Artykuły,Publicystyka

A. Dąbkowski: Najważniejsze informacje gospodarcze – Malezja, Filipiny, Brunei Darussalam (wrzesień 2014 r.)

Poniżej przedstawiamy opracowanie najważniejszych informacji gospodarczych z Brunei, Filipin i Malezji w ostatnim miesiącu. Autorem opracowania jest Artur Dąbkowski, Radca, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kuala Lumpur.

źródło: seldongill.files.wordpress.com

źródło: seldongill.files.wordpress.com

1. Filipiny: energia solarna w szkołach, szpitalach i … ewentualnie w domach

Departament Energii (Department of Energy – DOE) naciska na zwiększenie zastosowania energii słonecznej w szkołach, szpitalach publicznych oraz ewentualnie także w domach. W ramach programu przechodzenia na fotovoltaikę firmy oferujące systemy solarne mają zainstalować je bezkosztowo (dla szkół czy DOE), przy czym szkoły zobowiązują się do korzystania z energii słonecznej przez około 15 lat. Pierwszy taki projekt został uruchomiony w szkole La Consolacion College – Manila (LCCM).

2. Filipiny: projekt polityki w zakresie mixu paliwowego kraju

Departament Energii (Department of Energy – DOE) jest w trakcie opracowywania projektu polityki w zakresie mixu paliwowego kraju do 2050 r. W projekcie uwzględnia się wykorzystanie gazu LNG, rozważa się także otwarcie kilku elektrowni węglowych do 2020 r.

Opracowując politykę energetyczną dla Filipin, DOE bierze pod uwagę doświadczenia z innych krajów, a także dokument konsultacyjny wydany przez Biuro ds. Środowiska Hongkongu (Hongkong jest w trakcie zmian w kierunku zmniejszenia produkcji energii elektrycznej z węgla). W jednej z opcji, którą zaleca Hongkong, jest zwiększenie udziału gazu z 22% w 2012 r. do 60% oraz zmniejszenie węgla do 20% (z 55% aktualnie). Ostateczna wersja projektu polityki ma być gotowa do końca bieżącego roku.

3. Filipiny: niedobór ponad 600-MW mocy produkcyjnych na przyszłe lato

Filipiny będą potrzebowały ponad 600 MW dodatkowych mocy produkcyjnych, aby pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną latem 2015 r. minister energetyki Carlos Jericho Petilla poinformował, że aktualnie badane są możliwości uniknięcia niedoborów w przyszłym roku. Ma także nadzieję, że prezydent Aquino powoła sie na Sekcję 71 ustawy o reformie przemysłu energetycznego (z 2001 r.), co pozwoliłoby rządowi na uzyskanie dodatkowych mocy (300-500 MW) poprzez Power Sector Assets and Liabilities Management Corp. (PSALM) i wykorzystanie obiektów opalanych paliwem bunkrowym.

W przyszłym roku zapotrzebowanie Filipin na energię elektryczną sięgnie 9.011 MW (wobec 8.717 MW w 2014 r.).

4. Filipiny, Malezja, Brunei: najwyższa sprzedaż samochodów w krajach ASEAN

W okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2014 r. sprzedaż pojazdów silnikowych i motocykli na Filipinach wzrosła najszybciej wśród krajów ASEAN. Zgodnie z danymi Federacji Motoryzacyjnej ASEAN (ASEAN Automotive Federation – AAF) sprzedaż pojazdów silnikowych wzrosła o 26% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku do poziomu 129.687 sztuk. W Wietnamie wzrost ten wyniósł 24%, w Singapurze – 23,1%, Malezji – 3%, zaś w Indonezji – 2,7%. W Tajlandii i w Brunei sprzedaż pojazdów silnikowych zmniejszyła się odpowiednio o 39,2% i 3,7%. W całym regionie ASEAN łącznie sprzedaż zmniejszyła się o 12% do 1,87 mln pojazdów (wobec 2,12 mln w analogicznym okresie 2013 r.).

Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku sprzedaży motocykli. Wzrost na Filipinach okazał się najwyższy w omawianym okresie (o 6,6% do 445.415 sztuk). Zwiększenie sprzedaży odnotowano także jedynie w Indonezji (o 2,4%). W Tajlandii, Malezji i Singapurze spadki wyniosły odpowiednio 18,5%, 21,1% oraz 28,6%, w całym regionie ASEAN zaś sprzedaż motocykli i skuterów zmniejszyła się o 2,5% do 6,51 mln szt.

Jeśli chodzi o produkcję krajową, Filipiny zajęły drugie miejsce w obu kategoriach (samochodów i motocykli) z tempem wzrostu na poziomie odpowiednio 23,1% (53.237 pojazdów silnikowych) i 2,1% (420.464 motocykli i skuterów). Wyniki ASEAN łącznie były następujące:

– produkcja pojazdów silnikowych – spadek o 12,2% do 2,349 mln sztuk, przy czym w Wietnamie – wzrosto 35%, Indonezji – o 10,7%, Malezji – 3%, w Tajlandii – spadek o 28,5%;

– produkcja motocykli i skuterów – spadek o 3,3% do 6,548 sztuk, przy czym w Indonezji – wzrost o 2,7%, Malezji – spadek o 21,7%, w Tajlandii – spadek o 21%.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:

http://www.asean-autofed.com/files/AAF_Statistics_ytd_july2014.pdf

5. Filipiny: dalszy rozwój turystyki w toku

W raporcie Krajowego Urzędu ds. Gospodarki i Rozwoju wskazuje się, że na Filipinach udział sektora turystyki w gospodarce to 6,12% PKB, zaś w zatrudnieniu – 9,68%. We wdrażanie Krajowego Planu Rozwoju Turystyki (National Tourism Development Plan – NTPD) zaangażowane są z jednej strony Departament Turystyki (DOT) i podległe mu agencje, z drugiej zaś – jednostki administracji regionalnej. Jedną z głównych agencji powiązanych z DOT jest Urząd ds. Infrastruktury Turystycznej i Strefy Przedsiębiorczości Turystycznej (Tourism Infrastructure and Enterpurise Zone Authority – TIEZA), który jest odpowiedzialny za wyznaczenie, przepisy prawne i nadzór nad strefami przedsiębiorczości turystycznej (tourism entreprise zones – TEZs) oraz za realizację projektów infrastrukturalnych związanych z sektorem turystki. Aktualnie funkcjonujące strefy turystyczne to San Vicente, Palawan i Rizal Park Manila. W trakcie przygotowań jest identyfikacja i opracowanie projektów dla 6 stref w Visayas i  6 – w Mindanao. Co roku TIEZA przeznacza 50% swoich przychodów na nastepujące projekty:

– projekty priorytetowe NTPD

– projekty priorytetowe administracji lokalnej

– projekty w zakresie eko-turystyki w prowincjach o niższym poziomie rozwoju gospodarczego

– obiekty i miejsca istotne pod względem kulturowym, historycznym, czy religijnym

– nieruchomości własne TIEZA.

6. Malezja: plany powołania Malezyjskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Transportowego

Rząd Malezji przygotowuje się do powołania Malezyjskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Transportowego (Malaysian Transportation Safety Board – MTSB). Zanim jednak podejmie ostateczną decyzję zostaną przestudiowane modele takich instytucji, które działają w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Japonii. Rada ta będzie odpowiedzialna za poprawę bezpieczeństwa drogowego, powietrznego i morskiego.

7. Malezja: Malezyjczycy zainteresowani kupnem budynku ikony w Londynie – the Gherkin.

Przynajmniej jeden podmiot z Malezji jest zainteresowany kupnem jednego z budynków ikon Londynu – the Gherkin. Nieruchomość jest wyceniana na około 650 mln £. Potencjalni zainteresowani zgłosili się także z Singapuru, Chim, Hong Kongu, jak również z Europy, Stanów Zjednoczonych i Bliskiego Wschodu.

8. Malezja: decyzja o budowie elektrowni gazowej przez 1 Malaysia Development Bhd (1MDB)

Firma 1 Malaysia Development Bhd (1MDB) uzyskała decyzję o przyznaniu jej kontraktu na budowę i zarządzanie elektrownią gazową o mocy 2.400 MW. Jest to decyzja bezprecedensowa, gdyż zazwyczaj wydawana jest maksymalnie 3 lata przed uruchomieniem obiektu. W tym przypadku jest to 7 lat – elektrownia ma zostać oddana do uzytku w 2021 r. Kontrakt ten został udzielony przez Komisję Energetyczną w następstwie listu Ministra Energii, Zielonych Technologii i Wody do Komisji, w którym to nakazał podpisanie kontraktu na budowę z 1MDB. Decyzja ta została wczesniej zaakceptowana przez posiedzenie rządu w dniu 20. sierpnia br.

9.       Malezja: przed Malezją jeszcze daleka droga do pozycji gospodarki o wysokich dochodach

Bank Światowy ocenia, że przed Malezją jeszcze długa droga do osiągnięcia pozycji gospodarki o wysokich dochodach, szczególnie pod względem innowacyjności, jak również wydatków na badania, rozwój i komercjalizację. Gospodarki o wysokich dochodach przeznaczają na B+R (publiczne i prywatne) ponad 2% PKB, podczas gdy gospodarki średniodochodowe – 1-1,3% PKB. Wydatki w Malezji na ten cel kształtują się poniżej średniej dla gospodarek o średnim dochodzie. Kolejnym wskaźnikiem popierającym tezę BŚ jest Global Innovation Index, według którego obserwuje się pewnego rodzaju stagnację w przypadku Malezji (w ostatnich 3 latach w okolicach 30 pozycji), przy czym jako jeden z głównych problemów wskazuje się tu na brak wydajności. Barierę stanowi także stosowanie marek handlowych i patentów.

10. Malezja: nowa polityka w zakresie wody pitnej

Ministerstwo Energii, Zielonych Technologii i Wody przygotowuje nowa politykę w zakresie wody. W Malezji średnio 35-36% wody pitnej nie przynosi wpływów budżetowych w związku z wyciekami (w krajach wysokorozwiniętych jest to poziom 10-20%). Wiceminister Datuk Seri Mahdzir Khalid przyznaje, że straty te wynikają z wycieków i nielegalnych podłączeń do systemu wodociągowego. Ponadto, należy zauważyć, że system wodociągowy w Malezji jest przestarzały i wymaga generalnej wymiany – we wszystkich stanach Malezji nadal wykorzystuje się rury azbestowo-cementowe.

11. Malezja: Malezja na 20. pozycji na świecie pod względem konkurencyjności

Zgodnie z najnowszym raportem dot. konkurencyjności gospodarek na świecie (Global Competitiveness Report 2014-2015) Malezja poprawiła swoją pozycję o 4 oczka i uplasowała się na 20 miejscu wśród 144 krajów. Pierwsze pozycje zajęły w kolejności: Szwajcaria, Singapur, Stany Zjednoczone, Finlandia i Niemcy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf

12. Malezja: rząd Malezji w budżecie na 2015 r. prawdopodobnie przedstawi nowy plan subsydiów

Aktualnie rząd Malezji kończy prace nad specyfikacją dotyczącą systemu subsydiów celowych, przy czym istnieje prawdopodobieństwo, że plan ten zostanie przedstawiony w propozycji budżetu na 2015 r. Proces racjonalizacji subsydiów został rozpoczęty w 2013 roku. Kolejne kroki w kierunku dalszej ich reducji bedą stopniowo ogłaszane przez rząd. Ma sie to przyczynić do zmniejszenia obciążenia budżetu, a jednocześnie – w związku z lepszym sprofilowaniem – dotarciem do właściwych odbiorców, mając na celu zmniejszenie róznic w dochodach ludności i wsparcie grupy najbiedniejszych. W 2013 r. PKB per capita w Kuala Lumpur wynosiło 79.752 MYR, podczas gdy w jednym z biedniejszych stanów – Kelantanie – zaledwie 10.677 MYR.

13. Malezja: wzrost PKB o 6,4% w II kwartale 2014 r.

W II kwartale 2014 r. gospodarka Malezji rozwijała się w tempie szybszym niż przewidywano, a także wyższym niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy. Wzrost PKB wyniósł 6,4% w porównaniu do analogicznego okresu 2013 r. (wobec 6,2% w I kwartale). Dużym wsparciem dla tego ożywienia były lepsze wyniki w eksporcie towarów, a także utrzymujący się popyt krajowy.

W porównaniu do krajów w regionie tylko Filipiny osiągnęły podobny poziom wzrostu. Pozostałe kraje odnotowały powolniejszy wzrost: Indonezja – o 5,1%, Singapur – o 2,4%, Tajlandia – o 0,4%.

Szczegółowe informacje nt. sytuacji gospodarczej w Malezji dostępne na stronie:

http://www.bnm.gov.my/files/publication/qb/2014/Q2/2Q2014_fullbook_en.pdf

14. Malezja: zniesienie ceł eksportowych na nierafinowany olej palmowy na 2 miesiące

Rząd Malezji zdecydował o czasowym (2 miesięcznym) zawieszeniu ceł eksportowych na nierafinowany olej palmowy (crude palm oil – CPO), co ma zwiększyć sprzedaż za granicę o 600 tys. ton i zmniejszyć zapasy do 1,6 mln t do końca roku. Przy cenach CPO na najniższym od 5 lat poziomie (2.250 MYR za tonę) zapasy CPO w Malezji zwiększyły się do 1,68 mln t (na koniec lipca br.).

System naliczania ceł i taryfy pozostają bez zmian: cło w wys. 4,5% przy cenie CPO w granicach 2.250 MYR/t do 2.400 MYR/t, powyżej 2.400 MYR/t – cło krocząco od 5% do 8,5%.

15. Malezja: wzrost inwestycji malezyjskich za granicą

W 2013 r. malezyjskie firmy zainwestowały 132,8 mld MYR za granicą, przy czym ponad połowa tych inwestycji trafiła do sektora usług, 29% – do sektora wydobywczego, 8% – rolnictwa, 6% – przetwórstwa oraz 1% – budownictwa. Według Malezyjskiej Korporacji Rozwoju Handlu Zagranicznego (Malaysian External Trade Development Corporation – MATRADE) jedną z przyczyn takiego stanu jest dążenie do zmniejszenia kosztów działalności oraz zwiększenia wpływów finansowych z nowych rynków. Za potencjalne obszaramy do inwestycji za granicą Korporacja uznaje sektory związane z przetwórstwem kauczuku, energetykę, przemysł przetwórczy, nieruchomości oraz tekstylia.

16. Filipiny: obniżenie inflacji we wrześniu do 4,1-4,9%

Bank centralny Filipin ocenia, że inflacja we wrześniu obnizyła się, kształtując się w granicach 4,1-4,9% (w sierpniu br. – 4,9%, co skutkowało średnią w okresie pierwszych ośmiu miesięcy na poziomie 4,4%). Spowolnienie inflacji było efektem zmniejszenia cen niektórych produktów żywnościowych (w związku z poprawą warunków ich dostaw), obniżenia cen energii elektrycznej, czy też niektórych paliw (diesel i gaz).

17. Filipiny: zmniejszenie poziomu zadłużenia rządu w porównaniu do 2013 r.

W okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2014 r. zadłużenie rządu Filipin było o 43,5% niższe niż w analogicznym okresie 2013 r. Kredyty zaciągnięte przez rząd wyniosły 252,06 mld PHP (wobec 446,28 mld PHP przed rokiem), przy czym pożyczki krajowe stanowiły 65% wartości (spadek o 61%). Zadłużenie zagraniczne wyniosło 88,95 mld PHP i było o 229% wyższe niż w tym samym okresie ub.r.

18. Filipiny: zbyt małe zainteresowanie rządowymi projektami węglowymi

Departament Energii Filipin (DOE) poinformował o niskim zainteresowaniu firm prywatnych rządowymi projektami wydobywczymi w zakresie węgla kamiennego i ropy naftowej. Do przetargu na siedem lokalizacji złóż węgla (w ramach Philippine Energy Contracting Round V – PCR 5) zgłosiło się zaledwie 5 podmiotów, przetarg na wydobyie ropy naftowej został przełożony na maj 2015 r.

Sytuacja powyższa jest wg DOE wynikiem niskich cen węgla na rynku (1.978-2.384PHP za tonę metryczną). Według agencji Ernst &Young spadek cen węgla na rynkach światowych może prowadzić do zamknięcia firm, które świadczą usługi wydobywcze, transportowe i logistyczne do odbiorcy końcowego.

19. Malezja: kontynuacja wycinki lasów tropikalnych w rezerwatach przyrody

W ostatnim czasie zostało wyciętych około 3 tys. ha lasów tropikalnych w stałym rezerwacie przyrody Lesong w stanie Pahang, przechodzącego w park narodowy Endau-Rompin. Departament Leśnictwa stanu Pahang oświadczył, że wycinka została zaakceptowana przez administrację i była legalna, dotyczyła „tylko” części zdegradowanej lasu. Obrońcy środowiska ostrzegają jednak, że taka polityka prowadzi do znaczącego zmniejszenia populacji zwierząt i roślin, już obecnie będących na liście gatunków zagrożonych wyginięciem, w tym tygrysów i słoni. Zgodnie z Czerwoną Listą Gatunków Zagrożonych Międzynarodowego Związku Ochrony Przyrody w Malezji na granicy wyginięcia znajduje się 686 gatunków roslin i 225 gatunków zwierząt (http://www.iucnredlist.org/about).

20. Malezja: Malezja na 29 miejscu na świecie pod wzgledem aktywów finansowych per capita

Zgodnie z Global Wealth Report, przygotowanym przez Allianz Malezja w 2013 r. uplasowała się na 29 miejscu na świecie pod względem poziomu aktywów finansowych per capita (7.800 EUR – spadek z 28. rok wcześniej), zaś 5. – w regionie (za Japonią, Tajwanem, Singapurem i Koreą Południową).

Pierwsze miejsce na świecie zajmuje Szwajcaria (146.540 EUR, wzrost o 6,2% w porównaniu do poprzedniego roku), kolejne zaś Stany Zjednoczone, Belgia, królestwo Niderlandów i Japonia.

21. Malezja: BA ponownie rozpoczyna bezpośrednie loty na trasie Londyn – Kuala Lumpur

Po ponad dekadzie brytyjskie linie lotnicze British Airways zdecydowały o ponownym otwarciu lotów na trasie Londyn – Kuala Lumpur z dniem 27. maja 2015 r. Malezja staje się coraz ważniejszym rynkiem dla linii. Rocznie trasę Londyn-Kuala Lumpur pokonuje około 460 tys. pasażerów.

22. Malezja: Malezja wyróżniona na forum międzynarodowym

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IEAE) uznała osiągnięcia Malezji w zakresie poprawy bezpieczeństwa żywności poprzez wykorzystanie promieniowania do otrzymania większej różnorodności gatunków roślin. Podczas 58 konferencji generalnej IEAE ogłoszono, że Malezyjska Agencja Atomowa uzyskała nagrodę „Plant Mutation Breeding Awards”.

23. Malezja: Petronas zastanawia sie nad kontynuacją inwestycji w Kanadzie

Malezyjski koncern naftowo-gazowy Petronas zastanawia się, czy nie wycofać się z planowanej inwestycji w projekt w zakresie LNG w Kanadzie (o wartości 10 mld USD) w związku z opóxnieniami po stronie kanadyjskiej we wprowadzeniu zmian w systemie podatkowym. Rzecznik prasowy koncernu potwierdził, że prezes Petronasu w wywiadzie udzielonym gazecie Financial Times poinformował, że wątpliwym jest podjęcie ostatecznej decyzji co do inwestycji do końca roku i że realizacja projektu nadal pozostaje pod znakiem zapytania.

24.   Malezja, Filipiny: ADB podnosi prognozę wzrostu gospodarczego dla Malezji

Azjatycji Bank Rozwoju (ADB) podniósł prognozę wzrostu gospodarczego Malezji na lata 2014-2015 w związku z dobrymi wynikami gospodarczymi odnotowanymi w pierwszym półroczu br. Malezja jest jedynym krajem w regionie Azji Południowo-Wschodniej, wobec którego projekcje zostały podwyższone.

Wzrost PKB w % wg “Asian Development Outlook 2014 Update

2013 ADO 2014 Update ADO 2015 Update
Malezja 4,7 5,1 5,7 5,0 5,3
Filipiny 7,2 6,4 6,2 6,7 6,4

Szczegóły dostępne na stronie:

http://www.adb.org/sites/default/files/pub/2014/ado2014update.pdf

25. Malezja: spadek eksportu oleju palmowego do Chin o 4,6%

W okresie od stycznia do kwietnia 2014 r. Malezja wyeksportowała do Chin 1,3 mln t oleju palmowego i produktów pochodnych o wartości 3,5 mld MYR, co oznacza spadek sprzedaży do tego kraju o 4,6% w porównaniu do analogicznego okresu 2013 r. W 2013 r. eksport tych produktów do Chin wyniósł 11,3 mld MYR, co stanowiło 20,4% eksportu oleju palmowego z Malezji.

26. Malezja: KeTTHA oczekuje transakcji o wartości 1,2 mld MYR podczas wystawy IGEM 2014

Malezyjskie Ministerstwo Energii, Zielonych Technologii i Wody przewiduje, że podczas tegorocznej edycji wystawy zielonych technologii IGEM 2014 zostaną zawarte transakcje o wartości 1,2 mld MYR. Wystawa ta jest juz piąta z kolei i odbędzie się w Kuala Lumpur w dniach 16-19.10.2014 r. Aktualnie zgłosiło się blisko 200 wystawców z ponad 14 krajów, w tym z Belgii, Chin, Francji, Hiszpanii, Japonii, Korei, Malezji, Niemiec, Polski, Singapuru, Szwecji, Tajwanu i Włoch.

Szczegóły dostępne na stronie http://www.igem.com.my/2014/

27. Malezja: VOLVO Malaysia zainwestuje 75 mln w rozwój sieci w ciagu 3-5 lat

VOLVO Malaysia planuje zainwestować ok. 75 mln MYR w rozwój sieci w Malezji w okresie najbliższych 3-5 lat. Zwiększy w ten sposób liczbie centrów dystrybucji z obecnych 11. Aktualnie Volvo cieszy się 46,8% udziałem w rynku samochodów ciężarowych w Malezji, przy czym wzrost w tym segmencie w ostatnich kilku latach wyniósł 15-20%. W 2013 r. sprzedanych zostało tutaj 330 samochodów ciężarowych. W kolejnych latach oczekuje się wzrostu sprzedaży na poziomie 20% w związku z wprowadzeniem na rynek dwóch nowych modeli tych pojazdów.

28. Malezja: do 2020 r. udział sektora e-handlu w PKB na poziomie 31 mld MYR

Zgodnie z informacjami Multimedia Development Corp (MdeC) do 2020 r. udział e-handlu w PKB Malezji sięgnie poziomu 31,1 mld MYR. Sektor ten dynamicznie rozwija sie od 2005 r., kiedy jego wartość kształtowała się na poziomie 12,7 mld MYR. W 2012 r. było to już 19,2 mld MYR.

Penetracja internetowa w kraju wynosi 66%, przychody zaś ze sprzedaży internetowej mają ukształtować się na poziomie 4,78 biliona MYR. Rząd Malezji zainwestował blisko 10 mld MYR w sektor gospodarki cyfrowej w zakresie stworzenia infrastruktury dla internetu szerokopasmowego na obszarach wiejskich.

29. Malezja: Malezja drugim najbardziej atrakcyjnym rynkiem inwestycyjnym w regionie

Według badań firmy konsultacyjnej Arcadis Malezja uplasowała się na drugiej, po Singapurze, pozycji wśród najbardziej atrakcyjnych pod względem inwestycji w infrastrukturę krajów Azji i Pacyfiku. Wśród czołówki znalazły się takie kraje jak Australia, Japonia i Chiny. W rankingu światowym Malezja znalazła się na 7 pozycji.

Szczegóły dostępne na stronie:

http://www.arcadis.com/Content/ArcadisGlobal/Docs/publications/Research/Arcadis_global_Infrastructure_Investment_Index_2014.pdf

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
A. Dąbkowski: Najważniejsze informacje gospodarcze – Malezja, Filipiny, Brunei Darussalam (wrzesień 2014 r.) Reviewed by on 15 października 2014 .

Poniżej przedstawiamy opracowanie najważniejszych informacji gospodarczych z Brunei, Filipin i Malezji w ostatnim miesiącu. Autorem opracowania jest Artur Dąbkowski, Radca, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kuala Lumpur. 1. Filipiny: energia solarna w szkołach, szpitalach i … ewentualnie w domach Departament Energii (Department of Energy – DOE) naciska na zwiększenie zastosowania energii słonecznej

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź