Artykuły,Chiny news

Konfucjusz z Opola: Przemyslaw Puszczewicz- Organizacje pozarządowe w chińskim procesie globalizacji i transformacji społecznej

Szybki rozwój organizacji pozarządowych w Chinach w ciągu ostatnich dwudziestu lat skupia uwagę świata. Reformy i otwarta polityka stały się bodźcem wzrostu gospodarczego w Chinach, ale doprowadziły również do poważnych problemów społecznych, których nawet sam rząd nie jest w stanie kontrolować. Polityka rządu „małe państwo, wielkie społeczeństwo”, otworzyła przestrzeń dla organizacji pozarządowych w Chinach. Jednak obawa rządu przed szybkim rozwojem organizacji pozarządowych prowadzącym do uwolnienia sił społecznych których nie jest w stanie kontrolować powoduje że stara się utrzymać ścisłą kontrolę nad tymi organizacjami.

Temat legislacji organizacji pozarządowych w Chinach jest najczęściej sprowadzany do kontrolowania i ograniczania organizacji pozarządowych, wymagając do ich powstania sponsora rządowego. Przepisy są także niewystarczające i niejednoznaczne, w wielu aspektach nie nadążają za potrzebami rozwoju organizacji pozarządowych. Organizacje pozarządowe odgrywają coraz większą rolę w rozwiązywaniu problemów społecznych. Jednak nadal w początkowej fazie rozwoju, napotykają wiele poważnych problemów, które pozostają do rozwiązania.

Od początku reform i otwarcia Chin na świat w 1978 roku, wielkie zmiany zaszły w niemal każdym aspekcie społeczeństwa chińskiego. Przejście od gospodarki planowej do gospodarki rynkowej zwraca najbardziej uwagę reszty świata. Reformy gospodarcze Chin przyniosły znaczny sukces, co znalazło odzwierciedlenie w spektakularnym tempie wzrostu PKB w okresie reform. Normy życia ludzi w obszarach miejskich i wiejskich nadal rosną. Jednakże istnieją również poważne problemy i wyzwania w rozwoju gospodarczym Chin. Główne problemy to:

1. Degradacja środowiska naturalnego. Duża i stale rosnąca populacja kładzie duży nacisk na zasoby naturalne Chin.

2. Ubóstwo i nierówności społeczne. Różnice w dochodach między obszarem miejskim i obszarem wiejskim.

3. Ramy finansowe w sektorze edukacji. W okresie reform edukacja w Chinach rozwijała się bardzo szybko. Jednak różnica między popytem na edukację i dostępnymi możliwościami pozostaje ogromna. Braki finansowe były plagą Chińskiego sektora edukacji przez wiele lat. W kraju o największej liczbie ludności w wieku szkolnym na świecie, wydatki Chin na edukację jako procent PKB były zawsze znacznie niższe niż w większości innych krajów rozwijających się.

W obliczu tych palących problemów społecznych, możliwości chińskiego rządu są niewystarczające do ich rozwiązania. Aby poprawić efektywność i skuteczność rządu, niektóre z jego funkcji należy przenieść do organizacji społecznych. W rezultacie, od 1990 roku, chiński rząd opowiedział się za hasłem „mały rząd, wielkie społeczeństwo”. Strategia ta oznacza „tylko państwo ponosi odpowiedzialność za sprawy, któremu społeczeństwo nie może podołać, takich jak sądy, policja i służby publiczne. Społeczeństwo, z kolei, ponosi odpowiedzialność za sprawy innych ludzi, i problemy społeczne „(Liwei Zhang, 1999). Istotą strategii jest rozszerzenie trzeciego sektora (NGO) do uruchomienia środków od społeczeństwa do rozwiązywania problemów społecznych. „Funkcjonalność rządu i wzrost potrzeb socjalnych społeczeństwa stanowiły istotę  rozwoju organizacji pozarządowych” (Ming Wang, 2001). Niestety chiński rząd jest niechętny do uwolnienia sił społecznych których nie jest w stanie kontrolować. Utrzymuje ścisłą kontrolę w sprawie stanowienia organizacji pozarządowych i jest gotowy do powstrzymania tych organizacji, które postrzega jako niebezpieczne.

Stosunki między rządem i organizacjami pozarządowymi w Chinach są jeszcze bliższe niż w krajach zachodnich. Zgodnie z Chińskim rozporządzeniem w sprawie rejestracji i administracji organizacji socjalnych, organizacja pozarządowa musi najpierw znaleźć sponsora rządu lub partii i uzyskać ich zatwierdzenie do rejestracji. Po jej utworzeniu, sponsor powinien nadal odgrywać rolę nadzorczą poprzez prowadzenie rocznych przeglądów, budżetów, zatwierdzanie i planowanie obsady stanowisk, itp. Wymóg ten podaje w wątpliwość prawdziwość autonomii chińskich organizacji pozarządowych. Ponadto, większość chińskich organizacji pozarządowych to tzw. quasi-oficjalne organizacje pozarządowe. Organizacje te są duże, na poziomie krajowym, otrzymują większość finansowania od rządu. Ich personel oraz pomieszczenia są również przewidziane przez rząd. Organizacje tego typu są utworzone w celu ułatwienia współpracy z zagranicznymi organizacjami pozarządowymi. W ostatnich latach do zmniejszenia presji finansowej, rząd zaczął zachęcać organizacje pozarządowe do poszukiwania niezależności w ich finansów, personelu i działań.

Otoczenia prawne jest bardzo ważne dla rozwoju organizacji pozarządowych. W Chinach ustawodawstwo nie nadąża za potrzebami rozwoju organizacji pozarządowych.  Zgodnie z przepisami, w celu ustalenia organizacji społecznej, muszą być spełnione poniższe kryteria:
– Posiadanie więcej niż 50 członków indywidualnych

– Posiadanie standardowej nazwy i odpowiedniej struktury organizacyjnej

– Posiadanie stałego miejsca do prowadzenia działalności

– Posiadanie personelu odpowiedniego dla jego działalności

– Posiadanie źródeł finansowania: krajowe organizacje społeczne muszą posiadać  fundusze biznesowe w wysokości ponad 100.000 Yuan , podczas gdy lokalna organizacja społeczna musi posiadać fundusze w wysokości zaledwie 30.000 juanów.

– Posiadanie zdolność do ponoszenia odpowiedzialności cywilnej

Wymogi dla prywatnych organizacji non-profit są mniej rygorystyczne. Nie ma ograniczeń w kwestii liczby członków, wysokości funduszy biznesowych i personelu. Choć chińskie organizacje pozarządowe odgrywają coraz większą rolę w rozwiązywaniu potrzeb społecznych, są nadal w początkowej fazie rozwoju, w porównaniu z ich zachodnimi odpowiednikami. Chińskie organizacje pozarządowe nie mają wypracowanych odpowiednich mechanizmów zarządzania. Innym dużym problemem są niewystarczające zasoby ludzkie. Niskie wynagrodzenia i niewielkie świadczenia nie przyciągają wystarczająco zdolnego personelu. To w dużej mierze wpływa na zdolności operacyjne chińskich organizacji pozarządowych.

Otoczenie prawne, nadal nie jest korzystne dla rozwoju organizacji pozarządowych. Procedury rejestracyjne są skomplikowane i rygorystyczne, podkreślając rządową kontrolę. Aby obejść obowiązek sponsora rządu lub partii do rejestru, wiele organizacji pozarządowych zdecydowało się na rejestrację jako przedsiębiorstwo lub jako organizacja zależna. Inne działają w formie wolontariatu, aby uniknąć oficjalnej rejestracji. Te ukryte organizacje nie mają statusu prawnego organizacji pozarządowych, co wpływa na ich kwalifikowalności w zbieraniu funduszy i współpracy międzynarodowej ograniczając długofalowy rozwoju.

Innym istotnym problemem są niewystarczające źródła finansowania. Chiny w przeciwieństwie do krajów zachodnich nie mają silnie rozwiniętej kultury dobroczynności. Najczęściej pracownicy  agencji rządowych, instytucji lub przedsiębiorstw państwowych zostają wzywani przez ich przywódców do przekazania darowizn, które nie są dobrowolne. Ludzie mogą również kupić los na loterii organizowanej przez agencje rządowe z których część zebranych pieniędzy jest przekazywana na dobro publiczne. Jednak dzięki staraniom organizacji pozarządowych, takich jak „Project Hope” świadomość społecznej filantropii jest coraz większa.

Według klasyfikacji międzynarodowej organizacji pozarządowych działających w Chinach, jest ponad 70 organizacji pozarządowych, które mają przedstawicielstwa w Chinach. Istnieje co najmniej 200 międzynarodowych organizacji, które złożyły dotację na projekty w Chinach (Ming Wang, 2001). Wiele z nich odnotowało znaczne sukcesy. Na przykład, Heifer Project International (z siedzibą w USA) przyczynił się do zmniejszenia ubóstwa w Chinach poprzez liczne projekty w 9 prowincjach. Według Ming Wang, poziom zagranicznych dotacji w Chinach jest nadal niski w porównaniu z innymi krajami rozwijającymi się, takimi jak Indie. Chińskie organizacje pozarządowe muszą zwiększyć poziom współpracy z międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi.

Chińskie organizacje pozarządowe rozwijają się równie gwałtownie jak chińskie reformy, jednak są jeszcze w początkowym okresie. Dla ich zdrowego rozwoju w przyszłości niezbędne jest korzystne otoczenie prawne. Organizacje pozarządowe muszą budować rzetelne administracje oraz przyciągać większą liczbę wykwalifikowanych pracowników. Konieczne jest również wzmocnienie komunikacji i współpracy z organizacjami pozarządowymi krajów zachodnich, w celu zwiększenia zdolności zarządzania i pozyskiwania funduszy. Czerpiąc z pogłębiających się reform w Chinach, organizacje pozarządowe z pewnością będą rosnąć i dojrzewać stając się kluczową siłą w przebudowie społecznej i rozwoju Chin.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Konfucjusz z Opola: Przemyslaw Puszczewicz- Organizacje pozarządowe w chińskim procesie globalizacji i transformacji społecznej Reviewed by on 30 maja 2012 .

Szybki rozwój organizacji pozarządowych w Chinach w ciągu ostatnich dwudziestu lat skupia uwagę świata. Reformy i otwarta polityka stały się bodźcem wzrostu gospodarczego w Chinach, ale doprowadziły również do poważnych problemów społecznych, których nawet sam rząd nie jest w stanie kontrolować. Polityka rządu „małe państwo, wielkie społeczeństwo”, otworzyła przestrzeń dla organizacji pozarządowych w Chinach. Jednak

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź