Chiny,Polecane

Zmiany na szczytach władzy. Przegląd prasy chińskiej 30.03-18.04.2012

I. Polityka i gospodarka

:: Dziennik Ludowy: stanowczo popieramy działania Komitetu Centralnego

10.04.2012 (Renmin Ribao – Dziennik Ludowy; Xinhua) [1a]

10. Kwietnia 2012 decyzją Komitetu Centralnego KPCh złożony został wniosek o przeprowadzenie śledztwa ws. poważnego pogwałcenia dyscypliny partyjnej przez towarzysza Bo Xilaia. Biuro Bezpieczeństwa obwieściło przekazanie wyników powtórnego dochodzenia oraz osób podejrzanych w sprawie śmierci Neila Heywooda do organów władzy sądowniczej.

Omawiana sytuacja dobitnie obrazuje fakt, że w kwestii przestrzegania praworządności w pełni wypełniane są surowe zasady naszej Partii, oraz realizuje się idea sprawowania władzy zgodnie z literą prawa. Obrazuje to, że nasza Partia stanowczo chroni swojej nieskazitelności. Demonstruje determinację Partii oraz Rządu względem ochrony porządku partyjnego oraz rządów prawa. Demonstruje stanowczość w dążeniu Partii oraz Rządu do realizacji fundamentalnych interesów mas ludowych. Decyzja Przewodniczącego spotyka się z aprobatą Partii oraz Ludu i z pewnością zasługuje na serdeczne poparcie całego narodu.

Z obecnych doniesień wynika, że sytuacja wokół sprawy Wang Lijuna (Szef Policji w Chongqing, bohater afery korupcyjnej i skandalu dyplomatycznego – dop.) stała się problemem natury politycznej i wywołuje negatywny wydźwięk wewnątrz kraju i poza jego granicami. Z kolei kryminalna sprawa śmierci brytyjskiego biznesmena Neila Heywooda [1b] dotyka zarówno Partii jak i przywódców najwyższego szczebla, ich rodzin i współpracowników. Bo Xilai swoimi poczynaniami poważnie złamał zasady dyscypliny partyjnej i przyniósł istotną szkodę działalności oraz wizerunkowi KPCh oraz Kraju. Decyzją Głównego Sekretarza KC towarzysza Hu Jintao zostanie przeprowadzone drobiazgowe śledztwo, którego przebieg będzie na bieżąco relacjonowany. Jest to wielka odpowiedzialność względem Partii i Ludu; oraz względem ochrony socjalistycznych rządów prawa. W obecnej sytuacji potwierdza się, że nasza Partia reprezentuje interesy Ludu i jest przez niego nadzorowana, a zjawisko korupcji jest całkowicie nieakceptowalne i koniecznie musi być poddawane dochodzeniom.

Chiny są państwem socjalistycznym opartym na rządach prawa. Jego majestat i siłę niełatwo jest skruszyć. Nieważne kto, i jak wysokie stanowisko zajmuje, jeśli tylko naruszy porządek partyjny, zostanie potraktowany z całą surowością. Wewnątrz Partii nie dopuszcza się do sytuacji, w której jej członek znajdowałby się ponad prawem, bądź też wpływał na jego egzekwowanie. Kontynuowane będą oparte na faktach oraz literze prawa postępowania w sprawach Wang Lijuna, śmierci Neila Heywooda, oraz złamania dyscypliny przez Bo Xilaia. Masy ludowe będą nadal śledzić działania naszej Partii dążące do zachowania wewnętrznego porządku, oraz jej niezłomne dążenie do zapewnienia praworządności.

Musimy myśleć rozsądnie i w duchu jedności. Zjednoczmy się wokół tow. sekretarza Hu Jintao i Komitetu Centralnego KPCh, nieśmy sztandar socjalizmu z chińską twarzą, kroczmy drogą Teorii Deng Xiaopinga i Zasady Trzech Reprezentacji, wypełniajmy założenia Koncepcji Naukowego Rozwoju, kontynuujmy otwarcie Chin na świat, skoncentrujmy wysiłki na postępie, zbierzmy siły i umysły, przezwyciężajmy trudności, chrońmy stabilność programu Reform i Otwarcia, z całej siły walczmy o zwycięstwo w walce o budowę klasy średniej, przyspieszmy modernizację socjalistyczną. Dzięki temu z imponującymi wynikami przywitamy XVIII Zjazd Krajowy KPCh.

:: Uroczyste otwarcie obchodów „Roku Przyjaźni Chińsko-Japońskiej” w Tokio

11.04.2012 (Xinhua – Agencja Informacyjna Nowe Chiny) [2]

W Tokio odbyło się otwarcie chińskich obchodów Roku Wymiany i Przyjaźni Chińsko-Japońskiej.

Cai Wu, Minister Kultury ChRL zabierając głos podczas ceremonii powiedział: „Należy pamiętać o wysiłkach mężów stanu poprzedniej generacji, których zasługą były narodziny dobrego ducha relacji między Chinami a Japonią. Jednocześnie trzeba patrzyć w przyszłość i starannie zadbać o budowę dobrych stosunków. Wzmocnić poczucie odpowiedzialności, poczucie misji, mądrze rozwiązywać problemy, które nadal istnieją.”

Obecnie odbywa się, bądź planowanych jest ponad 300 wydarzeń związanych z obchodami. Są one adresowane do wszystkich grup społecznych każdego z narodów, a ich celem jest budowanie wzajemnej przyjaźni, wymiana kulturowa, wzbudzenie nowych zainteresowań. Efektem przedsięwzięcia ma być również pogłębianie strategicznych relacji między obydwoma krajami.

Analogiczne otwarcie japońskich obchodów odbyło się 2. Lutego 2012 w Pekinie.

:: Wen Jiabao: Niech władza działa jawnie

16.04.2012 (Xinhua – Agencja Informacyjna Nowe Chiny) [3a]

Rząd w swoich działaniach musi kierować się interesem Ludu, być otwartym i pragmatycznym. Od wielu lat prowadzimy politykę ograniczania korupcji, umacniamy reformę władzy, wprowadzamy w życie postanowienia Koncepcji Naukowego Rozwoju, umacniamy praworządność, rozszerzamy systemowe rozwiązania nadzoru nad pracami władz, rozwiązujemy kluczowe problemy, podkreślamy istotność strategii długoterminowych, tworzymy warunki dla nadzorowania działań Rządu przez masy ludowe.

– Program reform systemowych oraz walki z korupcją przyniósł rezultaty

Towarzysz Deng Xiaoping podkreślał, że system musi być stabilny i trwały. W ostatnich latach wprowadzamy nowe mechanizmy nadzoru oraz stopniowo demokratyzujemy procesy decyzyjne. W ciągu ostatnich 10. lat doszło do reform procedur kontrolnych będących w gestii departamentów podległych Radzie Państwa i zmodyfikowano nadzór centralny nad 2183 procedurami administracyjnymi . Tym samym liczba decyzji podlegających centralnej kurateli poddanych reformie wyniosła 60,6%.

W 2011 w 8. prowincjach i 6. jednostkach podległych Radzie Państwa wprowadzono próbny system kontroli jakości pracy. Jego istotnym efektem jest zwiększenie odpowiedzialności urzędników wysokiego szczebla.

– Umocnienie rządów prawa

Rozwój demokracji socjalistycznej jest niezmiennie głównym celem polityki naszej Partii. Opublikowano w 2004 roku „Wytyczne dla rozwoju administracji opartej na zasadach praworządności” [3b] oraz w 2010 „Zalecenia Rady Państwa dla umocnienia budowy rządów opartych na prawie” [3c]. Podkreślamy, aby działania władzy były właściwe i zgodne z Konstytucją. Tworzymy także warunki dla pełniejszego nadzoru i uczestnictwa mas ludowych w procesach decyzyjnych.

– Zwiększenie transparentności prac rządu

Władza powinna działać jawnie. Podjęto kroki dla zwiększenia jawności prac organów i ograniczenia korupcji w kręgach władzy. W 2010 RP opublikowała „Przepisy regulujące upublicznianie tajnych informacji rządowych w ChRL” [3d]. Do wiadomości publicznej trafiły np. plany budżetowe wielu departamentów, a później także sprawozdania ze stopnia ich realizacji. W 2011 92 departamenty centralne opublikowały swoje budżety, 90 dołączyło do nich sprawozdania z realizacji wcześniejszych. Pomaga to ograniczyć marnotrawstwo pieniędzy publicznych i pozwala społeczeństwu zrozumieć jak wydatkowane są fundusze.

– Wzmocnienie nadzoru nad działaniami politycznymi i biznesowymi

W ostatnich latach zwracamy szczególna uwagę na jakość działań politycznych i biznesowych. Dążymy do wyeliminowania zjawiska marnotrawstwa i ekstrawaganckich ekscesów ludzi władzy. Prowadzimy tez działania dla ograniczenia nieuczciwych praktyk biznesowych. Tworzymy i usprawniamy nowe mechanizmy w takich dziedzinach jak edukacja, służba zdrowia, bezpieczeństwo pracy, wywłaszczenia i relokacje, ochrona środowiska, bezpieczeństwo żywności.

– Wzmocnienie kurateli nad działaniami urzędników wysokiego szczebla

Wymagamy aby każdy urzędnik działał zgodnie z normami postępowania. Dążymy do poprawy dyscypliny wśród pracowników zarządów przedsiębiorstw państwowych. Walczymy z problemami takimi jak ich działalność w podobnych branżach sektora prywatnego, angażowaniem rodzin na stanowiskach, lub współpracy z ludźmi specjalnych interesów. Ujawniono wiele nieprawidłowości i zaostrzono postępowanie względem członków organów władzy zamieszanych w defraudacje i inne działania korupcyjne.

:: Polski rynek ogniw fotowoltaicznych wart ponad 120mln euro

16.04.2012 (Solarzoom – internetowy portal odnawialnych źródeł energii) [4a]

Zgodnie z danymi opublikowanymi w obwieszczeniu Polskiego Instytutu Energii Odnawialnej [4b], w 2011 polski rynek ogniw fotowoltaicznych przekroczył wartość 500mln złotych (120mln euro).

Obecnie łączna powierzchnia instalacji ogniw wynosi 904 tys. m kw. W 2011 było to 248tys. m kw., co stanowiło wzrost o 70% względem 146 tys. m kw. w 2010. Baterie słoneczne generują obecnie 633MW energii w skali kraju i są drugim najważniejszym alternatywnym źródłem energii.

Polska realizuje obecnie ponad 12 dużych projektów w tej dziedzinie w różnych częściach kraju. Zgodnie z danymi organizacji, obecnie na polskim rynku działa 70 firm zajmujących się produkcją i dystrybucją fotoogniw. Henryk Klein, wiceprezes firmy Opa-Labor powiedział: „Polski rynek fotoogniw ma wielki potencjał i jest zaledwie w fazie początkowej. Polscy wytwórcy będą zapewne również dążyć do oferowania swoich produktów na rynkach zagranicznych.”

:: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych: polityka podatkowa w SSE zapewnia 50% zwrot z inwestycji

18.04.2012 (intl.ce.cn/Zhongguo Jingji Wang – Chiński Portal Ekonomiczny) [5]

Na odbywającej się w dniach 18-19.04 w Pekinie 6. Forum ds. Chińskich Inwestycji Zagranicznych, przedstawiciel Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Sławomir Majman przekonywał o zaletach polskiej gospodarki.

Przedstawiciel mówił o znaczeniu polskiej gospodarki jako największej w regionie, jej świetnych wynikach w obliczu światowego kryzysu, oraz spodziewanej kontynuacji trendu wzrostowego. Warto również zwrócić uwagę na stabilność nieprzerwanie realizowanej polityki otwarcia na inwestycje ze wszystkich źródeł. W ciągu ostatnich 25 lat krajem kierowały partie socjalistyczne bądź konserwatywne, lecz wszystkie one wypełniały doktrynę liberalizacji gospodarki.

 „PAIiIZ jest organizacją zatrudniającą wyspecjalizowany personel i stanowi platformę komunikacji dla inwestorów Chińskich w Polsce. W styczniu b.r. we współpracy z Chińskim Centrum Konkurencyjności zaprosiliśmy i przyjęliśmy 18 delegacji biznesowych z Chin.” – mówił Majman.

Polski przedstawiciel podkreślił, że kraj jest największym beneficjentem europejskich funduszy strukturalnych. Poza tym duże środki przeznaczane są na ochronę środowiska, co również przyciąga inwestorów.

Gospodarka Polski jest zdecentralizowana, a polityka ekonomiczna większości polskich miast przypomina działania miast niemieckich; mianowicie realizują one własne programy przyciągania inwestorów. W kraju znajduje się 14 SSE, w których specjalne warunki podatkowe zapewnią chińskim inwestorom zysk rzędu 50%.

II. Społeczeństwo

:: Pensja dyrektora generalnego Apple równa zarobkom 60 tys. pracowników Foxconn

10.04.2012 (Xinhua) [6]

Zgodnie z raportem analityków firmy Equilar spośród 100 najlepiej zarabiających w 2011 prezesów, pierwsze miejsce z kwotą 378mln USD zajął Tim Cook, dyrektor generalny Apple Inc.

Na zeszłoroczne zarobki dyrektora Apple złożyły się jego pensja, nagrody, zyski z udziałów w firmie i inne dodatkowe dochody.

New York Times porównuje tę kwotę do następujących liczb:

– 12-krotność rocznej pensji dyrektora Disney Inc., 25.4-krotność zarobków dyrektora Citibank (łącznie z nagrodami), 33.5-krotność zarobków prezesa General Electric

– porównywalna kwota przeznaczona na inwestycje firmy Apple w rozbudowę parku technologicznego w Austin w Teksasie

– 40% nakładów na kampanie reklamowe produktów firmy Apple

– 60919 rocznych pensji pracowników Foxconn Technology Group (średnia wynosi 17 USD/dzień) – firmy będącej największym partnerem Apple w Chinach, zajmującej się produkcją jej urządzeń

– łączny koszt zakupu 757515 wycenianych na 499USD iPadów

– łączny koszt zakupu 1899497 wycenianych na 199USD telefonów iPhone 4S

:: Polska czci pamięć byłego prezydenta i wysokich urzędników – ofiar katastrofy lotniczej (zdjęcia)

10.04.2012 (Xinhua) [7a]

Premier Donald Tusk podczas wizyty w rosyjskim Smoleńsku klęcząc oddaje hołd ofiarom katastrofy lotniczej. Tego dnia w Polsce odbyło się wiele uroczystości upamiętniających, w których uczestniczyli ludzie ze wszystkich kręgów społecznych. 10 kwietnia 2010 ówczesny Prezydent kraju Lech Kaczyński wraz z 96 osobami zginął na pokładzie samolotu zmierzającego do Smoleńska w celu upamiętnienia 70. rocznicy incydentu[7b] katyńskiego.

link do zdjęć: http://news.xinhuanet.com/photo/2012-04/10/c_122957618.htm

:: Ukończenie budowy tunelu 9. linii metra w Pekinie (zdjęcia)

10.04.2012 (Xinhua) [8]

Na zdjęciu pracownicy brygady „Diamentowy krzyk” świętujący ukończenie wiercenia tunelu najnowszej linii metra w Pekinie. Sukces ten jest wyjątkowy na skalę światową, gdyż po raz pierwszy przezwyciężono niepokonane dotąd trudności geologiczne w postaci konieczności przewiercenia tunelu przez serię specyficznych warstw skalnych.

link do zdjęć: http://news.xinhuanet.com/photo/2012-04/10/c_122957342.htm

 

 

:: Start programu „Bezpieczna droga”; nowe regulacje dot. bezpieczeństwa autobusów szkolnych

10.04.2012 (Xinhua) [9]

Na niektórych terenach, w szczególności wiejskich, droga dzieci do szkoły jest szczególnie długa i niebezpieczna. W związku z tym wypadki śmiertelne nie są rzadkością.

Rada Państwa opublikowała dokument „Przepisy dotyczące bezpieczeństwa autobusów szkolnych”. Wprowadza on podstawowe systemowe rozwiązania problemów, z którymi borykają się rodzice i dzieci dojeżdżające do szkoły.

62 klauzule zaadresowane są do szkół oraz przewoźników. Dotyczą koncesji na przewóz, norm bezpieczeństwa autobusów i zasad zachowania na drodze, odpowiedzialności karnej, etc.

:: W Szanghaju ceny tablic rejestracyjnych na rynku wtórnym oscylują wokół 65 tys. RMB

16.04.2012 (Xinhua) [10]

Na odbywającej się w ostatnią sobotę szanghajskiej aukcji numerów rejestracyjnych dla nowo zakupionych samochodów prywatnych ceny po raz pierwszy przekroczyły 60 tys. RMB. (ok. 30 tys. PLN – dop. mw). W ciągu 2 dni zanotowano wzrost o 2 tys. Obecnie ich ceny oscylują wokół 65 tys. RMB.

 

Źródła:

[1a] http://news.xinhuanet.com/politics/2012-04/11/c_122957848.htm

[1b] http://www.guardian.co.uk/uk/neil-heywood

[2] http://www.bjd.com.cn/10jsxw/201204/11/t20120411_1677340.html

[3a] http://news.xinhuanet.com/legal/2012-04/16/c_122983878.htm

[3b] http://product.dangdang.com/product.aspx?product_id=20549631

[3c] http://vip.chinalawinfo.com/newlaw2002/slc/slc.asp?db=chl&gid=139971

[3d]http://vip.chinalawinfo.com/newlaw2002/slc/slc.asp?db=chl&gid=90387

[4a] http://www.solarzoom.com/article-10547-1.html

[4b] http://www.ieo.pl/

[5] http://intl.ce.cn/specials/zxxx/201204/18/t20120418_23253749.shtml

[6] http://news.xinhuanet.com/fortune/2012-04/10/c_122952315.htm

[7a] http://news.xinhuanet.com/photo/2012-04/10/c_122957618.htm

[7b] jednym z założeń przeglądu jest przekazywanie wiadomości w możliwie oryginalnej formie. charakterystyka języka chińskiego utrudnia precyzyjne oddanie znaczenia wyrazu w oderwaniu od realiów języka docelowego. nie ma tutaj mowy o zbrodni – patrząc z czysto leksykalnego punktu widzenia, w przypadkach takich jak katastrofy, bądź ważne wydarzenia o znaczeniu politycznym często pada słowo „incydent, wydarzenie, sprawa”

[8] http://news.xinhuanet.com/photo/2012-04/10/c_122957342.htm

[9] http://news.xinhuanet.com/edu/2012-04/10/c_111758316.htm

[10] http://news.xinhuanet.com/politics/2012-04/16/c_122988369.htm

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Zmiany na szczytach władzy. Przegląd prasy chińskiej 30.03-18.04.2012 Reviewed by on 23 kwietnia 2012 .

I. Polityka i gospodarka :: Dziennik Ludowy: stanowczo popieramy działania Komitetu Centralnego 10.04.2012 (Renmin Ribao – Dziennik Ludowy; Xinhua) [1a] 10. Kwietnia 2012 decyzją Komitetu Centralnego KPCh złożony został wniosek o przeprowadzenie śledztwa ws. poważnego pogwałcenia dyscypliny partyjnej przez towarzysza Bo Xilaia. Biuro Bezpieczeństwa obwieściło przekazanie wyników powtórnego dochodzenia oraz osób podejrzanych w sprawie śmierci

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź