English,Laos news,Wydarzenia i zapowiedzi

Przeczytaj: relacja dr Krystyny Palonki z XIVth East Asia-Europe Think Tank Dialogue w Vientiane

XIVth East Asia-Europe Think Tank Dialogue. Społeczne debaty nad polityką spójności społecznej w Azji i Europie. 12–13 września 2012, Vientiane, Laos. 

Gospodarzem konferencji XIVth East Asia-Europe Think Tank Dialogue był Instytut Spraw Zagranicznych (IFA) w Vientian w Laosie, jej sponsorem zaś Fundacja Konrada Adenauera (KAS), Asia Europe Foundation (ASF) oraz Instytut Studiów Strategicznych i Rozwoju (ISDS) w Filipinach. Warto wspomnieć, że XIII edycja tej konferencji odbyła się w Warszawie w zeszłym roku, a gospodarzem było wówczas CSPA.

Konferencja zgromadziła uczestników z ponad 20 krajów Europy Południowo-Wschodniej, Azji i Europy, jak również Australii i Brazylii.

Temat – szeroko rozumiana spójność społeczna – podniósł gwałtowne dyskusje zwracające uwagę na to, jak spójność społeczna, jako taka, jest mało precyzyjnie zdefiniowana. Jest to bowiem więcej niż zwalczanie nierówności – na poziomie krajowym można omawiać rolę i zakres zaangażowania państwa przy rozwiązywaniu tych problemów. Znaczenie systemu politycznego jest więc niezwykle istotne dla decydentów w demokratycznych krajach Europy. Co ciekawe, skandynawskie systemy państw opiekuńczych –  znane jako dobry przykład równych społeczeństw, były kwestionowane przez swoich przedstawicieli (tj. Szwecję), jako niewystarczająco skuteczne i marnotrawiące duże ilości zasobów.

Kraje Azji, nie zawsze uważane za w pełni „demokratyczne” według tzw. zachodnich standardów, odnoszą sukcesy w wielu aspektach (czego przykładem może być Singapur), choć nierówności dochodów indywidualnych są tam jednymi z najwyższych na świecie. Chiny wydają się skutecznie walczyć z tym problemem, jako że zdołały wydostać ponad 250 milionów ich mieszkańców z ubóstwa na przestrzeni ostatnich lat. Problemem tam są jednak rosnące rozbieżności, nie tylko w odniesieniu do dochodów osobistych (ostatnio drastycznie zwiększające się), ale również dużej skali nierówności między regionami.

Kwestie spójności społecznej powinny być także analizowane z punktu widzenia regionu, płci, grup społecznych i klas (kast), nierówno traktowanych w różnych krajach. Drastyczne przykłady, takie jak handel ludźmi, wykorzystywanie dzieci, dyskryminacja ze strony mniej rozwiniętych krajów mogą być zestawione z problemami krajów bogatszych, takimi jak komercjalizacja opieki zdrowotnej, edukacja, wpływ polityczny. Tworzy to enklawy całkowicie niezgodnych grup, które nie mogą się porozumieć, mają nierówny dostęp do edukacji i nierówne perspektywy przyszłej kariery zawodowej.

Podczas konferencji CSPA było reprezentowane przez dr Krystynę Palonkę, która oprócz wyjaśnienia pojęcia „polskiego cudu gospodarczego”, stosowanego przez doceniających polską odporność na europejskie problemy, wyraziła także swój pogląd w prezentacji o nazwie „Nierówności społeczne vs. spójność społeczna”.

Najbardziej ogólnym rezultatem konferencji jest konkluzja, którą podzieliło wielu uczestników konferencji, w tym dr Palonka, że budowa społeczeństwa obywatelskiego jest warunkiem dla stworzenia spójności społecznej i to powinno być celem dla polityków, organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych instytucji i organizacji.

XIVth EAST ASIA-EUROPE THINK-TANK DIALOGUE. ENGENDERING INCLUSIVE GROWTH. A COMMON CHALLENGE FOR STRONG BILATERAL RELATIONS BETWEEN ASIA AND THE EUROPEAN UNION SOCIAL COHESION DEBATES AND POLICIES IN ASIA AND EUROPE – 12 – 13 SEPTEMBER 2012, VIENTIANE, LAOS 

The conference was hosted by Institute of Foreign Affairs (IFA) in Vientian, Laos and sponsored by Konrad Adenauer Stiftung (KAS), Asia Europe Foundation (ASF) and Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) from Philippines. It is worthy to mention that 13th conference was held in Warsaw last year and  hosted by CSPA. The conference gathered participants from over 20 countries of South-east Asia and Europe including also Australia and Brazil.

The topic – broadly understood social cohesion, raised ferocious discussions as social cohesion as such is hardly precisely defined. It is than roughly considered as fighting inequalities and may be tackled from very difficult ankles. On country level one can discuss the role and scope of state involvement when solving these issues . Thus the  importance of political system is apparently substantial  for policy makers in democratic countries of  Europe. However Scandinavian countries’ welfare state systems – well known as a good example of equal society, were questioned by their own representatives (namely Sweden) as not sufficiently efficient and wasting a lots of resources.

Countries in Asia not always considered as fully “democratic’ by  so called Western standards are successful in many respects- the example of Singapore  is apparently very significant although personal income inequalities are among the highest in the world. China appears as a successful fighter and was able to raise over 250 millions of its population from poverty during recent years. It has though increasing discrepancies not only with respect to personal income (recently drastically raising ) but also regional inequalities of a great scale.

But social cohesion issues should be also analyzed from the point of view of regional, gender , social groups and classes (casts),  unevenly  treated in different countries.  Drastic examples of human trafficking, child abuse, discrimination on the side of less developed countries may be juxtaposed to commercialization of  health care, education, political influence in wealthy countries. That creates the enclaves of completely incompatible groups that never meet and have unjust access to education and prospects of future careers.

CSPA was representing by dr Krystyna Palonka who , aside of explaining “Polish economic  miracle”, so named by some admirers of our resistance to general European calamity, expressed her view in presentation named “Economic and Social Inequalities vs Social Cohesion”.

As a most general effect of the conference shared  by her and many other participants  is a conclusion that building civic minded society is the condition  of creating social cohesion nad this is an aim for policy makers, NGOs and all relevant institutions and organizations.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Przeczytaj: relacja dr Krystyny Palonki z XIVth East Asia-Europe Think Tank Dialogue w Vientiane Reviewed by on 20 września 2012 .

XIVth East Asia-Europe Think Tank Dialogue. Społeczne debaty nad polityką spójności społecznej w Azji i Europie. 12–13 września 2012, Vientiane, Laos.  Gospodarzem konferencji XIVth East Asia-Europe Think Tank Dialogue był Instytut Spraw Zagranicznych (IFA) w Vientian w Laosie, jej sponsorem zaś Fundacja Konrada Adenauera (KAS), Asia Europe Foundation (ASF) oraz Instytut Studiów Strategicznych i Rozwoju (ISDS) w Filipinach.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź