BLOGOSFERA

„News Telegraf”: Ba­ry­ka­dy na uli­cach Bang­ko­ku

Taj­skie opo­zy­cyj­fot. Nate Robertne ugru­po­wa­nie „Czer­wo­ne ko­szu­le” wy­wo­ła­ło za­miesz­ki w cen­trum Bang­ko­ku, do­ma­ga­jąc się roz­wią­za­nia par­la­men­tu i przed­ter­mi­no­wych wy­bo­rów. Na uli­cach wznie­sio­no ba­ry­ka­dy. W star­ciach ze służ­ba­mi po­rząd­ko­wy­mi zgi­nę­ło już ponad 25 osób.
Trwa­ją­cy od ponad pół­to­ra mie­sią­ca kry­zys po­li­tycz­ny w Taj­lan­dii na­si­la się. Opo­zy­cyj­ne ugru­po­wa­nie zwane „Czer­wo­ny­mi ko­szu­la­mi”, po­pie­ra­ją­ce od­su­nię­te­go od wła­dzy w 2006 roku pre­mie­ra Thak­si­na Shi­na­wa­trę, za­ję­ło new­ral­gicz­ne skrzy­żo­wa­nie w pre­sti­żo­wej han­dlo­wo-biz­ne­so­wej dziel­ni­cy Bang­ko­ku – Ra­ja­pra­song.
Ma­ni­fe­sta­cja szyb­ko prze­ro­dzi­ła się w re­gu­lar­ną bitwę z po­li­cją. Pro­te­stu­ją­cy wznie­śli na uli­cach ba­ry­ka­dy ze spa­lo­nych cię­ża­ró­wek, opon i za­ostrzo­nych bam­bu­so­wych pali. Głów­nym żą­da­niem po­sta­wio­nym przez „Czer­wo­ne ko­szu­le” obec­ne­mu pre­mie­ro­wi Abhi­si­to­wi Vej­ja­ji­vie jest na­tych­mia­sto­we roz­wią­za­nie par­la­men­tu oraz prze­pro­wa­dze­nie przed­ter­mi­no­wych wy­bo­rów.

W nie­dziel­nym wy­stą­pie­niu te­le­wi­zyj­nym pre­mier Abhi­sit Vej­ja­ji­va oraz wy­so­ki do­wód­ca woj­sko­wy Anu­pong Pa­ochin­da ka­te­go­rycz­nie od­rzu­ci­li żą­da­nia pro­te­stu­ją­cych. Po tym oświad­cze­niu przy­wód­ca de­mon­stru­ją­cych Ja­tu­porn Prom­pang ofi­cjal­nie stwier­dził, że jed­no­znacz­na po­sta­wa rządu wobec już zła­go­dzo­nych po­stu­la­tów („Czer­wo­ne ko­szu­le” dały rzą­do­wi 30 dni na po­da­nie się do dy­mi­sji) zmu­sza ugru­po­wa­nie do cał­ko­wi­te­go ze­rwa­nia ne­go­cja­cji.

Wspól­ne wy­stą­pie­nie przed­sta­wi­cie­li wła­dzy pań­stwo­wej i woj­sko­wej miało także cha­rak­ter pro­pa­gan­do­wy. Miało ono pod­kre­ślić zjed­no­cze­nie i współ­pra­cę obu re­sor­tów przy roz­wią­za­niu na­pię­tej sy­tu­acji. Taka ma­ni­fe­sta­cja jed­no­ści stała się ko­niecz­na po tym, jak 10 kwiet­nia, w trak­cie próby si­ło­we­go opa­no­wa­nia za­mie­szek, zgi­nę­ło 25 osób, a ponad 800 zo­sta­ło ran­nych.

Jak do­no­si Yahoo Sin­ga­po­re, po­wo­łu­ją­cy się na AFP, w trak­cie tych wy­da­rzeń część żoł­nie­rzy opo­wie­dzia­ła się po stro­nie pro­te­stu­ją­cych. Na­zwa­ni oni zo­sta­li „ar­bu­zo­wy­mi żoł­nie­rza­mi – zie­lo­ny­mi z wierz­chu, czer­wo­ny­mi w środ­ku”.

W pią­tek przy­wód­ca ma­ni­fe­sta­cji ogło­sił do­dat­ko­wy po­stu­lat – wsz­czę­cie śledz­twa w spra­wie śmier­ci uczest­ni­ków pro­te­stu z 10 kwiet­nia oraz wy­co­fa­nia wszyst­kich sił po­li­cyj­nych z re­jo­nu ma­ni­fe­sta­cji.

Tym­cza­sem ogni­ska kon­flik­tu po­ja­wia­ją się na te­re­nie ca­łe­go kraju i są bez­po­śred­nio po­wią­za­ne z wy­da­rze­nia­mi w Bang­ko­ku. W so­bot­ni wie­czór około 1000 osób za­blo­ko­wa­ło głów­ną drogę pro­wa­dzą­cą do Bang­ko­ku przed po­li­cyj­nym kon­wo­jem. 150 po­li­cjan­tów miało wes­przeć siły po­rząd­ko­we w samym mie­ście. Po­dob­na sy­tu­acja miała miej­sce w nie­dziel­ny po­ra­nek.

Kon­flikt od­bi­ja się także ne­ga­tyw­nym echem na sy­tu­acji eko­no­micz­nej kraju. Licz­ba tu­ry­stów spa­dła o ok. 75%. Tak zna­czą­ca zmia­na jest cio­sem dla bran­ży tu­ry­stycz­nej ge­ne­ru­ją­cej 6% PKB. Do­dat­ko­wo Stany Zjed­no­czo­ne, Wiel­ka Bry­ta­nia, Au­stra­lia i Fi­li­pi­ny ofi­cjal­nie od­ra­dza­ją swoim oby­wa­te­lom po­dró­że do Bang­ko­ku.

Pro­test „Czer­wo­nych ko­szul” zwią­za­ny jest z oba­le­niem w 2006 roku pre­mie­ra Thak­si­na Shi­na­wa­try. We­dług pro­te­stu­ją­cych zo­stał on po­zba­wio­ny wła­dzy w spo­sób nie­le­gal­ny w wy­ni­ku woj­sko­we­go za­ma­chu stanu. Były pre­mier cie­szył się dużą po­pu­lar­no­ścią wśród naj­bied­niej­szych warstw spo­łe­czeń­stwa, dzię­ki wpro­wa­dza­nym przez sie­bie re­for­mom so­cjal­nym. Obec­nie prze­by­wa on na emi­gra­cji.

Artykuł ukazał się na portalu newstelegraf.pl , jego autorem jest Gizmo.
Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
„News Telegraf”: Ba­ry­ka­dy na uli­cach Bang­ko­ku Reviewed by on 26 kwietnia 2010 .

Taj­skie opo­zy­cyj­ne ugru­po­wa­nie „Czer­wo­ne ko­szu­le” wy­wo­ła­ło za­miesz­ki w cen­trum Bang­ko­ku, do­ma­ga­jąc się roz­wią­za­nia par­la­men­tu i przed­ter­mi­no­wych wy­bo­rów. Na uli­cach wznie­sio­no ba­ry­ka­dy. W star­ciach ze służ­ba­mi po­rząd­ko­wy­mi zgi­nę­ło już ponad 25 osób. Trwa­ją­cy od ponad pół­to­ra mie­sią­ca kry­zys po­li­tycz­ny w Taj­lan­dii na­si­la się. Opo­zy­cyj­ne ugru­po­wa­nie zwane „Czer­wo­ny­mi ko­szu­la­mi”, po­pie­ra­ją­ce od­su­nię­te­go od wła­dzy w 2006 roku pre­mie­ra

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź