Artykuły

A. Dąbkowski: Najważniejsze informacje gospodarcze z Malezji, kwiecień 2014

Poniżej przedstawiamy opracowanie najważniejszych informacji gospodarczych z Malezji w kwietniu. Autorem opracowania jest Artur Dąbkowski, Radca, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kuala Lumpur.

źródło: commons.wikimedia.org

źródło: commons.wikimedia.org

1. Rynek telefonii komórkowej prawie bez wzrostu w 2014 r.

Ekonomiści banku BNP Paribas przewidują tylko niewielki wzrost (o 1,2%) dochodów malezyjskiego sektora telefonii komórkowej w 2014 r. W 2013 r. także obserwowano praktycznie stagnacje. Wzrost przewiduje się dopiero w 2015 r. (o 5,8%) i 2016 r. (o 3,4%) w związku z wprowadzeniem podatku od towarów i usług. Malezja jest rynkiem nasyconym, z penetracją komórkową na poziomie 144%.

2. Minister transportu przekonany o wzroście przewozów pasażerskich MAS o 9,7% w 2014

Wiceminister Transportu Malezji Datuk Abdul Aziz Kaprawi jest przekonany, że pomimo zaginięcia samolotu MH370 na początku marca br., przewozy pasażerskie Malezyjskich Linii Lotniczych – MAS zwiększą się o 9,7% w 2014 r. z poziomu 79,5 mln osób w 2013 r., który oznaczał wzrost o 18,4% w porównaniu do 2012 r. Pewne zakłócenia mogą wystąpić jedynie na kierunku Chin, gdyż Chińczycy stanowią większość przewozu pasażerskiego MAS i niestety stanowili większość pasażerów zaginionej jednostki. Nadal będzie kontynuowany program promocji turystycznej Visit Malaysia 2014.

3. Racjonalizacja subsydiów, ale nie całkowite zniesienie

Premier Malezji Datuk Serin Najib Tun Razak poinformował, że rząd Malezji jest zdeterminowany, aby wdrożyć i realizować program racjonalizacji subsydiów, jednakże nie oznacza to całkowitego ich zniesienia. Subsydia i finansowe stymulatory wzrostu gospodarczego wyniosły w 2013 r. 43 mld MYR (ok. 10 mld EUR), co jest poziomem, który należy zdecydowanie obniżyć. Nadal jednak będzie kontynuowane wsparcie dla gospodarstw o niskich dochodach, czy też polityka dla firm o specjalnym statusie gospodarczym Bumiputera, czyli należących do rdzennych Malajów.

4. Wskaźnik Power Distance Index dla Malezji powyżej 100

Studium zwane Asian Leadership Index 2014, opierające się na wskaźniku Power Distance Index (wartości od 1 do 120) wykazało, że pozycja Malezji jest zgodna z trendem w krajach regionu. Wskaźnik PDI dla Malezji wyniósł 100 i był najwyższy wśród 18 badanych krajów na świecie. Dla Filipin ukształtował się on na poziomie 94, Bangladeszu, Sri Lanki i Chin – 80. Najniższy wskaźnik odnotowano w przypadku Austrii (11), przed która uplasowały się kolejno Japonia (54), Australia (36) i Nowa Zelandia (22).

Power Distance Index (wskaźnik dystansu władzy) określa relacje między przełożonymi i podwładnymi, władzą i obywatelem, obrazuje stopień autorytarności zwierzchników oraz oczekiwany stopień posłuszeństwa na przykład w relacjach rodzic – dziecko. Definiuje także stopień kooperacji społecznej różnych grup oraz wskaźnik nietolerancji dla nierówności obywatelskiej. Im wyższy wskaźnik, tym niższe poczucie władzy i akceptacja dla nierówności w tym zakresie.

5. Malezja wśród najlepszych w zakresie opieki medycznej

Zgodnie z badaniami InternationalLiving.com (Global Retirement Index)Malezja plasuje się wysoko w grupie wśród krajów oferujących opiekę medyczną na najwyższym poziomie. Raport wskazuje, że usługi medyczne są nie tylko równe z zachodnimi standardami, lecz także oferowane są po przystępnych cenach, co sprawia, że Malezja jest popularnym kierunkiem turystyki medycznej. Tylko Francja i Urugwaj uzyskały wyższe wartości wskaźnika. Od 2010 r. obserwuje się dynamiczny rozwój turystyki medycznej do Malezji (wzrost o blisko 50%). W 2012 r. Malezję odwiedziło w tym celu około 671 tys. turystów (wzrost o 15% w porównaniu do 2011 r.). Dochody z tytułu świadczenia tych usług medycznych przez instytucje medyczne wyniosły 594 mln MYR w 2012 r. i 511 mln w 2011 r. Większość usług medycznych świadczona jest przez prywatne szpitale i kliniki.

6. Dodatkowe 65 MW dla OZE w ramach FiT na 2014 r.

Zgodnie z oświadczeniem Ministra Energii, Zielonej Technologii i Wody, Datuk Seri Dr Maximusa Ongkili kwoty na 2014 w systemie feed-in-tariff zostaną ogłoszone na początku maja br. Przewidziane zostało dodatkowo 65 MW do rozdysponowania dla podmiotów zainteresowanych wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych, w tym na energię fotowoltaiczną – ponad połowa, biogaz i biomasę – odpowiednio po 10 MW i 15MW.

Źródło/technologia

2014

2015

2016

2017

Biogaz

10

15

15

15

Biomasa

15

18

20

20

Biomasa (odpady stałe)

15

Małe hydro

50

100

Solar PV dla indywidualnych

10

15

15

15

Solar PV dla nie-indywidualnych poniżej 425 kW

10

20

20

24

Solar PV dla nie-indywidualnych powyżej 425 kW

15

34

33

Solar dla community

5

7

7

7

Geotermalna energia

30

Źródło: SEDA (www.seda.gov.my), w MW

Hans-Josef Fell, który jest uważany za „ojca” systemu feed-in-tariff, stwierdził, że system w Malezji będzie bardziej wiarygodny i odporny na zakłócenia jeśli przystąpi do niego więcej firm. Ponadto kwoty powinny zostać zwiększone do znacznie wyższych poziomów niż zaproponowano, tak aby osiągnąć 10-100 GW w OZE, a nie zaledwie 400 MW.

Azjatycki Bank Rozwoju także wskazał, że Malezja musi podnieść kwoty do znacznie wyższego poziomu. Inaczej prawdopodobnie nie zrealizuje celu w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, do którego zobowiązała się w 2007 r. w Kopenhadze (o 40% CO2 i 2 tys. MW w OZE do 2020 r.).

7. Mniej bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2013 r.

W 2013 r. odnotowano niższa liczbę projektów w zakresie inwestycji zagranicznych niż rok wcześniej (120 wobec 162). O ile wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych osiągnęła rekordowy poziom (38,8 mld MYR), o tyle według prezesa Investment Consulting Associates Mathijs Weeink może wskazywać to na przesunięcia w kryteriach wyboru lokalizacji inwestycji. Podobny spadkowy trend wystąpił w Chinach, Indonezji, Indiach i Wietnamie. Jednocześnie wzrost liczby projektów BIZ zaobserwowano w Birmie, Tajlandii i na Filipinach oraz w Japonii. Kolejnym sygnałem dla Malezji może być zmniejszenie liczby miejsc pracy. W 2012 r. BIZ przyczyniły się do stworzenia 28.120 miejsc pracy, podczas gdy w 2013 było to 22.575.

W 2013 r. w regionie Azji i Pacyfiku odnotowano spadek projektów BIZ o 18% w porównaniu do 2012 r. Niezależnie od powyższego do regionu trafiło 31,7% wszystkich projektów BIZ na świecie.

8. Malezyjska Rada Producentów Pieprzu zachęca do zwiększenia upraw

W związku ze wzrostem popytu na pieprz oraz wzrostem cen tego surowca Malezyjska Rada Producentów Pieprzu zachęca, aby więcej rolników uprawiało pieprz, szczególnie na małą skalę (idealny areał pod produkcję, to 0,2 – 1 ha). Zgodnie z International Pepper Community, międzyrządową organizacją krajów producentów pieprzu, w okresie minionych kilku lat obserwuje się wzrost konsumpcji pieprzu o 4,8% rocznie, przy wzroście podaży o zaledwie 0,3%. Malezja aktualnie jest piątym największym producentem tej przyprawy na świecie (26 tys. t rocznie). Globalna produkcja wynosi ok. 333 tys. ton metrycznych (MT) rocznie, przy konsumpcji 387 tys. MT rocznie.

Wietnam jest największym producentem pieprzu na świecie (32% udziału w rynku globalnym), następnie Indonezja (18%), Indie (17%), Brazylia (13%) i Malezja (8%).

9. Konferencja nt. Biomasy, Kuala Lumpur 9-11.06.2014 r.

W dniach 9-11 czerwca 2014 r. w Kuala Lumpur organizowana jest konferencja nt. biomasy: Biomass Asia Conference 2014 (BAD2014). Organizatorami są EU-Malaysia Biomass Sustainable Production Initiative (Biomass-SP), Malaysian Industry-Government Group for High Technology (MIGHT) oraz Malaysia Biomass Industries Confederation (MBIC) – krajowe stowarzyszenie biomasy skupiające przedstawicieli tego sektora w Malezji.

Jest to trzecia edycja konferencji, która jest organizowana w ramach dialogu z Unią Europejską. Ma na celu zrównoważone zarządzanie biomasą, ochronę środowiska, wykorzystanie biomasy zarówno jako paliwo alternatywne, jak i surowiec w sektorze chemicznym i żywieniowym. Malezja jest potencjalnym znaczącym źródłem biomasy z plantacji palmy olejowej w regionie.

W celu szczegółowego zapoznania się z informacjami o konferencji proszę o wejście na poniższą stronę internetową: http://myislandtour.com/em/index.php?action=message&nl=20&c=140&m=42&s=fb5c24005cbc55fb33f40df770c2ac7c

10. BASF i Petronas Chemical Group budują fabrykę substancji aromatycznych

Joint venture Petronas Chemical Group i niemieckiego BASF (utworzone w 1997 r., przy udziałach odpowiednio 40% i 60%) pod koniec kwietnia br. rozpocznie budowę zintegrowanej fabryki składników do produkcji substancji aromatycznych w Kuantan. Wartość inwestycji to 1,63 mld MYR. Pierwsza faza projektu ma zostać zakończona w 2016 r., kiedy pierwsza fabryka zostanie oddana do użytku, tworząc 110 nowych miejsc pracy.

Partnerzy są zainteresowani także budową fabryk substancji aromatycznych, w tym L-mentholu wykorzystywanego w produktach higieny ust, ciała, aromatach smakowych czy produktach farmaceutycznych oraz cintronelolu (aromat różany).

Jak dotąd PCG-BASF zainwestowało 3,4 mld MYR w fabrykę Gebeng (Strefa Przemysłowa Pahang), gdzie produkuje się monomery akrylowe, produkty oxo i butanediol.

11. MFW i Bank Światowy podniosły prognozę PKB dla Malezji

Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł prognozę wzrostu gospodarczego Malezji w 2014 r. do 5,2% oraz do 5% w 2015 r. W obu latach bilans na rachunku obrotów bieżących utrzyma się na poziomie 4%, inflacja mierzona wskaźnikiem cen konsumpcyjnych wyniesie odpowiednio 3,3% i 3,9%, zaś bezrobocie pozostanie na poziomie 3%.

MFW ocenia, że gospodarka światowa przyjęła trend wzrostowy, aczkolwiek nadal nierówny. Malezja, Filipiny oraz Tajlandia są relatywnie bardziej zintegrowane z rynkami światowymi
i globalnymi trendami. Dodatkowo Malezja jest stosunkowo bardziej narażona ze strony gospodarek krajów wysokorozwiniętych w zakresie obrotu towarami niż gospodarki wschodzące jak Brazylia czy Indie.

Bank Światowy w ostatniej ocenie gospodarek krajów Azji Wschodniej i Pacyfiku pomimo obniżenia ogólnej prognozy dla regionu skorygował w górę prognozę m.in. dla Malezji (wzrost
o 4,9% w 2014 r. o 5% w kolejnych dwóch latach). W przypadku Filipin rozwój gospodarki szacuje się na 6,6% w 2014 r. (skutki super tajfunu w 2013 r.) oraz 6,9% w 2015 r.

12. Fabryka EEV w Kedah

Go Automobile Manufacturing Sdn Bhd oraz China’s Great Wall Motor Co Ltd. zainwestują 2 mld MYR w montownię pojazdów o napędzie elektrycznym (EEV) w stanie Kedah. Zgodnie
z informacją przekazaną przez Ministra Handlu Zagranicznego i Przemysłu Datuk Seri Mustafa Mohamed podczas wręczania pierwszej licencji na produkcję EEVs inwestycja będzie realizowana w trzech fazach do 2018 r. Pierwszy etap ma być rozpoczęty we wrześniu 2014 r., na etapie drugim produkcja ma osiągnąć poziom 50 tys, pojazdów (w połowie 2015 r.), zaś etap trzeci to zwiększenie produkcji do 100 tys. pojazdów.

13. Wzrost eksportu produktów halal w 2013 r.

W 2013 r. Malezja wyeksportowała produkty przeznaczone dla muzułmanów – halal za ponad
10 mld USD, przy czym napoje i żywność stanowiły ponad 40% sprzedaży za granicę, zaś kosmetyki i produkcji pielęgnacji ciała – 615 mln USD. Głównymi odbiorcami były Chiny (5-6 mld USD), Singapur (3 mld USD) oraz USA (1 mld USD).

Według Ministra Handlu Zagranicznego i Przemysłu Datuk Seri Mustafa Mohamed wiele firm działających w Malezji staje się wzorem halal dla innych producentów. Takim przykładem jest m.in. Nestle Malaysia, które zostało centrum doskonałości w zakresie halal (halal centre of excellence) dla Nestle na świecie. Ponadto w Malezji aktualnie prowadzone są inwestycje halal takich koncernów jak Cargill, Kewpie, Coca Cola i Kellogs.

14. Spadek liczby chińskich turystów do Malezji po wypadku MH 370

W związku z wypadkiem samolotu malezyjskich linii lotniczych MH 370 na początku marca br. zaobserwowano znaczący spadek liczby turystów z Chin odwiedzających Malezję. Wielu turystów odwołało swoje loty, nie odnotowano także nowych rezerwacji od tego czasu. Minister Turystki i Kultury Malezji Datuk Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz poinformował, że podjęto decyzję o zawieszeniu czasowym promocji programu Visit Malaysia 2014 w Chinach.

W 2013 r. turyści z Chin stanowili trzecią największą grupę odwiedzających Malezję (po Singapurze i Indonezji) – 1,6 mln osób.

15. Ministerstwo Rolnictwa przewiduje udział sektora w PKB na poziomie 7%

Minister Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego poinformował, że ministerstwo poszukuje rozwiązań, aby zwiększyć udział przetwórstwa o wysokiej wartości dodanej w sektorze rolno-spożywczym. Przewiduje się, że udział całego sektora w PKB ukształtuje się na poziomie 7% (6,7% w 2013 r.).

Wśród sektorów, które potencjalnie oferują wysokie zwroty wymienia się m.in. aquakulturę, projekty hodowli wodorostów, produkcji gniazd ptasich, wyrobów ziołowych. Planuje się także rozwój własnego przemysłu mlecznego.

16. Tylko niewiele podmiotów detalicznych przygotowanych do podatku od towarów i usług (GST)

Zaledwie 10% spośród 250 podmiotów skupionych w Stowarzyszeniu Malezyjskich sieci detalicznych (Malaysian Retailers Chain Association – MRCA) jest przygotowanych do wprowadzenia podatku od towarów i usług (GST), które ma nastąpić z dniem 1 kwietnia 2015 r. Większość członków stowarzyszenia nie oceniło jeszcze nawet wpływu podatku na ich sytuację na rynku. Główną przyczyną takiego braku przygotowania jest jak na razie ograniczona wiedza na temat przyszłego podatku.

17. Gospodarka Malezji nie aż tak odporna na szoki zewnętrzne

Premier Malezji Datuk Seri Najib Tun Razak poinformował, że pomimo dobrych wyników gospodarczych Malezja nie jest niewrażliwa na niekorzystne zmiany w gospodarce globalnej, które mogą uniemożliwić osiągnięcie planowanych inwestycji i celów gospodarczych.Malezja jest relatywnie niewielką gospodarką o ograniczonym popycie krajowym, uzależnioną od współpracy z zagraniczną. Konieczna jest kontynuacja polityki przekształcenia Malezji z gospodarki rolno-surowcowej na gospodarkę uprzemysłowioną, oferującą produkty o wysokiej wartości dodanej i konkurencyjne na rynku światowym.

Zgodnie z prognozami banku CIMB Research przewiduje się, że w pierwszej połowie 2014 r. PKB wzrośnie o 4,7-5%, zaś w II połowie – o 5,0-5,2%.

18. Dubaj jako centrum dla malezyjskich MŚP – eksporterów

Malezyjska Korporacja Rozwoju Handlu Zagranicznego – MATRADE poinformowała, że małe i średnie przedsiębiorstwa, które są gotowe do zajęcia się eksportem towarów i usług powinny patrzeć na Dubaj jako na centrum do dalszej penetracji rynków Bliskiego Wschodu, Północnej Afryki i Europy. Jak dotychczas swoje bazy w Dubaju (Jebel Ali Free Zone – Jafza) założyło 16 malezyjskich podmiotów (od MŚP do tzw. dużego biznesu), z sektorów ropy i gazu, budownictwa oraz żywności, w tym produktów halal.

19. Zanieczyszczenie wód istotną przyczyną niedostatku wody

Blisko 300 tys. ton śmieci rocznie jest wrzucanych do rzek w Malezji. Zanieczyszczenie obejmuje oprócz środków chemicznych także m.in. plastikowe torebki, plastikowe i styropianowe opakowania jednorazowe, a także zużyte urządzenia domowe, czy meble.

Pięć rzek zostało już zakwalifikowanych jako „martwe”, w tym Sungai Segget i Sungai Ayer Merah w Johor, Sungai Jelutong, Sungai Juru i Sungai Prai na Penangu. 120 km rzeka Sungai Klang jest uznawana za najbardziej brudną, jeśli wziąć pod uwagę ilość wrzucanych do niej śmieci rocznie (77 tys. ton). W ubiegłym roku rząd rozpoczął realizację 10-letniego projektu oczyszczenia tej rzeki i jej dopływów „River of Life”, przeznaczając na ten cel 4 mld MYR.

20. Wzrost wydatków na sektor IT w 2014 r.

Łączne wydatki Malezji na sektor IT w mają wzrosnąć o 7,4% w 2014 r. do poziomu 68 mld MYR w związku ze stopniowa poprawą gospodarki światowej. Firma Gartner Inc, która zajmuje się analiza sektora IT informuje, że światowe wydatki na IT w 2014 r. mogą sięgnąć 3,8 biliona USD (12,5 bln MYR), co oznaczać będzie wzrost tego sektora o 3,2% globalnie (w stosunku do 2013 r.).

21. Powołanie Malezyjskiego Centrum Globalnej Innowacji i Kreatywności

Premier Malezji Datuk Seri Najib Razak ogłosił ustanowienie Malezyjskiego Światowego Centrum Globalnej Innowacji i Kreatywności (Malaysian Global Innovation and Creative Centre). Będzie ono stanowiło tzw. „one-stop shop” dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. Zadaniem Centrum będzie udzielanie wsparcia firmom start-up w szerokim zakresie – od pomocy w uzyskaniu finansowania z banków lub kapitału joint-venture do oferowania usług jako inkubatora rozwoju start-up’ów. Otwarcie Centrum miało miejsce 27 kwietnia br., odpowiedzialna za jego kierowanie będzie Cheryl Yeoh, która jest m.in. założycielką dwóch start-up’ów: Reclip.It oraz CityPockets.

22. Malezja podpisała FTA z Turcją

Po pięciu lat negocjacji Malezja podpisała umowę o wolnym handlu z Turcją. Umowa wejdzie w życie w ciągu 12-18 miesięcy. Potencjalnie ma stanowić drzwi do wejścia Malezji na rynek europejski, zaś dla Turcji – na rynki krajów azjatyckich. Turcja zobowiązała się do zniesienie opłat importowych na 68,7% produktów, co obejmie 70% (247,38 mln USD) malezyjskiego eksportu do tego kraju. Ponadto, oba kraje będą współpracowały w takich dziedzinach jak: wspieranie i rozwój MŚP, rozwój sektora muzułmańskiego halal, przemysł rolno – spożywczy, B+R oraz innowacje, zdrowie, źródła energii i OZE, handel elektroniczny i motoryzacja. Powyższa współpraca będzie opierała się na wymianie ekspertów, wiedzy i technologii.

Premier Malezji Datuk Seri Najib Razak wraz ze swoim tureckim odpowiednikiem Recepem Tayyipem Erdoganem uczestniczyli w ceremonii podpisania umowy w siedzibie premiera Turcji w Ankarze. W styczniu 2014 r. premier Turcji podpisał deklaracje ramową o strategicznej współpracy między Turcją i Malezją. Oba kraje obchodzą w tym roku 50-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych.

23. Iskandar Malaysia regionalnym centrum opieki zdrowotnej

Stanowa korporacja inwestycyjna Johor Corp Bhd (JCorp) rozpatruje możliwości przekształcenia strefy ekonomicznej „Iskandar Malaysia” w regionalne centrum opieki zdrowotnej. Położenie strefy w pobliżu Singapuru stwarza potencjalne możliwości wzrostu turystyki zdrowotnej do Malezji. Aktualnie w strefie funkcjonuje 10 szpitali prywatnych i celem jest, aby Iskandar był one-stop centrum, zapewniającym usługi medyczne w każdym zakresie.

24. Dwa możliwe rozwiązania dla MAS

Zgodnie z oceną analityków banku inwestycyjnego Maybank IB, nie zostało wiele możliwości dla grupy Malezyjskich Linii Lotniczych – MAS, aby wyjść na prostą. W związku z wysokimi kosztami operacyjnymi i niską efektywnością są dwa rozwiązania: albo prywatyzacja, albo ogłoszenie upadłości. Uważa się, że aktualnie jest to najlepszy moment na prywatyzację, gdyż wartość MAS jest najniższa od 12 lat. Podmiot powinien być podzielony na dwie grupy: linie lotnicze oraz podmioty powiązane (7 jednostek łącznie). Należy przy tym zwrócić uwage, że straty przynoszą linie lotnicze MAS oraz oddział kargo MASkargo, zaś zyski odnotowują: FlyFirefly Sdn Bhd (tania gałąź linii lotniczych), MAS Engineering, MAS Airport Terminal Services, Brahim’s Holdings Bhd (catering lotniczy) oraz KL Aviation Fuel Services.

25. Wzrost zysku funduszu inwestycyjnego Malezji – 1MDB

Zgodnie ze wstępnymi doniesieniami krajowy fundusz inwestycyjny Malezji – 1 MDB odnotował 17-krotny wzrost zysku w roku finansowym 2013, do poziomu 778,2 mln MYR (44,7 mln MYR przed rokiem). Zobowiązania w tym okresie wzrosły do 42 mld MYR z 8,4 mld MYR przed rokiem, zaś aktywa – do 44,6 mld MYR (9,5 mld MYR w 2012 r.). Pełne sprawozdanie finansowe będzie dostępne dopiero pod koniec maja br.

26. FMM wezwało premiera do natychmiastowego działania w sprawie kryzysu wodnego

Federacja Malezyjskich Producentów – FMM wezwała premiera Malezji do podjęcia natychmiastowego działania w związku z niedoborami wody. Kryzys w zaopatrzeniu w wodę w stanie Selangor znacząco podnosi koszty prowadzenia działalności, gdyż przemysł jest zmuszony do nabywania wody z alternatywnych źródeł po znacznie wyższej cenie (np. fabryka napojów w Shah Alam potrzebuje do produkcji 120 cystern wody dziennie, co kosztuje 150 tys. MYR).

27. MIDA nadal promuje bezpośrednie inwestycje zagraniczne w nowe technologie

Malezyjski Urząd ds. Rozwoju Inwestycji (MIDA) nadal będzie wspierała bezpośrednie inwestycje zagraniczne, niosące za sobą rozwój/wprowadzenie wysokich technologii i w ten sposób zwiększających potencjał gospodarki krajowej. W związku ze stałym wzrostem obserwowanym w sektorze lotniczym przewiduje się, że Malezja może stać się ważnym węzłem wśród krajów ASEAN oferującym usługi MRO (maintenance, repair i overhaul).

28. Rząd poszukuje wiedzy eksperckiej przy opracowywaniu planu energetycznego ASEAN

Malezyjski rząd oczekuje, że partnerzy międzynarodowi podziela się wiedza ekspercką nt. ASEAN Cooperation Energy Plan, który ma wejść w życie w 2016 r. Ministerstwo Energii, Zielonych Technologii i Wody podkreśla, że niezbędne jest zapoznanie się z opiniami ze strony Unii Europejskiej i innych partnerów dialogu, szczególnie w kontekście wysiłków rządu Malezji w kierunku przygotowania projektu propozycji ww. Planu.

29. Ograniczenie liczby licencjonowanych kantorów wymiany walut

Bank Centralny Malezji (BNM) zapowiedział dalsza konsolidację i regulacje rynku usług pieniężnych poprzez dalsze zmniejszenie liczby kantorów wymiany walut w kraju (w 2011 r. było ich 839, w 2012 r. – 515, zaś w 2013 r. – 474). Pomimo zmniejszenia liczby licencji ilość punktów wymiany w Malezji uległa wzrostowi. Jest to związane m.in. z rozwojem sieci kantorów we własności właścicieli licencji klasy A, tzn. z ponad 200 punktami wymiany.

30. Klaster POIC w Lahad Datu wygenerował 2,2 mld MYR inwestycji

Klaster Przemysłowy Oleju Palmowego w Lahad Datu (Sabah) wygenerował dotychczas 2,2 mld MYR inwestycji. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Wiceministra Datuk Raymond Tan Shu Kiah’a (jednocześnie Ministra Rozwoju Przemysłu Sabahu) 42 podmioty zainwestowały w strefie ekonomicznej, w szczególności w takich sektorach jak biodiesel, rafinacja oleju palmowego, oleochemikalia, biopelety, wytwarzanie energii z biomasy, logistyka, a także produkcja nawozów.

31. Oferta leasingowa Saaba dla Malezji

Grupa Saab poinformowała, że przygotowała dla Malezji pakiet w zakresie leasingu samolotu bojowego Grippen. Prezes grupy na Azję i Pacyfik powiedział, że umowa aktualnie jest dopracowywana z rządem Malezji. Ma ona zawierać m.in. transfer technologii umożliwiającej integrację z systemami funkcjonującymi w kraju. Partnerem Saaba po stronie malezyjskiej jest DRG-Hicom Bhd, dzięki któremu także otworzyły się możliwości na rynku cywilnym dla produktów i usług w zakresie bezpieczeństwa cywilnego (np. systemy kontroli powietrznej i morskiej).

32. Dopłata rządowa dla Holdingu Portów Lotniczych Malezji

Na początku lutego 2014 r. Holding Porty Lotnicze Malezji (MAHB) w związku z 5-letnim przeglądem opłat lotniskowych złożył propozycję nowych stawek do akceptacji przez Ministra Transportu Malezji. Zgodnie z umową podpisaną między rządem a MAHB w 2009 r. o ile rząd nie zgodzi się na podniesienie taryf ze względów socjoekonomicznych, to wówczas będzie musiał dopłacić różnicę z budżetu. Do dnia 27 kwietnia br. rząd Malezji nie zajął żadnego stanowiska. Nowe opłaty miały wejść w życie już w marcu br.

Udostępnij:
 • 4
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  4
  Udostępnienia
A. Dąbkowski: Najważniejsze informacje gospodarcze z Malezji, kwiecień 2014 Reviewed by on 29 kwietnia 2014 .

Poniżej przedstawiamy opracowanie najważniejszych informacji gospodarczych z Malezji w kwietniu. Autorem opracowania jest Artur Dąbkowski, Radca, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kuala Lumpur. 1. Rynek telefonii komórkowej prawie bez wzrostu w 2014 r. Ekonomiści banku BNP Paribas przewidują tylko niewielki wzrost (o 1,2%) dochodów malezyjskiego sektora telefonii komórkowej w 2014 r.

Udostępnij:
 • 4
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  4
  Udostępnienia

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź