English,Malezja

Elections in Malaysia – part II. Interview with Greg Lopez, PhD scholar at the Australian National University

Malaysian Prime Minister, Najib Razak (foto: www.eastasiaforum.org)

Malezja jest państwem postkolonialnym, którego system polityczno-społeczny opiera się na uznaniu praw trzech narodów. Zamieszkują go głównie nie zawsze sobie przychylni nawzajem: Malajowie, Chińczycy i Hindusi. To sprawia, że kraj jest bardzo zróżnicowany pod względem narodowym, etnicznym i religijnym. Jakby tego było mało, główne siły polityczne faworyzują Malajów, a w szczególności bumiputera czyli „synów ziemi” (60% społeczeństwa), co rodzi liczne napięcia. Niebawem odbędą się kolejne wybory, a opozycja, mająca prospołeczny program i reprezentująca niezadowoloną część społeczeństwa, nigdy nie była tam mocna jak obecnie.

Sergiusz Prokurat (CSPA) is questioning Greg Lopez, PhD scholar at the Crawford School of Economics and Government, Australian National University about Malaysian politics. Greg  is an author and contributor of blog: Malaysia’s Dilemma (malaysiasdilemma.wordpress.com) that present analysis on Malaysia’s economic, political and social dilemmas.

Sergiusz Prokurat: When will be the next General Elections?

The National Front has until June of next year to call for an election. It is very unusual that the national front has waited this long. Normally in previous elections the trend has been to call for an election a year before the end date. So the fact that the government has yet to call for an election suggests that they are facing a serious problem. Now as to the date of the actual general election there is so much speculation that I am not ready to provide an exact date but my view is that the government will wait until the very end to call for an election.

Sergiusz Prokurat: So June 2013?

Yes, maybe a few months before that. Technically the five year term ends in April next year but the next parliamentary sitting is in June so constitutionally the election has to be called before this sitting in June 2013. Mr Najib, the prime minister, is a very cautious man, some would even say cowardly, he is not known to have challenged for anything during his rise to prime ministership but it was handed to him on a silver platter because his father was a well-known prime minister. So he rose up the ranks because of his father’s name and he has had a lot of good fortune, as you know they wanted to hand over the prime ministership to Anwar Ibrahim.

Sergiusz Prokurat: Please tell me why are they trying to delay the elections as much as possible?

The reason is Mr Najib has to get a 2/3 majority, this is Barisan Nasional’s problem. In Malaysia until 2008 every election was won by Barisan Nasional by more than a 2/3 majority.

Sergiusz Prokurat: Exactly, since 2008 Barisan Nasional still have the majority but not as much as they used to in the past. So why are they trying to delay elections?

You see if Mr Najib cannot get 2/3 then he will be replaced.

Sergiusz Prokurat: By whom?

His current deputy, Muhyiddin Yassin, who has already made some strategic steps to remove him. In fact he had already tried to become prime minister after Mr Najib’s predecessor, Abdullah Ahmad Badawi. However, back then an agreement was reached and Mr Najib became prime minister. But Mr Yassin wants to be prime minister and has the support of the party’s right wing, which is the strongest faction. So if Najib can’t get 2/3 majority, everyone knows that he’s out. That’s why he’s delaying, he is waiting for a time when he can be sure that he’ll get the 2/3 majority.

Sergiusz Prokurat: That is certainly a very important factor. Can you tell me what are the most probable scenarios after the election?

Let me give you two scenarios. In the first scenario Barisan Nasional wins but gets a small majority, while the opposition gets around 100 out of the 222 seats. If that happens, the opposition certainly has the advantage. Owing to the fact the Malaysia’s electoral system favours the incumbent (due to l gerrymandering, mal-appropriatment, use of government funds and machinery during campaigning, total control of the media and rigging of the election system (the abuse of postal votes), if the opposition can garner 100 seats, it means that the people prefer the opposition (it has been calaculted that the opposition needs about 64 percent of the votes to form government but the National Front can form government even with as low as 40 percent). So this scenario would lead to members of parliament from the National Front defecting to the opposition and that can lead to some very messy scenarios. How it will play out exactly is difficult to tell. Meanwhile the second scenario involves, again, Barisan Nasional winning – I myself don’t see the opposition winning but they will improve on their performance form 2008. The only way that the opposition can win is if they are able to secure the support of key political leaders in the states of Sabah and Sarawak on the island of Borneo. Anyway the second scenario is Barisan Nasional wins but with a smaller majority which leads to internal power struggles and the result of such a confrontation is difficult to predict. So these are the two scenarios I can foresee.

Sergiusz Prokurat: So what is the key political risk to watch in the future? Is the Malaysian opposition a political risk or are there other risks you think we need to watch?

Malaysia’s problem is political, the economy is doing alright, it’s recording a 4-5% growth rate, lower than the previous decade but still good. But the problem of Malaysia is that it is an electoral authoritarian regime and therefore needs a high growth rate to sustain satisfaction (or legitimize) with the regime. Currently the growth rates are not high enough to keep many vested interests in the patronage system happy, which generates political instability. Nevertheless economically Malaysia is fine and so too socially. The ruling party, exactly because of its political problems, uses religion as a tool to divide and rule, which provokes tension. Basically what they tell the Muslims is that if you support the opposition Islam will be sidelined, the Chinese will be in control and the social stability will be lost. So the real issue here is how will Barisan Nasional react to the elections’ outcome. If it reacts according to democratic norms there will be no problem. Either there will be a transition of power within the ruling party to the current deputy or Barisan Nasional’s MPs will move to the opposition parties – which is allowed under our constitution – and the opposition parties will form a new government. It remains to be seen if Barisan Nasional will allow this.

Sergiusz Prokurat: Is this a risk? What could possibly happen in the future if events should turn out this way?

First of all never in Malaysian history has the opposition been so strong. Secondly, historically when the opposition has done well, mostly at state level, the government has not hesitated to use extra-constitutional means to remove state governments: they have declared a state of emergency, used states governors, or legislation, or the royalty, and corruption to remove democratically elected opposition state governments. What they haven’t used is the military and I don’t think they will come to use it because the Malaysian military is professional and has by and large not got involved in domestic politics. In the past army personel votes have always been for the ruling party but now it is changing. Also the only time the army acted unprofessionally was during May 13, 1969 when it is believed that several of the members of the Royal Malay Regiment were responsible for anti-Chinese actions. But now that the main opposition parties are led by Muslims (unlike in 1969 when it was led by the Chinese and also in 1969, therefore this will not happen. Therefore the only way that the ruling party can address this problem is by who will have the greater influence within the elite structure: the monarchy, the religious leaders and the business community. In my opinion it will all come down to how strong is the deputy prime minister in comparison with the prime minister. This transition could get messy, but if democratic norms are followed and the deputy has the backing of the elite than the prime minister can be forced to step down.

Sergiusz Prokurat: Thank you for your time!

 

Tłumaczenie:

Sergiusz Prokurat: Kiedy będą następne wybory w Malezji?

Front Narodowy ma czas do czerwca przyszłego roku by rozpisać wybory. Jest to bardzo dziwne, że Front Narodowy zwleka tak długo z wyborami. Podczas poprzednich cyklów wyborczych normą było rozpisywanie wyborów na rok przed upływem daty końcowej. Fakt, iż rząd do tej pory nie rozpisał wyborów wskazuje na to, że ma poważny problem .Co do samej daty wyborów to nie jestem w stanie jednoznacznie stwierdzić ze względu na nadmiar spekulacji w tej sprawie, jednak osobiscie uważam, że rząd poczeka do samego końca by rozpisać wybory.

Sergiusz Prokurat: W takim razie będzie to czerwiec 2013?

Tak, być może pare miesięcy wczesniej. Teoretycznie kadencja kończy się w kwietniu przyszłego roku ale kolejna sesja parlamentarna odbędzie się w czerwcu tak więc zgodnie z konstytucją wybory muszą zostać rozpisane przed czerwcem 2013.Pan Najib, premier, jest bardzo ostrożnym człowiekiem, niektórzy wręcz nazywają go tchórzem, w trakcie swojej drogi ku stanowisku premiera nie musiał specjalnie walczyć o pozycję, lecz otrzymywał kolejne awanse ze względu na ojca, który był znanym premierem. Swoją pozycję zatem zawdzięcza nazwisku a poza tym miał dużo szczęscia, jak Pan dobrze wie chciano zaproponować stanowisko premiera AnwarowiIbrahimowi.

Sergiusz Prokurat: Proszę powiedzieć dlaczego rząd stara się odwlec w czasie wybory?

Powodem jest fakt, iż Pan Najib musi uzyskać większosc 2/3 głosów, to jest własnie prblem Barisan Nasional. W Malezji do roku 2008 Barisan Nasional wygrywało każde wybory większoscią powyżej 2/3.

Sergiusz Prokurat: Zgadza się, od roku 2008 Barisan Nasional wciąż posiada większosc parlamentarną lecz jest ona mniejsza niż w przeszłosci. Dlaczego zatem opóźniają wybory?

Jesli Pan Najib nie uzyska większosci 2/3 zostanie zastąpiony.

Sergiusz Prokurat: Przez kogo?

Zostanie zastąpiony przez jego zastępcę, Muhyiddina Yassina, który już poczynił kilka strategicznych kroków w celu zastąpiena premiera. Yassin spróbwał już raz zostać premierem, gdy ustępował poprzednik Pan Najiba, Abdullah Ahmad Badawi. Niemniej jednak podówczas doszło do porozumienia między różnymi interesami i Pan Najib został premierm. Ale Pan Yassin wciąż chce być premierem I jest popierany przez najsilniejszą frakcję, prawe skrzydło partii. Zatem jesli Najib nie uzyska większosci 2/3, wszyscy wiedzą, że jego czas dobiegnie końca. Z tego powodu opóźnia on wybory, czekając na moment, w którym będzie pewien uzyskania 2/3.

Sergiusz Prokurat: Z pewnoscią jest to ważny czynnik. Proszę powiedzieć jakie są trzy najbardziej prawdopodobne scenariusze po wyborach?

Przedstawię dwa scenariusze. W pierwszym wariancie Barisan Nasional zwycięża ale uzyskuje małą większosc, a opozycja zdobywa około 100 mandatów z ca lkowitej puli 222. W takim przypadku opozycja z pewnoscią znajduje się w uprzywilejowanej sytuacji. Z powodu licznych oszustw I fałszowania wyborów, społeczeństwo woli opozycję. W tym kontekscie posłowie Frontu Narodowego mogliby decydować się na przejscie do opozycji co mogłoby prowadzić do bardzo skomplikowanych scenariuszy. Jak dokładnie rozwinęłaby się sytuacja jest trudne do przewidzenia. Tymczasem drugi scenariusz to także wygrana Barisan Nasional– osobiscie nie wierzę w wygraną opozycji. W każdym razie Barisan Nasional zwycięża ale z małą przewagą co prowadzi do wewnętrznej rywalizacji o władzę, której wynik jest trudny do przewidzenia. To są dwa scenariusze, które wydają mi się możliwe.

Sergiusz Prokurat: Na jakie kluczowe ryzyko polityczne powinnismy zwracać szczególną uwagę? Czy opozycja malezyjska jest ryzykiem czy też istnieją inne czynniki ryzyka?

Problem Malezji jest polityczny, gospodarka radzi sobie nieźle, notując wzrost rzędu 4-5%. Co prawda jest to niższa średnia niż w poprzedniej dekadzie, ale wciąż dobra. Problemem Malezji jest natomiast fakt, iż jest to autorytarny reżim, który potrzebuje wysokiego wzrostu gospodarczego w celu utrzymania zadowolenia społecznego. Obecne tempo wzrostu nie jest wystarczające, by zadowolić wszystkie grupy interesu w ramach systemu podziału zysków z gospodarki, co powoduje niestabilność polityczną. Niemniej jednak Malezja radzi sobie nieźle gospodarczo i społecznie. Dokładnie ze względu na swoje problemy partia rządząca wykorzystuje religię zgodnie z zasadą „dziel i rządź”, co stwarza napięcia. Partia rządząca przekonuje muzułmanów, iż poparcie opozycji spowoduje marginalizację Islamu, przejęcie kontroli przez Chińczyków i utratę stabilności społecznej. Zatem podstawową kwestią jest jak Barisan Nasional zareaguje na wynik wyborów. Jeśli zachowa się zgodnie z normami demokratycznymi, nie będzie żadnego problemu. W takim wypadku albo nastąpi przejęcie władzy w ramach rządzącej partii na rzecz obecnego zastępcy lub posłowie Barisan Nasional przejdą do partii opozycyjnych – jest to dozwolone w naszej konstytucji – po czym partie opozycyjne stworzą nowy rząd. Przekonamy się czy Barisan Nasional dopuści do tego.

Sergiusz Prokurat: Czy jest to realne zagrożenie? Jakich przyszłych wydarzeń moglibyśmy się spodziewać jeśli tak się potoczą rozgrywki po wyborach?

Po pierwsze nigdy w malezyjskiej historii opozycja nie była tak silna. Po drugie, zawsze gdy opozycja notowała dobry wynik, przede wszystkim w wyborach stanowych, rząd nie wahał się przed użyciem pozakonstytucyjnych narzędzi by usunąć rządy stanowe: ogłaszał stan wyjątkowy, posługiwał się gubernatorami stanowymi, lub ustawą o napaści na rodzinę królewską. Nigdy zaś nie korzystał z wojska i nie przypuszczam by mogli je wykorzystać tym razem, ponieważ armia jest profesjonalna i w przeszłości nie mieszała się w politykę, jeśli nie liczyć działań, skierowanych przeciwko Chińczykom. Obecnie głównymi partiami opozycyjnymi kierują muzułmanie i interwencja wojskowa nie będzie miała miejsca. Z tego powodu partia rządząca może odnieść się do tego wyzwania w jeden jedyny sposób, dostosowując się do tej części elit, która będzie miała największe wpływy: rodziny królewskiej, przywódców religijnych i świata biznesu. Moim zdaniem kluczowym czynnikiem będzie relatywna siła wicepremiera w stosunku do premiera. Ta transformacja polityczna może potencjalnie się skomplikować, lecz jeśli normy demokratyczne będą respektowane i wicepremier uzyska poparcie elit, wtedy premier będzie zmuszony do ustąpienia.

Sergiusz Prokurat: Dziękuję bardzo!

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Elections in Malaysia – part II. Interview with Greg Lopez, PhD scholar at the Australian National University Reviewed by on 14 września 2012 .

Malezja jest państwem postkolonialnym, którego system polityczno-społeczny opiera się na uznaniu praw trzech narodów. Zamieszkują go głównie nie zawsze sobie przychylni nawzajem: Malajowie, Chińczycy i Hindusi. To sprawia, że kraj jest bardzo zróżnicowany pod względem narodowym, etnicznym i religijnym. Jakby tego było mało, główne siły polityczne faworyzują Malajów, a w szczególności bumiputera czyli „synów ziemi” (60% społeczeństwa), co rodzi

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź