Chiny news,Wydarzenia i zapowiedzi

Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna przemawia na zakończenie EXPO

Grzegorz_SchetynaMarszałek Sejmu RP, miedzy innymi razem z sekretarzem ONZ Ban Ki-Moonem, premierem Chin – Wen Jiabao, premierem Węgier – Viktorem Orbánem i premier Finlandii – Mari Kiviniemi, znalazł się wśród pięciu osobistości przemawiających na zakończenie EXPO 2010. Poniżej publikujemy przemówienie marszałka Schetyny w języku angielskim oraz w języku polskim:
Chairman of the Parliament of Poland

The slogan of this year’s World Expo was “Better City, Better Life.” Before I shall express my opinion on the very idea of our international meeting, I would like, first of all, to congratulate the Hosts on the excellent organization and effective popularization of the Expo which has been visited by a record, because nearly 70 million, number of guests. More than 8 million people visited our Polish pavilion. This makes us happy and filled with satisfaction which we expressed when congratulating last Wednesday Ms Xie Wei, an accountant from the province of Zhejiang, who turned out to be our 8-millionth visitor. By the way, I wish to say that Ms Xie Wei is very typical of the new China: young, vigorous and very well-educated. This is exactly to such China as symbolized by our 8-millionth visitor that we above all addressed our message about Poland, my country, which has been for 20 years, from the moment of recovering her independence, unwaveringly rebuilding her centuries-old splendour.

Last year Poland was the only European country that did not succumb to the world economic and financial crisis. We maintained economic growth and on the map of general recession we remained a green island of the developing, sound economy and stable financial system. That is why it is especially important for us to develop economic cooperation with China which is our largest economic partner in Asia. Thanks to Expo we have been able to show Polish towns and regions to China and the world. Polish towns have been developing together with the economy. Meanwhile, Chinese contractors have been building one of the motorways to connect Poland’s main cities.

Statistical data show that over and above 50 per cent of the world population live in towns. The largest metropolises play the key role both in economy and culture, and even in the world politics. Intellectual and scientific life are concentrated around towns where it is often easier to find a job, but where requirements are stricter, the pace of living is different, therefore it is easier to get lost and feel alone there.

We want our towns to be resident-friendly, we want them to be associated with lesser air or water pollution and to become, owing to the common effort of science and industrial innovations, as ecologically safe for their residents as suburban areas where the increasing number of people have been moving. Each of our countries has been trying to solve these problems, depending on local conditions, historical traditions and financial means.

In Poland, we attach great importance to the government-designed National Strategy for Regional Development 2010−2020, where precisely towns, the main cities of particular regions, play a special role. We believe that it is the development of strong towns that, in our case, decides on the strength and competitiveness of the entire country in the global competition. That is why we care for cooperation between Polish and other regions of Europe, promote our towns and regions, demonstrate conditions favourable to outside investors, but also the still underestimated tourist values of Polish, largely uncontaminated, nature.

We also try to attract to our country by cultural offerings, such as the just finished 16th International Fryderyk Chopin Piano Competition, one of the most important and oldest music competitions in the world, this time organized on the 200th anniversary of the birth of that brilliant Polish pianist and composer. The first Chopin competition was held in 1927.

I am convinced that the Shanghai Expo contributed substantially to exchange of experience among all creators of national pavilions by presenting many inspirational ideas of future development of towns and of changes making life of town dwellers easier. This Expo will be long remembered by Poles in particular. Because it was our success, thanks, above all, to the great care and generosity of our Chinese friends who, by offering us excellent conditions to present Poland as a country open and friendly to people who are creative and full of positive energies, let us, to the benefit of both parties, make full and good use of our time in Shanghai.

When asked why she was visiting the Polish pavilion exactly, Ms Xie Wei answered with great warmth that because Poland was a country of beautiful people. Therefore I shall repeat after her, We are very satisfied with the stay here, in Shanghai, and if you ask us why we have come here, I shall answer as Ms Xie Wei did, Because the Chinese are beautiful people!

Thank you very much.


Przemówienie w języku polskim:

Hasłem tegorocznego Expo jest „Lepsze Miasto, Lepsze Życie”. Przed wyrażeniem opinii na temat samej idei naszego międzynarodowego spotkania, chciałbym przede wszystkim pogratulować Gospodarzom doskonałej organizacji i skutecznego propagowania Expo, które odwiedziła już rekordowa, bo prawie 70-milionowa, liczba gości. Ponad 8 milionów osób odwiedziło nasz polski pawilon. To czyni nas szczęśliwymi i pełnymi satysfakcji, którą wyraziliśmy w środę, gratulując Pani Xie Wei, księgowej z prowincji Zhejiang, która okazała się naszym 8-milionowym gościem. Przy okazji chciałbym powiedzieć, że Pani Xie Wei jest typową przedstawicielką nowych Chin: młodych, energicznych i dobrze wykształconych. Dokładnie do takich Chin, których symbolem jest nasz 8-milionowy gość, przede wszystkim kierujemy nasze przesłanie o Polsce, kraju, który od chwili odzyskania niepodległości 20 lat temu, odbudowuje swoją dawną, wielowiekową świetność.

W ubiegłym roku Polska była jedynym krajem europejskim, który nie poddawał się światowemu kryzysowi gospodarczemu i finansowemu. Utrzymujemy wzrost gospodarczy, a na mapie ogólnej recesji byliśmy zieloną wyspą rozwoju, gospodarki i solidnego, stabilnego systemu finansowego. Dlatego szczególnie ważny jest dla nas rozwój współpracy gospodarczej z Chinami, które są naszym największym partnerem gospodarczym w Azji. Dzięki Expo byliśmy w stanie pokazać polskie miasta i regiony Chinom i na światu. Polskie miasta rozwijają się wraz z gospodarką. Tymczasem chiński wykonawca buduje jedną z autostrad łączącą główne miasta Polski.

Dane statystyczne pokazują, że ponad 50 procent światowej populacji mieszka w miastach. Największe metropolie odgrywają kluczową rolę zarówno w gospodarce i kulturze, a nawet w świecie polityki. Intelektualne i naukowe życie koncentruje się wokół miast, gdzie często łatwiej jest znaleźć pracę, ale gdzie wymagania są bardziej rygorystyczne, tempo życia jest inne, dlatego łatwiej jest zgubić się i czuć się samotnym.

Chcemy, aby nasze miasta były przyjazne mieszkańcom, chcemy, aby by ich powietrze i woda były mniej zanieczyszczone i by stały się, dzięki wspólnym wysiłkom naukowców i innowacjom przemysłowym, tak ekologicznie bezpieczne dla swoich mieszkańców jak strefy podmiejskie, gdzie wiele osób się osiedla. Każdy z naszych krajów stara się rozwiązać te problemy w zależności od warunków lokalnych, tradycji historycznych i środków finansowych.

W Polsce przywiązujemy wielką wagę do stworzonej przez rząd Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020, gdzie właśnie miasta, główne miasta poszczególnych regionów, odgrywają szczególną rolę. Wierzymy, że to rozwój silnych miast w naszym przypadku decyduje o sile i konkurencyjności całego kraju w globalnej konkurencji. Dlatego dbamy o współpracę między Polską a innymi regionami Europy, promujemy nasze miasta i regiony, wykazujemy korzystne warunki dla inwestorów z zewnątrz, ale także wciąż niedoceniane walory turystyczne Polski, w znacznym stopniu nienaruszoną naturę.

Staramy się również promować nasz kraj poprzez ofertę kulturalną, taką jak zakończony niedawno 16. Międzynarodowy Konkurs Chopinowski, jeden z najważniejszych i najstarszych konkursów muzycznych na świecie, tym razem zorganizowany w 200. rocznicę urodzin tego genialnego, polskiego pianisty i kompozytora. Pierwszy Konkurs Chopinowski odbył się w 1927 roku.

Jestem przekonany, że Shanghai Expo znacząco przyczyniło się do wymiany doświadczeń wśród wszystkich twórców pawilonów narodowych, prezentując wiele inspirujących pomysłów przyszłości rozwoju miast i zmian usprawniających życie ich mieszkańców. To Expo szczególnie długo pozostanie w pamięci Polaków. Był to nasz sukces przede wszystkim dzięki wielkiej trosce i hojności naszych chińskich przyjaciół, którzy, oferując nam doskonałe warunki do prezentacji Polska jako kraju otwartego i przyjaznego dla ludzi, którzy są kreatywni i pełni pozytywnej energii, pozwolili nam, z korzyścią dla obu stron, w sposób pełny, dobrze wykorzystać czas w Szanghaju.

Na pytanie, dlaczego odwiedziła polski pawilon, Pani Xie Wei odpowiedziała z wielkim ciepłem, że dlatego, ponieważ Polska to kraj pięknych ludzi. Dlatego będę powtarzać za nią. Jesteśmy bardzo zadowoleni z pobytu tutaj, w Szanghaju, a jeśli zapytacie nas, dlaczego tu przyjechaliśmy, odpowiem jak Pani Xie Wei: Ponieważ Chińczycy to piękni ludzie!

Dziękuję bardzo.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna przemawia na zakończenie EXPO Reviewed by on 31 października 2010 .

Marszałek Sejmu RP, miedzy innymi razem z sekretarzem ONZ Ban Ki-Moonem, premierem Chin – Wen Jiabao, premierem Węgier – Viktorem Orbánem i premier Finlandii – Mari Kiviniemi, znalazł się wśród pięciu osobistości przemawiających na zakończenie EXPO 2010. Poniżej publikujemy przemówienie marszałka Schetyny w języku angielskim oraz w języku polskim: Chairman of the Parliament of Poland The

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź