli i zarządzania budownictwem mieszkaniowym i innymi nieruchomościami, oraz opodatkować obrót działkami budowlanymi. Ponadto, dopiero po przeprowadzeniu przez odpowiednie służby kontroli budynku, otoczenia i instalacji, mieszkania powinno się dopuszczać do obrotu.” – proponował prof. Fan Yi.

Delegaci zabierali również głos w takich kwestiach jak: usprawnianie mechanizmów nadzoru budowlanego; efektywność oraz planowane ramy czasowe obowiązywania obecnej polityki ograniczeń zakupu mieszkań.

:: Wzmocnić mechanizmy prawnej kontroli nad siecią

07.03.2012 (Jiefangjun Bao/Gazeta Armii Ludowej; Beijing Ribao/Beijing Daily)

Obserwujemy obecnie szybki i drapieżny rozwój Internetu. Jego znaczenie rośnie z dnia na dzień i już teraz stał się on nieodłączną częścią życia wielu ludzi. Nadzór nad treściami pojawiającymi się w sieci zyskał zatem zasadniczą wagę.

Niestety, z powodu otwartości i anonimowości jaką oferuje Internet, nie można uniknąć insynuacji o „kontroli wypowiedzi”. Sieć może nawet być wykorzystywana instrumentalnie, stać się narzędziem siania pogłosek, platformą rozprzestrzeniania oszczerstw.

Jia Xiaowei, delegat wojskowy z Kantonu na Narodowy Zjazd OZPL uważa, że w odpowiedzi na te zagrożenia należy wprowadzić regulacje prawne i odpowiednie mechanizmy kontroli. Ich efektem ma być wzmocnienie nadzoru, sprecyzowanie zasad publikacji informacji w Internecie, wzrost samodyscypliny w przemyśle informacyjnym, etc.

Działania te wymierzone mają być w nadużycia w sieci i przestępstwa internetowe. Efektem wzmocnienia kontroli ma być wzrost poczucia odpowiedzialności społecznej wśród uzytkowników sieci, podniesienie jakości politycznej pracowników mediów i objęcie opieką opinii publicznej w internecie.

:: Wskaźnik optymizmu konsumentów (CCI) wrócił do poziomu z początku 2011

09.03.2012 (Xinhua)

Nielsen, uznana firma wykonująca badania marketingowe, opublikował wyniki badań wskaźnika CCI (Consumer Confidence Index) dla rynku chińskiego na czwarty kwartał 2011. Zgodnie z danymi, po spadku w II i III kwartale osiągnął on poziom z początku ub. r.

W IV kwartale wskaźnik wyniósł 108 pkt. , co stanowi wzrost o 8 pkt. w odniesieniu do analogicznego okresu w roku poprzednim, i 4 pkt. w porównaniu z poprzednim kwartałem. Tym samym przewyższa średnią światową o 19 pkt. (globalny CCI wyniósł 89 pkt.).

:: Wu Bangguo: Raport z prac OZPL

09.03.2012 (Beijing Ribao/Beijing Daily)

Podczas 3-go generalnego zgromadzenia 5-go zjazdu LKRPch 9. marca o godzinie 15., raport wygłosił przewodniczący Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych Wu Bangguo.

Jakość życia

„Należy dążyć do poprawy bezpieczeństwa i jakości życia. Czytamy o planach ulepszenia nadzoru nad nieruchomościami w miastach i wsiach. W tym celu należy prowadzić rozsądną i stabilną politykę dostosowaną do obecnej sytuacji w kraju. Należy przeprowadzić inspekcję na rynku nieruchomości, wprowadzić zintegrowany system zarządzania, doprowadzić do poprawy sytuacji mieszkaniowej najbiedniejszych.”

Edukacja

„Wydatki na edukację powinny w 2012 osiągnąć poziom 4% PKB. W tym samym czasie należy kontynuować reformę systemu edukacji, na wszystkich szczeblach wprowadzać programy nauczania zorientowane na praktyczne umiejętności (a nie nastawione na zdawalność egzaminów), promować innowacyjność, dążyć do wprowadzenia jednolitych standardów; zwiększyć nakłady na edukację na prowincji, w regionach ubogich, i zamieszkanych przez mniejszości; a także zapewnić nauczanie uzupełniające dla dzieci robotników, którzy przeprowadzają się do miast.”

Bezpieczeństwo żywności

„Należy stopniowo ulepszać ogólnokrajowy system nadzoru nad bezpieczeństwem żywności, prowadzić do podniesienia norm samokontroli wytwórców, podnosić standardy pracy w zakładach produkcyjnych, jasno określić granice odpowiedzialności. Rozpoczęto już rozwiązywanie problemu nielegalnych dodatków do jedzenia takich jak raktopamina itp. Toczą się już odpowiednie procesy sądowe.”

:: Qian Xueming : potrzebne lekarstwo na problem niskich dochodów migrantów zarobkowych

11.03.2012 (Zhengquan Shibao Wang/Financial Times)

Podczas 3. Generalnego Zgromadzenia w jednym z wystąpień głos zabrał delegat z Regionu Autonomicznego Guangxi prof. Qian Xueming.

„Problem płac imigrantów zarobkowych nie jest niczym nowym. Już w 2003 przewodniczący Wen Jiabao strofował w Chongqingu pracodawców w sprawie podniesienia płac pracowników fizycznych. W 2006 Rada Państwa opublikowała dokument „Wytyczne w kwestii rozwiązania problemów migrantów zarobkowych”. W 2010 Rada Państwa opublikowała kolejny dokument pt. „Pilne upomnienie do firm zalegających z wypłatami dla migrantów zarobkowych”. W grudniu 2011 Ministerstwo Zasobów Ludzkich i Ubezpieczeń Społecznych ChRL wraz z 9 innymi departamentami na specjalnej konferencji ustaliło kroki dla zapewnienia wypłat dla migrantów zarobkowych przed obchodami Święta Wiosny.

Głównym beneficjentem zjawiska migracji zarobkowej jest przemysł budowlany, i dlatego użyjemy go jako przykładu dla zilustrowania sytuacji. Zaproponować można 3 następujące rozwiązania:

 1. Wymusić zgodność umów o pracę z regulacjami prawa pracy, co poprawi pozycję pracowników umożliwiając im ubieganie się o terminowe wypłaty.
 2. Wprowadzić standard rozliczenia miesięcznego.
 3. Doprowadzić do sytuacji, w której pracodawca zalegający z wypłatami będzie musiał liczyć się z bezwarunkowym wstrzymaniem wykonywania pracy przez zatrudnionych.

Wypróbowanie proponowanych rozwiązań w budownictwie powinno dostarczyć doświadczeń potrzebnych do opracowania metod dla innych gałęzi przemysłu.

:: 4. Generalne Zgromadzenie (zdjęcia)

11.03.2012 (Xinhua)

Zdjęcia delegatów przybywających na plac Tian’anmen w celu wzięcia udziału w 4. Generalnym Zgromadzeniu OZPL w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie.

:: Komentarze do Lianghui na łamach Xinhua. „Czy należy przeprowadzić wielką denominację RMB?” (ankieta)

12.03.2012 (Xinhua)

Pytanie: „Czy chcesz przeprowadzenia wielkiej denominacji RMB?”

1. Ułatwi to przechowywanie i oszczędzanie pieniędzy. Zmniejszy koszty przepływu pieniądza. 11,3%

2. Może spowodować bolesny wzrost inflacji. 36,8%

3. Utrudni rozliczanie drobnych kwot. Zwiększy ryzyko procederu fałszowania waluty. 17,5%

4. Płatności elektroniczne stały się wygodniejsze od transakcji gotówkowych. Nie ma takiej potrzeby. 34,2%

Ankieta została przeprowadzona przez agencję Xinhua we współpracy z serwisem informacyjnym Baidu na próbie 2350 internautów. Wyniki ankiety pokazują, że 36% internautów nie popiera pomysłu denominacji waluty z uwagi na ryzyko inflacji i spadku siły nabywczej pieniądza. Co więcej, internauci uważają, że w erze płatności elektronicznych nominał pieniądza jest bez większego znaczenia.

:: Zakończenie obrad 5. posiedzenia LPKKCh 11. kadencji

13.03.2012 (Xinhua)

Dziś zakończyły się obrady Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej 11. kadencji.

zdjęcie 1 – na zdjęciu przywódcy partii oraz pozostałych organizacji wchodzących w skład organu: Hu Jintao, Wu Bangguo, Wen Jiabao, Li Changchun, Xi Jinping, Li Keqiang, He Guoqiang, Zhou Yongkang i inni.

zdjęcie 2 – zdjęcia delegatów opuszczających budynek Wielkiej Hali Ludowej.

wideo – ceremonia zakończenia w Wielkiej Hali Ludowej, m. in. wystąpienie przewodniczącego LPPKCh Qia Qinglina.

 

Pozostałe

:: Jak w dzisiejszych czasach możemy uczyć się od Lei Fenga?

11.03.2012 (Xinhua; Renmin Wang/Dziennik Ludowy)

„Nawet jeśli życie się skończy, to służba dla Ludu przetrwa”. Przed 50-cioma laty Lei Feng poprzez ciężką pracę i pełne entuzjazmu niesienie pomocy innym, stał się wzorem moralnym, symbolem bezinteresowności i oddania. Od ponad pół wieku duch Lei Fenga uczy i inspiruje pokolenia chińczyków.

W czasach szybkiego rozwoju kraju, przy organizowanych okolicznościowo imprezach promujących wzór Lei Fenga, zaczęły pojawiać się różne wątpliwości. Czy jego zdjęcia nie były pozowane? Czy naprawdę pracował w gospodarstwie? Skąd miał pieniądze, które ofiarował na działalność dobroczynną? Nie brakuje też celowych prób skompromitowania jego imienia. Na te pytania można jednak udzielić prostych odpowiedzi. Jednocześnie pojawiają się też próby ożywienia legendy. Wspomina się jak 22-letni Lei Feng nosząc czerwoną chustę jako ochotnik wraca na wieś, aby prowadzić tam życie rolnika, pełnić służbę wojskową, uprawiać fotografię, pisać eseje; aby później stać się hutnikiem, założyć skórzaną kurtkę, dołączyć do Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, czytać antologię dzieł Mao… W realiach lat ’50 i ’60-tych tak wiele było w tym piękna, uroku, i łagodnego humanizmu…

więcej: http://www.globaltimes.cn/NEWS/tabid/99/ID/697218/When-Lei-Feng-meets-non-believers.aspx

http://www.nytimes.com/2012/03/06/world/asia/lei-feng-day-draws-chinese-cynicism.html

:: Podwójne Zgromadzenie wywołuje zaciekawienie turystów z zagranicy

11.03.2012 (Xinhua – zdjęcia)

W ciągu tych 11 dni Plac Tian’anmen znajduje się w centrum uwagi całego kraju. Goście z zagranicy również wyjmują aparaty aby uwiecznić to wyjątkowe wydarzenie.

:: Kaligrafia Przewodniczącego Wu Bangguo

12.03.2012 (hf365.com; Hefei Ribao/Hefei Daily)

W Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie trwa olśniewający spektakl polityczny. Podczas jednego z zebrań Członek Komitetu Centralnego KPCh, Przewodniczący Stałego Komitetu OZPL Wu Bangguo ściskając dłoń delegata z Anhui powiedział: „To bardzo radosne słyszeć o imponującym tempie rozwoju waszej prowincji.”

Przewodniczący Wu Bangguo podarował redakcji Hefei Daily (Dziennik Hefei, gazeta miasta stołecznego prowincji Anhui) dzieło kaligraficzne własnego autorstwa. Prezent jest wyrazem sympatii przewodniczącego do ludu wiejskiego prowincji Anhui. Podarunek wywołał głębokie poruszenie w redakcji Hefei Daily. Zespół redakcyjny poczuł nowy zapał do wiernego relacjonowania życia społeczeństwa oraz propagowania polityki Partii.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Przegląd prasy chińskiej Marcina Wojnara: 01-14.03.2012 Reviewed by on 15 marca 2012 .

Podwójne Zgromadzenie wyznaczy kierunki polityki wewnętrznej. W tym wydaniu przeglądu skupimy się na odbywających się w ostatnich dniach w Pekinie równolegle obradach Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (OZPL) oraz Zgromadzenia Ogólnokrajowego Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin (LPKKCh). Wydarzenie to organizowane jest corocznie i ma kluczowe znaczenie dla polityki wewnętrzej Państwa Środka. W tym roku jesteśmy świadkami

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź