Artykuły,Tajwan news

E. Rzanna: Wskazówki młodych Europejczyków – stanowisko Delegacji Europejskiej na konferencji HPAIR 2012

Ewa Rzanna mieszkająca na Tajwanie czytelniczka polska-azja.pl wzięła udział w kolejnej edycji Harvard Project on Asian and International Relations, która w 2012 roku odbyła się w Taipei. Przesłała do nas rekomendacje delegacji europejskiej której była członkiem i które publikujemy poniżej.

Abstrakt:

Bądźcie świadomi różnic! Azja nie jest monolitem i Europejczycy muszą zdawać sobie sprawę z jej wewnętrznego zróżnicowania. Złożoność Azji ujawnia się choćby przy okazji debaty na temat ochrony własności intelektualnej; w tej sprawie istnieją różnice nie tylko między krajami, ale również wewnątrz nich, a nawet pomiędzy poszczególnymi sektorami gospodarek narodowych. Różnice kulturowe w Azji wpływają na styl negocjacji, strategie rozwoju rynku i zachowania w polityce zagranicznej. Jednocześnie brak jednorodnego obrazu Azji bywa wykorzystywany przez kraje kontynentu dla uzyskania przewagi w kontaktach międzynarodowych. Podobnie, mit nieograniczonego wzrostu gospodarczego Azji nie wytrzymuje konfrontacji z rzeczywistością, czego dowodzi przykład ukrytego długu publicznego Chin i stale obecnego zagrożenia dla ich stabilności, wynikającego ze sztywnego odgórnego stylu rządów.

Bądźcie pragmatyczni! Współpraca z azjatyckimi partnerami, rezygnacja z części autonomii i włączenie się w system lokalnych powiązań gospodarczych to najlepszy sposób na zdobycie przyczółków na azjatyckich rynkach i zapewnienie sobie trwałych zysków. W propagowaniu demokracji i praw człowieka Europejczycy powinni skupić się na postulacie sprawnego rządu, wspieraniu oddolnych inicjatyw pro-demokratycznych, gwarancji praw społecznych i ekonomicznych oraz poprawie indywidualnej jakości życia i edukacji. W dłuższej perspektywie, instytucje te będą sprzyjać powstaniu wolnych i sprawiedliwych społeczeństw, które jednak mogą odbiegać od modelu europejskiego.

Uczcie się, zamiast pouczać! Firmy europejskie powinny zwracać szczególną uwagę na potrzeby konsumentów w Azji i oferować im dostosowane do ich oczekiwań produkty, które w dalszej perspektywie mogą też zyskać przychylność klientów na rynkach macierzystych. Społeczeństwa azjatyckie mierzą się często z problemami podobnymi do tych występujących w Europie. Dla przykładu, Japonia ma jedną z najstarszych populacji na świecie, a przyrost naturalny Tajwanu zalicza się do najniższych wśród państw rozwiniętych. Europejczycy mogą się sporo nauczyć obserwując azjatyckie próby sprostania tym wyzwaniom. Wystarczy wspomnieć, że Tajwan dysponuje jednym z najpowszechniej dostępnych i najwydajniejszych systemów ochrony zdrowia w świecie; stosowane tam rozwiązania mogą służyć jako inspiracja dla państw europejskich.

Współpracujcie! Zachodnie firmy działające w Azji powinny tworzyć mieszane zespoły pracowników, by promować wspólną kulturę pracy pozwalającą przezwyciężać bariery kulturowe między Wschodem i Zachodem. Ponadto, należy podjąć kroki, by wzmocnić rzeczywistą współpracę w ramach programów wymiany studenckiej, między innymi powołać do życia programy mentorskie i fora dyskusyjne (dla studentów z Azji w Europie), propagować wśród Europejczyków studia anglojęzyczne na uniwersytetach w Azji oraz zachęcać ich do nauki języków azjatyckich. Inspirowany przez HPAIR (Harvard Project on Asian and International Relations) jego europejski odpowiednik służyć ma dalszej intensyfikacji wymiany doświadczeń między Azją a Europą.

Nie traćcie wiary w siebie! Europejczycy mają często przesadnie krytyczny ogląd samych siebie i koncentrują się raczej na wyzwaniach niż szansach. Jednak współczesna Europa to przykład niezwykle udanego eksperymentu, który kontynentowi przez stulecia targanemu przez wojny przyniósł pokój, dobrobyt i poszanowanie kulturowej różnorodności. Dysponujemy wyjątkowym doświadczeniem jeśli chodzi o pokojowe rozwiązywanie sporów i tworzenie instytucji. To doświadczenie, o ile przekazane w odpowiedni sposób, może przydać się w Azji, gdzie przedmiotem gorących sporów między państwami wciąż są niezamieszkałe wyspy i wizyty w narodowych sanktuariach.

Wprowadzenie:

Tekst ten ma służyć radą europejskim liderom w sferze gospodarki i polityki. Jego autorami są młodzi Europejczycy zajmujący się problemami Azji.

Delegacja Europejska to grupa złożona z profesjonalistów i młodych naukowców chcących mocniej zaznaczyć obecność Europy w Azji, a przez to zapewnić jej odpowiednie miejsce na arenie międzynarodowej w przyszłości. Członkowie grupy pochodzą z różnych krajów i reprezentują różne środowiska zawodowe. W lecie 2012 roku Delegacja Europejska uczestniczyła w dorocznej konferencji HPAIR, która tym razem odbyła się w Tajpej. Prócz udziału w panelach, członkowie Delegacji odbyli szereg spotkań z lokalnymi politykami, przedstawicielami środowisk gospodarczych i akademickich oraz działaczami organizacji pozarządowych.

Celem Delegacji było z jednej strony przedstawienie gościom i gospodarzom konferencji stanowiska Europy, z drugiej, poszerzenie własnej wiedzy o Azji. Projekt oraz jego rozwinięcie w przyszłości mają służyć budowie zaufania między młodymi liderami na obu kontynentach oraz przygotowaniu nowych pokoleń na globalne wyzwania w nadchodzących dekadach. Dzięki takim inicjatywom, Europa i Azja mają szansę stać się partnerami ekonomicznymi oraz zaufanymi sojusznikami w sferze politycznej, połączonymi wspólnymi wartościami, interesami, szacunkiem i wzajemnym zrozumieniem.

 1. Miejcie świadomość różnorodności i złożoności procesów zachodzących w Azji!

Azja, choć często tak się ją przedstawia, nie jest monolitem, ale złożoną mozaiką państw, społeczeństw i kultur, których zrozumienie wymaga każdorazowo skupienia uwagi na lokalnej specyfice.

Firmy europejskie często widzą w Azji trwałe zagrożenie dla własności intelektualnej. Przy bliższym spojrzeniu okazuje się jednak, że między poszczególnymi krajami, sektorami gospodarki czy nawet produktami w ramach tego samego sektora istnieją w tym względzie ogromne różnice. Na przykład w Chinach, technologie wykorzystywane w produkcji towarów luksusowych niekoniecznie podlegają zasadom obowiązującym zazwyczaj spółki joint-ventures. Poza tym, kraje takie jak Tajwan przestrzegają zachodnich standardów w dziedzinie ochrony własności intelektualnej. Firmy europejskie powinny przyjrzeć się w z większą uwagą sposobowi, w jaki azjatyckie przedsiębiorstwa chronią swe produkty i nawiązać współpracę z tymi spośród nich, które mają podobne interesy, ale jednocześnie posiadają większe doświadczenie w kontaktach z lokalnymi władzami. Należy pamiętać, że rozwój gospodarczy w Azji pociąga za sobą wzrost znaczenia sektora zaawansowanych technologii, co będzie prowadzić do zwiększenia roli ochrony własności intelektualnej.

Systemy polityczne i ekonomiczne w Azji obejmują pełne spektrum rozwiązań: od junt wojskowych do liberalnych demokracji, od gospodarek centralnie planowanych do liberalnego leseferyzmu. Podobne zróżnicowanie występuje w sferze społecznej, w której często w bezpośredniej bliskości sąsiadują ze sobą ekstremalne bogactwo i bieda. Europejczycy powinni być świadomi tych różnic i uwzględniać je w planowaniu odpowiednio skonstruowanych strategii marketingowych.

W dziedzinie polityki międzynarodowej należy pamiętać, że argument wewnętrznego zróżnicowania jest często używany lub nadużywany przez kraje azjatyckie. Chiny mają zwyczaj przestawiać się jako supermocarstwo lub kraj rozwijający się w zależności od kontekstu rozmów i własnych interesów. Niedawne odrzucenie przez ten kraj forsowanego przez Unię Europejską podatku paliwowego dla linii lotniczych, przy jednoczesnym żądaniu zwiększenia swej roli w globalnych forach (G20 i WTPO) to jeden z przykładów tej praktyki.

Konieczności bliższego przyjrzenia się procesom zachodzącym w Azji dowodzi też problem ukrytego długu publicznego Chin, ściśle powiązany z perspektywami rozwoju w całym regionie. Dług publiczny obejmuje wydatki, za które w przypadku niewypłacalności odpowiedzialność przejmuje rząd, chodzi między innymi o braki w funduszach ubezpieczeń społecznych oraz gwarancje na niespłacone kredyty udzielone przez banki państwowe. Ukryte zobowiązania zwiększają chiński wskaźnik długu wobec PKB z oficjalnych 16,3% do 160%. Fakt ten, w powiązaniu z ręcznym, scentralizowanym zarządzaniem ekonomią, które tylko w średnim terminie jest gwarancją stabilności, to czynnik gospodarczej niepewności i społecznego niezadowolenia. Wraz ze spadkiem tempa poprawy indywidualnej jakości życia może nastąpić spadek poparcia dla autorytarnych rządów. Podejmując decyzje o inwestycjach lub wybierając sojuszników politycznych w regionie, Europejczycy powinni uwzględniać te okoliczności i traktować poważnie wczesne sygnały ostrzegające o potencjalnych zmianach.

Przechodząc od różnic wewnątrz Azji do podziałów między kontynentami, liderzy europejscy w kontaktach ze swymi azjatyckimi odpowiednikami często nie doceniają roli odmiennych tradycji kulturowych. Używany przez japońskich polityków i przedsiębiorców tzw. styl Bushido, polegający na wolnym i nie przyciągającym uwagi zbliżeniu się do przeciwnika przed podjęciem właściwego ataku, czy też szczególne strategie negocjacyjne stosowane przez Chińczyków, a pochodzące ze starożytnego traktatu o sztuce wojennej autorstwa Sun-zi stanowią tu dobry przykład. Liderzy europejscy powinni mieć świadomość, że kulturowe uwarunkowania wywierają wpływ na strategie zdobywania rynków, taktyki negocjacyjne, jak również perspektywy reform społecznych.

 1. Bądźcie pragmatyczni i skupiajcie się na stopniowych przemianach!

Wielu Europejczyków ma bardzo konkretne wyobrażenie o tym, jak powinien wyglądać świat. W rezultacie w kontaktach z innymi kierują się serią założeń, które niestety nie zawsze są podzielane przez mieszkańców innych kontynentów. Wyłączne skupienie na europejskich ideałach, zamiast bardziej realistycznego i otwartego sposobu myślenia, nie ma większych szans na pozytywne przyjęcie wśród mieszkańców wschodniej półkuli.

W Europie, dobre relacje wynikają z pomyślnie zawartego interesu. W Azji, odwrotnie, sukces w nawiązywaniu relacji prowadzi do wspólnych przedsięwzięć. Pragmatyzm podpowiada, że samodzielne działanie może się okazać trudniejsze, niż dążenie do zawarcia sojuszu z lokalnymi partnerami mającymi podobne cele strategiczne. Ponadto, dla zagwarantowania pomyślnej współpracy z przedstawicielami rządów w Azji konieczne jest by firmy europejskie przedstawiały swoją działalność jako powiązaną z gospodarką danego kraju i służącą jego rozwojowi. Poświęcenie części niezależności i doraźnego zysku, paradoksalnie, może prowadzić do lepszych rezultatów w działalności biznesowej prowadzonej w Azji.

Podkreślanie konieczności ścisłego naśladowania europejskich systemów politycznych nie zawsze przynosi oczekiwane e

ex gf goexback.com how to get your ex back

fekty. Z uwagi na mnogość wyzwań stojących przed demokracją w poszczególnych krajach azjatyckich, jakiekolwiek pro-demokratyczne inicjatywy podejmowane przez Europejczyków powinny być dostosowane do lokalnych warunków i potrzeb. Badania opinii publicznej dowodzą, iż dla większości mieszkańców Azji kwestią o najistotniejszym znaczeniu nie są rozwiązania instytucjonalne, ale raczej prawa społeczne i ekonomiczne. Dlatego podejście Europejczyków powinno być bardziej pragmatyczne, skoncentrowane w pierwszym rzędzie na propagowaniu demokracji jako gwarancji dla dobrych rządów, przejrzystości politycznej i społecznej sprawiedliwości. Dla osiągnięcia tych celów, odpowiedniejsza wydaje się strategia oddolna. Nacisk powinien być położony na stworzenie środowiska, w którym mogłyby rozkwitać lokalne inicjatywy demokratyczne stanowiące odpowiedź na lokalne potrzeby.

Europa powinna przemyśleć sposób, w jaki propaguje demokrację w Azji. Większą uwagę powinniśmy zwracać na przemiany jakościowe, wspierające organiczny proces przechodzenia do demokracji, zamiast narzucania naszych wyobrażeń. Często zapominamy, że także w Europie istnieją systemy parlamentarne i prezydenckie, oparte na konstytucjach spisanych lub zwyczajowych, zawierające elementy demokracji pośredniej i bezpośredniej, o ustroju monarchicznym, federacyjnym bądź unitarnym, w dziedzinie gospodarki prowadzące politykę interwencjonistyczną lub liberalną. 

 1. Uczcie się, zamiast pouczać!

W minionych dekadach Europa dysponowała przewagą technologiczną, wydajną machiną administracyjną i wykształconymi społeczeństwami, przez co stawiała się Azji za wzór do naśladowania. Europejczycy udający się na Wschód, jechali tam raczej uczyć innych niż uczyć się samemu. Obecnie podejście to musi ulec zmianie. W coraz liczniejszych sektorach przemysłu firmy azjatyckie zdobywają pozycję liderów technologii, azjatyckie rządy adaptują do swych potrzeb zachodnie rozwiązania administracyjne, często znacząco je ulepszając, a niektóre uczelnie w Azji zaliczają się już do najlepszych w świecie. 

Zachęcamy europejskie firmy w Azji do przyjrzenia się warunkom życia ich klientów i wsłuchania się w ich potrzeby. Dzięki informacjom uzyskanym od azjatyckich odbiorców, firmy z Europy mają szansę przyswoić sobie nowe pomysły, które z kolei mogą okazać się przydatne przy zwiększaniu innowacyjności ich produktów na globalnych rynkach i utrzymywaniu przewagi konkurencyjnej. Dla przykładu, to dzięki obserwacji i rozmowom z klientami w Bangladeszu, firma BASF odkryła, iż produkowane przez nią moskitiery powinny być dopasowane rozmiarem nie tylko do ludzi, ale także zwierząt domowych. Gotowość do adaptowania produktów europejskich do warunków panujących na rynkach azjatyckich oznacza dla firm europejskich znaczącą przewagę konkurencyjną, w której zdobyciu mogą pomóc pozyskiwani lokalnie pracownicy. Tworzenie „lokalnych produktów” nie tylko niesie ze sobą obietnicę sukcesu w Azji, może też stać się podstawą dla równie pomyślnej sprzedaży na rynkach macierzystych. 

Azjaci mają skłonność do myślenia długoterminowego. Niektóre państwa azjatyckie, szczególnie Chiny, realizują wieloletnią strategię rozwoju kraju i dążą do wzmocnienia wybranych sektorów gospodarki. Jako przykład tego podejścia można tu wskazać na rozwój chińskiej infrastruktury kolejowej i związanego z nią przemysłu. Długoterminowa strategia sprawiła, iż rząd chiński nie tylko wprowadził w życie imponujący program inwestycji infrastrukturalnych, ale także, dzięki joint-ventures z europejskimi firmami, pozyskał najlepsze technologie w tym sektorze. Europejczycy mogą uczyć się od Chińczyków jak precyzyjnie definiować i skutecznie realizować przedsięwzięcia kluczowe dla rozwoju kraju.

Rządy w Europie i Azji mierzą się z podobnymi wyzwaniami. Zmiany demograficzne (w Japonii, nawet bardziej widoczne niż w Europie) oraz kwestia dostępności opieki zdrowotnej to nasze wspólne problemy. Niektóre państwa azjatyckie wypracowały innowacyjne rozwiązania w tej dziedzinie , a Europejczycy mogą się wiele nauczyć badając je. Dla przykładu, system opieki zdrowotnej na Tajwanie gwarantuje świadczenia zdrowotne wszystkim obywatelom, przeznaczając na nie jedynie 7 % produktu narodowego i uzyskując wysokie noty u pacjentów. 

 1. Współpracujcie!

Ludzie zawsze polegali na współpracy przy realizacji wspólnych celów. Ani czysto zachodnie, ani azjatyckie podejście nie wystarczą jako gwarancja powodzenia dla zachodnich korporacji działających w Azji. Rywalizacja między kulturami oraz subiektywnie postrzegana konieczność dostosowania się do obcych zwyczajów nieuchronnie generują napięcia. Dlatego sugerujemy łączenie europejskich i azjatyckich pracowników we wspólne zespoły, tak by tworzyć mieszane środowisko pracy tworzące „trzecią kulturę”, w której każdy może mieć swój udział i z którą każdy może się do pewnego stopnia identyfikować. Obywatele Europy bądź Azji legitymujący się odpowiednim doświadczeniem edukacyjnym lub zawodowym zdobytym wcześniej w danym kraju mogą pełnić funkcję integracyjną na wczesnym etapie tworzenia zespołów mieszanych. 

Ważnym elementem zbliżenia narodów europejskich były wymiany studenckie, które przyczyniły się znacząco do ugruntowania przyjaźni francusko-niemieckiej. Odnośnie relacji z Azją, można stwierdzić, że programy wymiany istnieją na większości uniwersytetów, tyle że nie realizują one w pełni potencjału w dziedzinie pogłębiania przyjaźni i wzajemnego zrozumienia między młodzieżą obu kontynentów. Widzimy trzy podstawowe przyczyny tego stanu.

W większości przypadków przybywający do Europy studenci azjatyccy tworzą zamknięte grupy. Inicjatywy wychodzące od studentów lokalnych w rodzaju programów mentorskich mogłyby zachęcić ich do większej interakcji. Po drugie, brakuje okazji do prawdziwych dyskusji na drażliwe tematy, w rodzaju różnic politycznych, kulturowych czy społecznych, dlatego zorganizowane grupy dyskusyjne oraz seminaria na poziomie uniwersytetów, regionów czy poszczególnych krajów mogłyby stworzyć dla nich odpowiednie fora. Po trzecie, udział w programach wymiany z Azją wiąże się z pokonaniem większej ilości barier, niż ma to miejsce w przypadku programów europejskich czy transatlantyckich. Programy studiów nie są skoordynowane, języki azjatyckie nie są na ogół wykładane w europejskich szkołach średnich, a mniej programów wymiany oznacza również mniej wsparcia i informacji od ich byłych uczestników. By zachęcić Europejczyków do studiowania w Azji należy promować wśród nich anglojęzyczne programy prowadzone przez azjatyckie uczelnie, zachęcać uczniów i studentów do nauki języków azjatyckich i wypracować wspólny system akredytacji i uznawalności kształcenia. W dłuższej perspektywie powinniśmy dążyć do stworzenia cieszącego się dobrą reputacją, zinstytucjonalizowanego programu wymiany, oferującego łatwy dostęp do możliwie dużej ilość europejskich i azjatyckich uczelni, na wzór programu Erasmus.

Wierzymy, że potencjalne korzyści przynieść mogłoby stworzenie azjatycko-europejskiego forum dialogu w sprawach globalnych skierowanego do młodych badaczy i pracowników na wczesnych etapach kariery zawodowej. Dzięki niemu młodzi liderzy z Azji i Europy mogliby nie tylko lepiej się poznać i zrozumieć, ale także wyrobić w sobie nawyk brania odpowiedzialności za problemy globalne oraz zgłaszania konstruktywnych propozycji ich rozwiązywania. Projekt podobny do HPAIR, ale organizowany w Europie, sprawiłby, iż to europejscy politycy i młodzi liderzy mieliby możliwość ustalania programu dyskusji, a tym samym promowania europejskich interesów.

 1. Nie traćcie wiary w siebie! 

Dobra wiadomość jest taka, że mieszkańcy Azji mówią o Europie, zła natomiast, że mówią głównie o problemach europejskich gospodarek. O ile szybko rozwijające się gospodarki azjatyckie napędzają rozwój globalny, o tyle pogrążona w kłopotach strefa euro jest postrzegana jako zagrożenie dla przezwyciężenia światowej recesji. Przywódcom Unii Europejskiej nie udało się dotąd odbudować zaufania rynków. Nawet jednak przed kryzysem finansowym, niskie wskaźniki wzrostu gospodarczego i gwałtownie starzejące się społeczeństwa postrzegano w kategoriach słabnięcia europejskich wpływów w świecie.

Tym niemniej, Europa nadal dysponuje znaczącymi przewagami. Szukać ich należy w dyplomacji i umiejętności współpracy międzynarodowej. Sposób funkcjonowania Unii Europejskiej nie zawsze jest rozumiany poza Europą. Jest oczywiste, że system zapewniający wolność i bezpieczeństwo 500 milionom obywateli w 27 suwerennych państwach musi być skomplikowany i trudny do ogarnięcia. Warto jednak pamiętać, że Unia Europejska jest najbardziej rozwiniętą i efektywną dobrowolną organizacją międzypaństwową w historii ludzkości. W ramach Unii zachowana jest kulturowa różnorodność i narodowe tożsamości, przy jednoczesnym otwarciu kanałów dla sprawiedliwej współpracy między obywatelami państw członkowskich. To Unia umożliwiła pokojowe współistnienie Europejczyków po stuleciach wojen. Od lat 1950-tych Unia Europejska jest największym cywilnym mocarstwem, a jednocześnie także największą strefą wolnego handlu w świecie.

W porównaniu do Europy, Azja jest nadal bardzo niebezpiecznym regionem, w którym spory o niezamieszkałe wyspy wywołują polityczne burze i grożą militarnymi konfliktami. Te gorące debaty rozpalają narodowe sentymenty, które dzielą narody azjatyckie. Rosnąca potęga militarna Chin rodzi obawy w Azji, prowadząc do postępującego podziału w ramach regionu Azji i Pacyfiku na stronników Chin i USA.

Przywódcy europejscy współpracując z rosnącymi w siłę krajami azjatyckimi takimi jak Chiny nie powinni ograniczać się do wyjaśniania przyczyn spowolnienia reform w Europie, ale z większą pewnością siebie wskazywać, jak wyjątkowym doświadczeniem dysponujemy dzięki zapewnieniu pokoju na przestrzeni sześciu dekad. Unia Europejska powinna zaoferować swoje wsparcie wciąż mało efektywnym, ale w przyszłości ważnym organizacjom międzynarodowym takim jak ASEAN. W długiej perspektywie, skuteczne rozwiązywanie globalnych problemów takich jak zmiany klimatu czy redukcja zasobów broni nuklearnej jest możliwe tylko dzięki współpracy dużych organizacji międzynarodowych. Integracja europejska to eksperyment, z którego państwa azjatyckie mogą wyciągnąć użyteczne wnioski do zastosowania na własnym kontynencie.

Podsumowanie 

Wydaje się oczywiste, że Europa ma wiele do zaoferowania Azji, jak również wiele się może od niej nauczyć. Pouczanie niewiele jednak da, w przeciwieństwie do praktycznych rad wynikających z naszych doświadczeń, które mają szansę spotkać się z lepszym przyjęciem. Biorąc pod uwagę wewnętrzne i zewnętrzne zróżnicowanie państw azjatyckich, wiedza jest pierwszym krokiem pozwalającym zarówno politykom, jak i przedsiębiorcom europejskim na potraktowanie kontynentu azjatyckiego z należytą uwagą. Nawiązanie partnerskich relacji między Europą a Azją ma znaczenie kluczowe dla rozwoju świata w przyszłości, a stanie się ono faktem tylko jeśli obie strony poskromią swą dumę i wykażą się gotowością do wzajemnego uczenia się. Europa musi nauczyć się rozpoznawać swe silne strony i brać na serio korzyści, które może przynieść partnerstwo z Azją, tak by oba kontynenty mogły współpracować jak równy z równym.

zp8497586rq
Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
E. Rzanna: Wskazówki młodych Europejczyków – stanowisko Delegacji Europejskiej na konferencji HPAIR 2012 Reviewed by on 30 stycznia 2013 .

Ewa Rzanna mieszkająca na Tajwanie czytelniczka polska-azja.pl wzięła udział w kolejnej edycji Harvard Project on Asian and International Relations, która w 2012 roku odbyła się w Taipei. Przesłała do nas rekomendacje delegacji europejskiej której była członkiem i które publikujemy poniżej. Abstrakt: Bądźcie świadomi różnic! Azja nie jest monolitem i Europejczycy muszą zdawać sobie sprawę z jej wewnętrznego zróżnicowania.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar