Indie

Polityka Indii wobec BIZ- Inwestycje i perspektywy w Indiach.

AAAAA!Prognozuje się, że pod względem wielkości PKB, grupa państw określona przez analityków banku Goldman Sachs jako BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny) do 2040 roku dogoni dotychczasowych liderów, czyli grupę G6 (USA. Japonia, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy). Premier Indii Dr Manmohan Singh w reakcji na inwestycje konsorcjum „Oil and Natural Gas Corporation” stwierdził, że aktywność inwestorów potwierdza, że Indie mają dobry klimat inwestycyjny.

Co przyciąga inwestorów do Indii ? Co wpłynęło na dynamiczny wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Indiach ? Czy działania podjęte przez rząd Indii są fundamentem ich fenomenu ?

Oczywistymi sprzymierzeńcami rozwoju Indii są takie czynniki jak: dobra znajomość języka angielskiego, bardzo niskie koszty pracy, ponad miliardowy rynek wewnętrzny, duże możliwości technologiczne, szczególnie dotyczy to branży high-tech i przemysłu nuklearnego.

Artykuł ma na celu przedstawienie działań z zakresu polityki proinwestycyjnej prowadzonej przez rząd Indii. Poprzez wyliczenie konkretnych instrumentów, mających na celu liberalizację rynku i pozyskanie zagranicznych  źródeł finansowania zarysowana zostanie perspektywa inwestycyjna w Indiach. Uwzględniona zostanie również aktywność polskich inwestorów w tym kraju.

 

Dopuszczenie inwestycji

 

Obecnie możemy wyróżnić dwa sposoby postępowania wobec propozycji inwestycji zagranicznych w Indiach. Pierwsza tzw. automatyczna czyli „automatic track”, stosowana jest wobec większości rodzajów inwestycji. W tym przypadku nie jest wymagane uzyskanie wcześniejszych pozwoleń rządowych na prowadzenie działalności. Inwestor zagraniczny ma natomiast obowiązek zawiadomienia Banku Centralnego (RBI) o prowadzonej działalności w ciągu 30 dni.

 

Druga ścieżka postępowania, przeznaczona dla enumeratywnie wyliczonych rodzajów działalności, wymaga wcześniejszej zgody rządu Indii. Zgoda uzależniona jest od spełnienia zdywersyfikowanych warunków w stosunku do różnych rodzajów działalności.  Przy niektórych rodzajach przedsięwzięć zagraniczni inwestorzy mogą inwestować tylko w ograniczonych wielkościach. W działalność ubezpieczeniową do 26% , działalność bankowa (20% inwestorzy instytucjonalni i 49% banki prywatne). Inwestorzy zagraniczni nie mogą inwestować w pojedyncze transakcje związane z nieruchomościami lub zakup gruntów rolnych (choć ma się to niedługo zmienić). Inwestycje zagraniczne nawet do 100% mogą następować np. w zakresie IT , tworzenia oprogramowań (innych niż związane z obronnością).

 

Indyjskie instrumenty wspierania inwestycji

Foreign Investment Promotion Board (FIPB) czyli Agencja Promocji Inwestycji Zagranicznych jest ciałem powołanym przez rząd Indii w celu efektywniejszego i szybszego zarządzania procesem przepływu i analizy ofert inwestycyjnych. FIPB zarządzana jest przez sekretarza, którym jest minister finansów. Propozycje inwestorów zagranicznych mogą być nadsyłane bezpośrednio do FIPB, Wydziału Ekonomicznego Ministerstwa Finansów lub do ambasad i konsulatów Indii w poszczególnych krajach. Celem funkcjonowania FIPB jest ponadto zapewnienie publikacji w zakresie promocji inwestycji w kraju i przewodników dla aplikujących inwestorów, które ułatwiają zrozumienie obowiązków ciążących na inwestorach i przeprowadzenie procesu inwestycji lege artis. Funkcjami jakie pełni FIPB są też: zatwierdzanie propozycji inwestycji zagranicznych, współpraca z innymi agendami i ministerstwami, planowanie strategii dotyczącej inwestycji zagranicznych, przyciąganie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Indii, identyfikacja sektorów gospodarki, które wymagają finansowania zewnętrznego, poprzez inwestycje zagraniczne. FIPB rekomenduje projekty BIZ (bezpośrednie inwestycje zagraniczne) w Indiach, udzielając odpowiednich sugestii dla Ministerstwa Przemysłu, jeśli wartość inwestycji projektu jest równa bądź mniejsza niż 150 milionów dolarów, te inwestycje zatwierdza minister finansów. FIPB doradza również dla Komitetu Inwestycji Zagranicznych (Cabinet Committee on Foreign Investment), która zatwierdza inwestycje jeśli ich wartość przekracza 150 milionów dolarów. Decyzje dotyczące akceptacji inwestycji zagranicznych są podejmowane z reguły w ciągu 30 dni od dostarczenia aplikacji.

Inne instrumenty wspierania inwestycji

Choć akt prawny mający chronić przed  szeroko pojętym piractwem, a mianowicie: „Copyright Act” wszedł w życie w 1957, to prawo własności intelektualnej jest w fazie permanentnej transformacji i harmonizacji z prawem krajów rozwiniętych. Indie są członkiem Światowej Organizacji Handlu od 1 stycznia 1995 roku. Są też stroną TRIPS (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right), wobec czego są w obowiązku zachować minimum standardów i norm w dziedzinach ochrony praw autorskich, znaków użytkowych, nazw geograficznych, patentów, wzorów użytkowych. Działalność ta ma dla potencjalnych inwestorów ogromne znaczenie.

Aby zachęcić inwestorów zagranicznych do inwestowania w małe i średnie przedsiębiorstwa rząd zniósł dotychczasową, 24% barierę na posiadanie w nich udziałów przez zagranicznych inwestorów. MŚP będą teraz w stosunku do inwestycji zagranicznych traktowane tak, jak duże przedsiębiorstwa. Kolejnym elementem polityki proinwestycyjnej jest wprowadzenie wolnych od opłat przelewów (do kraju pochodzenia inwestycji) zysków i kapitału inwestycyjnego, pod warunkiem, że pierwotnej inwestycji dokonano w wymiennych walutach obcych.

Dopuszczalne jest ponadto używanie w Indiach zagranicznych nazw marek produktów i znaków towarowych. Specjalne zachęty inwestycyjne i podatkowe są ustanowione w stosunku do eksportu i inwestycji w sektory takich jak: energia, elektronika, oprogramowanie, przetwarzanie żywności.

Aby ułatwić procesy urzędowe wprowadzono zasadę jednego okienka i tzw. „investor ecsort services” w większości dużych miastach. Te inicjatywy zapewniają inwestorom szybszą obsługę, jaśniejsze procedury oraz indywidualne doradztwo.

Tzw. The SEZ Act z 2005 roku, czyli Ustawa o Specjalnych Strefach Ekonomicznych, weszła w życie 10 lutego 2006 roku, wprowadzając liczne ułatwienia dotyczące inwestowania w tych strefach. Akt ma na celu zwiększenie aktywności ekonomicznej, promocję inwestycji, wsparcie eksportu, zwiększenie ilości zatrudnienia, rozwój infrastruktury. Do 31 marca 2009 zatwierdzono utworzenie ponad 568  SSE. Przedsiębiorstwa ulokowane w Specjalnych Strefach Ekonomicznych są uprawnione do zwolnienia z podatków przez pierwsze pięć lat działalności i do 50% ulgi podatkowej przez kolejne 5 lat. Przedsiębiorcy, którzy dostarczą źródła infrastruktury są uprawnione do 10 lat zwolnienia podatkowego, podobnie jak przedsiębiorstwa eksportowe, ulokowane w północno wschodniej części Indii i wiele innych enumeratywnie wyliczonych rodzajów i obszarów inwestycyjnych. 

Kooperacja szansą na rozwój

Inną formą instrumentów proinwestycyjnych jest integracja międzynarodowa Indii z najbardziej perspektywicznymi regionami świata. Realizowane jest to poprzez strategie kooperacyjne. Rząd Indii ma długookresową wizję by uczynić Indie głównym graczem światowego handlu. 31 sierpnia 2004 roku rząd ogłosił pięcioletni plan polityki w stosunku do handlu zagranicznego tzw. Foreign  Trade Policy, na lata 2004-2009, określający podstawowe cele, plany i strategie mające wcielić tę wizję w życie. Główne założenia FTP (2004-2009) to: podwoić udział procentowy Indii w światowym handlu i uczynić handel efektywnym instrumentem wzrostu ekonomicznego poprzez ożywienie zatrudnienia, szczególnie na terenach podmiejskich i wiejskich.  Strategia pchnęła Indie na nową ścieżkę efektywnego wzrostu eksportu. W przedziale między przełomem lat 2003/4 a 2007/8 eksport wzrósł o ponad 25%.

Wspólna grupa zadaniowa składająca się z Indii i Chin została powołana w celu analizy prawdopodobieństwa i korzyści które mogą powstać z podpisania regionalnego porozumienia handlowego między tymi państwami. Raport w tej kwestii powstał na szóstym spotkaniu grupy w 2007 roku. Na spotkaniu premierów obu państw w 2008 roku podjęto decyzję o rozważeniu raportu przez wspólną grupę ekonomiczną (Joint Economic Group) kierowaną przez ministrów handlu i przemysłu obu państw.

Drugim ważnym partnerem Indii może być Unia Europejska. Negocjacje nad umową dotyczącą handlu i inwestycji rozpoczęły się czerwcu 2007. Strony odbyły już kilka rund negocjacyjnych dotyczących zasad współpracy.

Dotychczasowa współpraca polsko-indyjska

Polska znalazła się na 41 miejscu wśród 118 państw pod względem wielkości napływu inwestycji do Indii, w okresie między kwietniem a lipcem 2009 roku. Polscy przedsiębiorcy zainwestowali w Indiach prawie 20 mln $, co stanowi około 0,02% udziału w całości BIZ w Indiach.

Współpraca Indii i Polski opiera się na branżach maszynowych, szczególnie maszynerii dla górnictwa, przetwórstwa spożywczego, magazynowania żywności (warzyw, owoców, produktów mlecznych oraz zbożowych).

Drugą dziedziną współpracy jest sprzęt medyczny i wyposażenie szpitali oraz chemikalia.

Trzecią platformą współpracy jest przemysł obronny, przemysł stoczniowy i okrętowy. Współpraca w rozbudowie oraz modernizacji portów, dostawy statków, łodzi i sprzętu okrętowego dla państwowych armatorów indyjskich. Budowa centrum badawczo rozwojowego przemysłu okrętowego (oferta Centrum Techniki Okrętowej) Współpraca przy budowie, rozbudowie oraz modernizacji portów i stoczni Szkolenie marynarzy i oficerów na potrzeby floty indyjskiej

Firmy polskie jeszcze nie wykazują dużego zainteresowania inwestowaniem w Indiach. Jak na razie istnieje tylko jedno z prawdziwego zdarzenia produkcyjne joint-venture. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych (TZMO), wchodząc na indyjski rynek materiałów higienicznych, utworzyły z indyjskim partnerem spółkę BELLA INDIA.

Stosunkowo mała obecność polskich towarów w Indiach nie jest związana z niską konkurencyjnością polskich towarów, ale przede wszystkim z faktem, że skuteczne na tym rynku mogą być tylko firmy trwale tu obecne. Mała aktywność polskich inwestorów może jednakże ulec zmianie z racji poprawy uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej w Azji oraz luzowaniu silnych barier importowych w Indiach. Pierwsze symptomy są już widoczne. Produkująca urządzenia i systemy klimatyzacyjne firma VTS otworzyła biuro i centrum sprzedaży i serwisu w Bangaluru. Duże zainteresowanie inwestycjami w Indiach deklaruje czołowy producent soków i makaronów firma „MASPEX”. Firma „Can-Pack” podpisała list intencyjny w sprawie budowy fabryki z rządem stanu Maharasztra. Zakłady Azotowe w Tarnowie rozważają możliwość utworzenia joint venture ds. produkcji kaprolaktamu z zakładami nawozowymi w Vadodara.

Perspektywa inwestycyjna

Rząd Indii zamierza do 2012 roku zrealizować projekty infrastrukturalne za 500 miliardów dolarów. Do roku 2012 inwestycje w infrastrukturę wyniosą ponad 235 miliardów funtów brytyjskich.  W związku z tym rząd zapowiada uproszczenie procedur przetargowych przy tego typu projektach oraz otwarcie dla kapitału zagranicznego sektora rolnego. Prawdopodobnie będzie rosło  zapotrzebowanie na energię. Międzynarodowa Korporacja Finansowa pożyczkodawca sektora prywatnego Banku Światowego zamierza w najbliższym roku zainwestować ponad 1 miliard dolarów

Sektor informatyczny o którym była już mowa, podobnie jak inne rodzaje działalności świadczone przez centra outsourcingowe są drugim przyszłościowym obszarem. Określane jako instytuty wiedzy – knowledge institutions, zapewniające wykwalifikowany personel , wzornictwo, technologie i systemy dla przyszłości.

Dwie międzynarodowe inicjatywy UN Global Compact i UN General Statement on the Right to Water, stwarzają dla sektora przedsiębiorstw w Indiach szanse inwestycyjne. Jeśli zwrócimy też uwagę na główne priorytety rządu Indii, mianowicie, ochronę i utrzymanie – stabilności źródeł wody  i utrzymanie odpowiedniej jakości wód. Sektor przedsiębiorstw zachęcany jest do tego, by postrzegać inwestycje z długiej perspektywy ekonomicznej, biorąc też pod uwagę takie czynniki jak: zdrowie publiczne, środowisko. Zarysowuje się tendencja, by głębiej postrzegać społeczną odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility) Wszystkie gałęzie gospodarki, a szczególnie te, które opierają się na dużej zależności od wody, jak produkcja napojów, przetwarzanie papieru, powinny szczególnie zaangażować się w ochronę zasobów wodnych. Organizacje i firmy które zajmują się zapewnianiem systemów oczyszczania mają szanse. W tej gałęzi gospodarki, zmierzającej do tworzenia coraz efektywniejszych i przyjaznych oczyszczalni, oszczędzających miejsce, tańszych mają przyszłość. Technologie oczyszczające , pompy, filtry . W ciągu najbliższych 5 lat planuje się wydać 300 miliardów rupii z budżetu Indii na projekty tego typu .

Kolejną szansą dal inwestorów zagranicznych są urządzenia dla energetyki, szczególnie energii odnawialnej. Współpraca w zakresie zwiększania efektywności energetycznej w wytwarzaniu, przesyle oraz dystrybucji, w zakresie projektowania i budowy małych jednostek energetycznych dla jednostek wiejskich pracujących z wykorzystaniem paliw odnawialnych i wytwarzających ciepło na potrzeby lokalnych zakładów przetwórczych. Szanse inwestycyjne wiążą się też między innymi z planowanymi inwestycjami fundacji Billa Clintona. 

Podsumowanie

Dostęp do rynku indyjskiego nie jest łatwy. Z jednej strony, w zgodnej ocenie wszystkich państw unijnych, procedury graniczne są uciążliwe i długotrwałe a problemy z korupcją znaczne. Z drugiej strony wielkość wewnętrznego rynku indyjskiego jest taka, że niemal wszystko można tu wytwarzać lokalnie w opłacalnej ekonomicznie skali. Inwestycje typu VOLVO, SKODA, NESTLE swój sukces na tych rynkach zawdzięczają bezpośrednio zainwestowanym w tym kraju środków i stworzeniu dzięki temu własnych kanałów dystrybucyjnych. Powszechne są bowiem mechanizmy ochronne rynku, największe w zakresie towarów rolno-spożywczych, jak np. obowiązek importu zbóż tylko przez państwowego monopolistę „Food Corporation of India”, obowiązek specjalnego etykietowania towarów oraz dostarczenia na rynek towaru z co najmniej okresem przydatności do spożycia wynoszącym co najmniej 60% okresu pierwotnego, co jest poważnym utrudnieniem w przypadku towarów o niezbyt długim okresie trwałości.

Biorąc pod uwagę powyższe, zagrożenia istniejące na rynku Indyjskim nie wydają się na tyle istotne, by odwieść inwestorów poszukujących szans na rynkach wschodzących, od inwestowania i współpracy z Indiami. Bariery językowe, kulturowe i mentalne z pewnością pojawią się w trakcie procesu inwestycyjnego. Analiza rynku pokazuje jednakże, że dotychczasowi inwestorzy skutecznie sobie z nimi radzą. Również rząd i instytucje międzynarodowe zwiększają swoją aktywność w sferze inwestycji. Gra rynkowa w Indiach wydaje się więc być warta świeczki. 

 

.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Polityka Indii wobec BIZ- Inwestycje i perspektywy w Indiach. Reviewed by on 18 stycznia 2010 .

Prognozuje się, że pod względem wielkości PKB, grupa państw określona przez analityków banku Goldman Sachs jako BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny) do 2040 roku dogoni dotychczasowych liderów, czyli grupę G6 (USA. Japonia, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy). Premier Indii Dr Manmohan Singh w reakcji na inwestycje konsorcjum „Oil and Natural Gas Corporation” stwierdził, że aktywność

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

komentarze 2

 • W Indiach mozna spotkac kilka polskich marek lub towarow, np. piwo Palone – inwestycja zagranicznego wlasciciela Okocimia, kosmetyki Inglot – klasyczna inwestycja w siec dystrybucji, produkowane w Polsce kosmetyki Oriflame – inwestycja zagraniczego wlaciciela fabryki. Natomiast bez inwestycji na rynek indyjski wejsc sie raczej nie da. Moja firma http://www.vanlalluti.com probuje pomagac polskim firmom wejsc na rynek indyjski, ale zainteresowanie jest minimalne. Nie moge jednak sie dziwic. Inwestycje, szczegolnie produkcyjne sa bardzo kosztowne, a powodzenie niepewne. Bez pomocy rzadu jest trudno, a raczej majac ograniczone srodki inwestuje sie tam, gdzie ryzyko wydaje sie mniejsze. Oczywiscie duzo zalezy od kalkulacji, jezeli policzy sie koszty personelu wedlug najwyzszych stawek, najdrozsze firmy prawnicze, itd, to koszty faktycznie wyjda gigantyczne, ale jezeli sie przyjmie nieco skromniejsze zalozenie, to jest szansa, ze inwestycja nie bedzie tak bardzo kapitalochlonna.

 • Czy Pani też pisała analizy na dla Ministerstwa Gospodarki na omawiany przez Panią temat?

Pozostaw odpowiedź