Chiny

Inicjowanie współpracy produkcyjnej z firmami w Chińskiej Republice Ludowej

Shanghai

Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie specyfiki nawiązywania kontaktów oraz rozpoczynania współpracy produkcyjnej z firmami z Chińskiej Republiki Ludowej. Tezą pracy jest stwierdzenie, iż znalezienie odpowiedniego partnera biznesowego na rynku chińskim wymaga odpowiedniej prezentacji i podejścia uwzględniającego odmienność kulturową oraz specyfikę prowadzenia działalności gospodarczej w tym kraju. Oprócz szeregu korzyści zamierzeniem autora było również wskazanie kilku problemów oraz czynników ryzyka mogących pojawić się przy nawiązywaniu tego rodzaju współpracy.

I. Chiny – uwarunkowania ekonomiczne

 

Dynamiczny rozwój Chińskiej Republiki Ludowej – Zhonghua Renim Gongheguo (dalej Chiny) na przestrzeni dziesięcioleci spowodował konieczność dostosowania działalności ogromnej rzeszy przedsiębiorstw zaangażowanych we współpracę gospodarczą z tym krajem oraz aktywnych na jego rynkach do panującej tam specyfiki relacji biznesowych i gospodarczych.

 

Należy zaznaczyć, iż Chiny są państwem socjalistycznym, które zdecydowało się na wprowadzenia systemu rynkowego w gospodarce. Odejście od protekcjonistycznych metod oddziaływania na gospodarkę w tym kraju nastąpiło dopiero w drugiej połowie lat 70 – tych XX w.[1] Wzrost aktualnej potęgi gospodarczej Chin rozpoczął się w drugiej połowie lat 80 – tych. Szacuje się, iż od tego czasu do dziś średnioroczny wzrost PKB Chin wynosił ponad 9 % stawiając Chiny ostatecznie na drugiej pozycji na świecie (wg. parytetu siły nabywczej). W ostatnich latach coroczne tempo wzrostu chińskiej gospodarki przekraczało nawet 10 % w skali roku. Niewątpliwie istotnym czynnikiem wpływającym na tak wysoką dynamikę wzrostu gospodarczego było stworzenie warunków do włączenia własnej gospodarki w międzynarodowy podział pracy.[2] Kluczowym rokiem dla Chin pod względem wskaźników gospodarczych w ostatnich latach okazał się 2006 r. Odnotowano wtedy m.in.:

 

– wzrost PKB o 10,7% w skali roku;

– inflację na poziomie 1,9%;

– wzrost wartości eksportu do ponad 1 bln USD, co stanowi prawie 9 proc. w skali świata;

– nadwyżkę bilansu handlowego wynoszącą ponad 100 mld USD;

– wzrost rezerw walutowych do 954 mld USD i zdeklasowanie Japonii jako największego posiadacza rezerw walutowych na świecie (lipiec 2006 r.);

– wzrost inwestycji zagranicznych do 70 mld USD;

– wzrost indywidualnych oszczędności do ponad 1,75 mld USD już na początku 2006 r.;

– wzrost inwestycji w nieruchomości do 660 mld USD w okresie od 2002 r.;

– wzrost liczby milionerów do 320.000 osób.[3]

 

Ten trend był kontynuowany w 2007 r. mimo pojawiających się już wtedy sygnałów niestabilności na rynkach finansowych związanych z kryzysem na rynku kredytów hipotecznych (o podwyższonym ryzyku) w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Pod koniec 2007 r. trzy z sześciu największych firm świata pod względem kapitalizacji stanowiły przedsiębiorstwa chińskie. W 2008 r. zgodnie z Narodowym Biurem Statystyki PKB Chin rosło najwolniej od 7 lat osiągając wartość 4,3 bln USD tj. odnotowując roczny wzrost o 9 %.[4]

 

Szacuje się, iż Chiny na dzień dzisiejszy wytwarzają ok. 15 % PKB w skali światowej.

Państwo jest najzasobniejszym krajem świata pod względem bogactw naturalnych. Szacuje się również, iż ok. 60% ludności Chin pozostaje aktywna pod względem ekonomicznym.

 

Biorąc pod uwagę fakt, iż populacja Chin, w 2008 wynosiła 1.328.020.000 mieszkańców i stanowiła ponad 20% ludności świata, oraz fakt iż mimo bardzo niskich dochodów (3-4 proc. pensji krajów rozwiniętych) społeczeństwo chińskie przeznacza ponad 50 % pensji na oszczędności można wyjść z założenia, iż w przeciągu kolejnych dziesięcioleci Chiny staną się nie tylko ważnym rynkiem zarówno w odniesieniu do dóbr inwestycyjnych jak i konsumpcyjnych.[5] Należy zaznaczyć, iż nominalny PKB na głowę mieszkańca wyrażony w dolarach amerykańskich zgodnie z szacunkami Międzynarodowego Funduszu Walutowego wyniósł w 2008 r. 3.315 stawiając Chiny na 104 pozycji w rankingu 179 krajów, będących członkami Międzynarodowego Funduszu Walutowego.[6]  Rozpatrując PKB Chin zgodnie ze wzorem:

 

Y= C+I+G+Ex-Im+Z

gdzie:

Y- PKB

C- konsumpcja

I- inwestycje

G- wydatki państwa

Ex- Export

Im- Import

Z- zmiana stanu zapasów

 

wydaje się, iż najbardziej niedowartościowanym składnikiem PKB Chin pozostaje właśnie konsumpcja. W miarę wzrostu zamożności społeczeństwa należy oczekiwać istotnych zmian w tym zakresie.

  

Fakty te podkreślają coraz większe znaczenie rynku chińskiego dla działalności przedsiębiorstw międzynarodowych oraz związanej z tym konieczności stosowania przez nie odpowiednich technik marketingowych umożliwiających wejście wzgl. obecność na tym rynku, zarówno w odniesieniu do dóbr inwestycyjnych, konsumpcyjnych jak i usług. Mimo, iż do najważniejszych partnerów handlowych Chin należą głównie kraje rozwinięta takie jak Japonia, Tajwan, Korea Południową, Stany Zjednoczone Ameryki Pn. (dalej USA), Niemcy, Rosja, Malezja, Singapur, Holandia oraz Wielka Brytania, należy zauważyć, iż również coraz więcej przedsiębiorstw z tzw. rynków wschodzących (emerging markets) zaczyna dostrzegać możliwości jakie daje potencjał chińskiej gospodarki.

 

II. Nawiązanie współpracy

 

Coraz większa atrakcyjność Chin jako rynku zbytu, miejsca inwestycji oraz partnera handlowego stałą się w ostatnich latach oczywistością dla większości przedsiębiorstw o  ambicjach międzynarodowych. Głównym czynnikiem przyciągającym przedsiębiorstwa zagraniczne na rynek chiński była początkowo tania siła robocza oraz wysoka kultura pracy. Po przystąpieniu Chin do Światowej Organizacji Handlu 11 grudnia 2001 r. Chiny stały się oficjalnie jednym z liderów w handlu międzynarodowym.

Obecnie stanowią one największe na świecie centrum produkcyjne dla takich produktów jak np.: telefony komórkowe, sprzęt RTV, AGD, odzież, obuwie, piwo, komputery, płyty CD jak również autobusy oraz ciężarówki. W miarę wzrostu zamożności społeczeństwa chińskiego oraz coraz częściej pojawiających się sygnałów liberalizacji rynku kolejne firmy planują ekspansję na tym rynku. Przykładem tego rodzaju zapowiedzi mogą być informacje chińskiej państwowej agencji informacyjnej Sinhua, która podała do wiadomości, iż już w niedalekiej przyszłości giełda w Szanghaju otworzy podwoje także dla firm zagranicznych.[7] Duże koncerny takie jak Coca Cola, Siemens czy bank HSBC zgłosiły już chęć debiutu na chińskiej giełdzie.

 

W odniesieniu do przedsiębiorstw planujących swą obecność na rynku chińskim do kluczowych czynników przed podjęciem tego rodzaju decyzji można zaliczyć ocenę zapotrzebowania na pracowników z określonymi kwalifikacjami, analizę strategii przedsiębiorstwa oraz określenie jego kluczowych potrzeb w odniesieniu do charakteru aktywności na tym rynku. W kontekście ogólnym do istotnych czynników związanych z wejściem na określony rynek międzynarodowy można zaliczyć: wybór określonego rynku, czas wejścia, skalę oraz strategię związaną z zaangażowaniem na tym rynku.[8]

 

Niezwykle ważnym przy tym wydaje się również ocena elastyczności przedsiębiorstwa rozumiana jako umiejętność dopasowania swej działalności do potrzeb i możliwości jakie oferuje określona lokalizacja. W odniesieniu do rynku chińskiego podobnie jak w przypadku większości rynków krajów rozwijających się bardzo cenny potencjał dla przedsiębiorstw tam działających stanowią innowacje. Charakterystyczną cechą działalności gospodarczej na tym rynku jest mianowicie zachowanie równowagi pomiędzy wniesionym potencjałem a otrzymanymi w zamian możliwościami.

 

Każdorazowa decyzja o rozpoczęciu działalności gospodarczej powinna zostać poprzedzona gruntownym zbadaniem rynku docelowej obecności. Analizę tego rodzaju można przeprowadzić bezpośrednio jakkolwiek ze względu na specyfikę rynku chińskiego pośrednictwo różnego rodzaju instytucji posiadających informacje o nim (np. Krajowej Izby Handlowej) może okazać się korzystniejsze z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Gromadzenie tego rodzaju informacji na przykładzie praktyki międzynarodowej trwa zazwyczaj ok. 3-6 miesięcy.

 

Kolejny etap przygotowujący do wejścia na rynek chiński stanowi lokalne badanie rynku tj. na miejscu w Chinach poprzez np. zaplanowanie wyjazdu na targi, wystawy lub sympozja technologiczne.[9] Na tym etapie firma powinna skupić się na wyborze docelowej prowincji[10], w której chce prowadzić działalność oraz znalezieniu odpowiedniego partnera. Dokładne informacje dotyczące planowanej działalności w Chinach można pozyskać z ambasady tego kraju, własnym banku, czy spółkach już obecnych na tym rynku, jak również w podczas różnego rodzaju międzynarodowych imprez handlowych.

 

Ważną rolę w nawiązywaniu kontaktów z firmami partnerskimi w Chinach odgrywa marketing bezpośredni oraz reklama. Przedsiębiorstwo powinno posiadać materiały reklamowe dotyczące jego działalności w języku chińskim np. broszura oraz katalog. Chińscy partnerzy handlowi zwracają szczególną uwagę na zawarte w nich szczegóły techniczne, w związku z czym zaleca się by broszura/ katalog zawierała szczegółowy opis proponowanych produktów z uwzględnieniem ich specyfikacji technicznej. Zaleca się również prezentowanie różnego rodzaju zdjęć delegacji chińskiej, która np. odwiedziła już firmę w jej kraju, jak również pism fachowych związanych z jej działalnością w języku chińskim. Należy zaznaczyć, iż zlecenie przygotowania fachowej broszury można zlecić agencji reklamowej posiadającej doświadczenie w obsłudze firm obecnych na rynku chińskim. Wskazane jest by firma dysponowała dużą ilością ww. materiałów.

 

Kolejnym krokiem przed rozpoczęciem właściwej współpracy na rynku chińskim jest prezentacja własnej firmy na targach lub zorganizowanie sympozjum. Do głównych czynności z tym związanych należy wybór targów, eksponatów oraz projekt stanowiska.

Ważną często niedocenianą rolę w kontaktach biznesowych z Chinami odgrywa otwartość oraz konsekwencja. Wiele przedsiębiorstw zagranicznych podejmuje zgodę na współpracę z partnerami chińskimi, aby ocenić na ile są oni samodzielni w swej działalności (jaki mają potencjał i technologię/know-how). W przypadku spółek produkcyjnych niejednokrotnie musi zostać dokonany transfer technologii, z czym wiążą się częste podróże do Chin. W tym wypadku firma powinna zadbać również o kwestie związane z serwisowaniem sprzętu, właściwe oprogramowanie i kwestie związane bezpośrednio z produkcją.

            

Po znalezieniu odpowiedniego partnera należy ustalić warunki współpracy związane z wysokością cen, rabatami związanymi z rozpoczęciem działalności oraz finansowaniem, obiegiem dokumentów jak również polityką gwarancyjną. Do istotnych cech mających znaczenie podczas negocjacji w Chinach, a często bagatelizowanych przez przedstawicieli przedsiębiorstw zachodnich należą: cierpliwość, wysokie kwalifikacje pracowników, uczciwość, stały zespół (delegacja firmy składająca się w trakcie każdej wizyty z tych samych osób), dobre przygotowanie, opanowanie, wspaniałomyślność oraz przychylne nastawienie do Chin jako kraju. Ważnym atutem w negocjacjach z chińskimi partnerami może okazać się również podjęcie delegacji chińskiej we własnym kraju i wspomniana wcześniej prezentacja zdjęć z jej pobytu.

 

III. Czynniki ryzyka oraz marketing

  

Umiejętność właściwego zaprezentowania się w celu pozyskania odpowiednich partnerów biznesowych oraz właściwy sposób prowadzenia dalszych działań marketingowych odgrywa istotną rolę w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej na rynku chińskim.

 

Główne czynniki ryzyka mogące wystąpić w trakcie współpracy gospodarczej z partnerami z Chin odnoszą się do:

– różnic kulturowych;

– problemów z komunikacją;

– zmiennego otoczenia gospodarczo – politycznego;

– ryzyka związanego z zawieranymi umowami;

– ryzyka kursowego;

– ryzyka transferu kapitału oraz technologii;

– odległości i problemów logistycznych;

– finansowania międzynarodowego.

 

Nawiązując współpracę z przedsiębiorstwami z Chin należy więc brać pod uwagę zarówno stabilność polityczną w danym momencie jak i nastawienie do zagranicznych inwestorów. W związku z centralnym systemem zarządzania w odniesieniu do przedsiębiorstw działających na tym rynku istnieje ryzyko ich upaństwowienia. Istotnym czynnikiem ryzyka pozostaje również inflacja oraz ryzyko walutowe. Należy zaznaczyć, iż chińska waluta – Yuan pozostaje związana z dolarem amerykańskim mimo zapowiedzi związania jej z koszykiem globalnych walut. Biorąc pod uwagę wysokość zadłużenia USA w Chinach mierzonego wartością posiadanych przez ten kraj obligacji rządowych USA o wartości 1,4 bln USD uwolnienie kursu chińskiej waluty mogłoby oznaczać istotny wzrost kursu Yuana w stosunku do dolara amerykańskiego i zmniejszenie konkurencyjności eksportowej tego kraju. Ważnym czynnikiem ryzyka pozostaje również wymienialność walut. Istotny problem w Chinach stanowi także biurokracja oraz korupcja związana z finansowaniem inwestycji przez banki państwowe. W tym kontekście otrzymanie kredytu na działalność gospodarczą w Chinach również może okazać się trudne.  

 

Specyficzna sytuacja w ostatnich latach ma również miejsce na chińskich giełdach. Przykładowo przeciętna wartość indeksów giełdowych w 2007 r. na giełdzie w Szanghaju wzrosła o 96,7% (w ciągu dwóch lat o 355%), na giełdzie w Shenzhen o 162% (w ciągu dwóch lat o 420%), a w Hong Kongu o 37,1% (w ciągu dwóch lat o 81,2%).[11] Z uwagi na fakt, iż w Chinach akcje wielu spółek należą do rządu lub do nich samych handel nimi nie odbywa się jak na zwykłych rynkach (gdzie obrotowi podlega większość akcji) a ich cena jest wyznaczana na podstawie obrotu bardzo małą ilością danych akcji, co powoduje, iż zmiana zdania kilku inwestorów może zdecydować o zmianie trendu na całym rynku.[12] Ponadto należy również zauważyć, iż przedsiębiorstwa oraz banki inwestycyjne przekazują informacje jedynie uprzywilejowanym inwestorom nie przekazując ich na rynek. Władze chińskie wspierają ten proces udzielając wybiórczych zezwoleń na inwestowanie uprzywilejowanym inwestorom.[13] Należy zaznaczyć, iż akcje chińskich spółek są również dostępne na giełdach zagranicznych od kilku lat. Przykładem mogą być ADRy (American Depository Receipts – Amerykańskie Kwity Depozytowe) spółki China Mobile na giełdzie w Nowym Jorku, z których każdy odpowiada pięciu akcjom przedsiębiorstwa z Hong Kongu.[14]

 

Przedsiębiorstwa powinny również brać pod uwagę dostępność wykwalifikowanych pracowników jak również dostawców oraz usług niezbędnych z punktu widzenia ich działalności.

 

Do niedawna do czynników utrudniających działalność na tym rynku stanowił również dostęp do internetu. Pod tym względem Chiny wyprzedziły USA notując w 2008 r. 298.000.000 użytkowników internetu i zajmując pod tym względem pierwsze miejsce w skali świata.[15]

 

Należy zaznaczyć, iż zahamowanie wzrostu gospodarczego na obecnym etapie w Chinach mogłoby doprowadzić do niewypłacalności przedsiębiorstw chińskich oraz kryzysu na rynku finansowym. W związku z faktem, iż Chiny wyprzedziły Japonię stając się największym wierzycielem skarbu państwa największej gospodarki świata tj. USA władze Chin są coraz bardziej zainteresowane stabilizacją gospodarki, rynków finansowych i ochroną własnych aktywów.[16]  

 

W odniesieniu do marketingu należy zaznaczyć, iż w Chinach zarówno w życiu społecznym jak również w zawodowym obowiązuje zasada zorientowania na zbiorowość. W związku z tym w praktyce biznesowej określenie „ja” utożsamiane jest z „my” a prawa są postrzegane jako obowiązki. Zgodnie z wyznawaną filozofią społeczną chińscy pracownicy są nastawieni na dawanie zamiast brania oraz wyznają zasadę harmonii zamiast konkurencji. Na codzień daje się zaobserwować dążenie do zgody i eliminowanie konfliktów.

 

Istotny element w społeczeństwie chińskim stanowi hierarchia. Zgodnie z jej zasadami starsi mają pierwszeństwo przed młodszymi, mężczyźni przed kobietami, osoby znane (prominenci) przed resztą obywateli. W związku z tym na wszelkiego rodzaju spotkaniach firmowych i innych obowiązuje nie tylko kolejność siadania ale również i obdarowywania co nie jest również bez znaczenia przy nawiązywaniu współpracy z partnerami z Chin.

 

Istotną zasadą w nawiązywaniu kontaktów na rynku chińskim jest tzw. zasada „zachowania twarzy”. Zakłada ona, iż nie powinno się nigdy dopuszczać do sytuacji ośmieszania ludzi lub samego siebie. Ponadto mówi ona, aby każdego człowieka darzyć szacunkiem. Ciekawą kwestią odnoszącą się do problemów komunikacyjnych jest również sposób wypowiedzi Chińczyków. Często bowiem zwroty używane przez partnerów biznesowych w Chinach mają znaczenie przeciwne do ich dosłownego sensu tj. np. „nie ma problemu” może oznaczać duży problem, „musimy się zastanowić” –  może stanowić wyraz oceny negatywnej, „obowiązują nowe regulacje”- może również być wypowiedzią o zabarwieniu pejoratywnym, „nie znasz Chin”- może oznaczać obrazę, „wszystko ok” –  może oznaczać mniej więcej dobrze, „znasz Chiny”- może być z kolei wyrazem sympatii i uznania.

 

Należy zauważyć, iż określenie indywidualizmu jest w Chinach nie znane. Obowiązującym prawem jest natomiast zasada jedności, rozumiana jako określona komórka społeczna np. firma, budynek, departament. Ważną rolę w działalności gospodarczej odgrywa również nauka oraz naśladownictwo. Wiele chińskich firm kopiuje rozwiązania technologiczne swoich zagranicznych partnerów, co rodzi uzasadnione obawy związane z możliwością uniezależniania się tych firm od swych partnerów i rozpoczęcia działalności konkurencyjnej w stosunku do nich. W związku z istniejącymi uwarunkowaniami powodzenie przedsięwzięć marketingowych zależy niewątpliwie w dużej mierze od relacji z urzędnikami państwowymi.

 

 

IV. Podsumowanie

 

Przeprowadzona analiza doprowadziła nas do wniosku, iż Chiny stanowią niewątpliwie bardzo atrakcyjne miejsce do nawiązania współpracy w dziedzinie produkcji ze względu na tanią, zdyscyplinowaną siłę roboczą, dynamiczny rozwój gospodarczy oraz potencjalne bogactwo surowców. Chiny stają się niekwestionowanym liderem w wielu dziedzinach jakkolwiek rozpoczęcie współpracy produkcyjnej z partnerami z tego kraju wymaga gruntownego przygotowania oraz wiedzy wynikającej ze znajomości zarówno lokalnej kultury, obyczajów, mentalności oraz panującej tam sytuacji politycznej. Na podstawie powyższych rozważań można jednak dojść do wniosku, iż nawiązanie tego rodzaju współpracy może okazać się warunkiem osiągnięcia międzynarodowej konkurencyjności firm w najbliższej przyszłości. Nawiązanie kontaktów w dziedzinie produkcji z partnerami z Chin może otworzyć nowe szanse dla wielu polskich przedsiębiorstw produkcyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia

 

I. Artykuły:

 

1. Orłowski W.M., Żółta Fala, Wprost 2/2008.

 

2. Wachsberger J., Giełdowy rok na Dalekim Wschodzie, Gazeta Finansowa, 11-17 stycznia 2008 r.

 

3. Easton T., Flashing Red, The World in 2008 (China Special Edition), The Economist.

 

4. Starzyk K., Modele otwierania gospodarki w procesie transformacji,

 

II. Książki i publikacje naukowe:

 

1. Time Almanac 2008, Encyclopedia Britannica, Inc., 2008 r.

 

2. Ch. W. L. Hill, International Business, McGraw – Hill Companies Inc., 2003 r. 

 

IV. Źródła Internetowe

www.en.wikipedia.org

www.auma-messe.de

www.china-embassy.org

www.globaleconomy.pl

www.internetworldstats.com

 

 

 

 

 


[1] Starzyk K., Modele otwierania gospodarki w procesie transformacji, s. 37.

[2] Starzyk K., Modele otwierania gospodarki w procesie transformacji, s. 37.

[3] Por. Time Almanac 2008, s. 279.

[4] www.china-embassy.org

[5] Por. Orłowski W.M, „Żółta Fala”, Wprost 2/2008, s. 66.

[6] Por. en wikipedia.org

[7] Wachsberger J., Giełdowy rok na Dalekim Wschodzie, Gazeta Finansowa, 11-17 stycznia 2008 r., s. 9.

[8] Hill Ch. W. L., International Business, McGraw – Hill Companies Inc., 2003 r., s. 475 – 477.

[9] Informacje o największych targach na świecie są dostępne np. na stronie www.auma-messe.de

[10] Najwięcej inwestycji w Chinach zrealizowano w następujących strefach ekonomicznych: Shenzhen, Shantou, Zhuhai, Xiamen, Hainan.

[11] Wachsberger J., Giełdowy rok na Dalekim Wschodzie, Gazeta Finansowa, 11-17 stycznia 2008 r.

[12] Easton T., Flashing Red, The World in 2008 (China Special Edition), The Economist, s. 76.

[13] ibidem.

[14] Hill Ch. W. L., International Business, McGraw – Hill Companies Inc., 2003 r., s. 373.

[15] www.internetworldstats.com

[16] www.globaleconomy.pl

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Inicjowanie współpracy produkcyjnej z firmami w Chińskiej Republice Ludowej Reviewed by on 19 września 2009 .

Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie specyfiki nawiązywania kontaktów oraz rozpoczynania współpracy produkcyjnej z firmami z Chińskiej Republiki Ludowej. Tezą pracy jest stwierdzenie, iż znalezienie odpowiedniego partnera biznesowego na rynku chińskim wymaga odpowiedniej prezentacji i podejścia uwzględniającego odmienność kulturową oraz specyfikę prowadzenia działalności gospodarczej w tym kraju. Oprócz szeregu korzyści zamierzeniem autora było również wskazanie kilku

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

komentarze 4

 • Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If possible, as you gain expertise, would you mind updating your blog with more information? It is extremely helpful for me.

 • „Odejście od protekcjonistycznych metod oddziaływania na gospodarkę w tym kraju nastąpiło dopiero w drugiej połowie lat 70 – tych XX w.”
  Słyszeliście to? „Dopiero.” Chyba nie muszę przypominać kiedy w Polsce to DOPIERO nastąpiło. Zresztą, nawert jakby w Polsce nastąpiło to 100 lat wcześniej to i tak w porównaniu z Chinami, Polska po pewnym czasie została by daleko w tyle.
  Zhonghua Renim Gongheguo, błąd – literówka: Renmin.

 • I have been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 • I always like reading such intelligent posts by a person who is so obviously knowledgable on their chosen subject. I’ll be following this blog with great interest. Keep up the good work and I look forward to seeing this site go from strength to strength!

Pozostaw odpowiedź