Artykuły,Chiny news

Dorota Roszkowska: Relacja z VIII Konferencji Konsorcjum na rzecz badań nad rozwojem zachodnich Chin w Chengdu

chengduDysproporcje rozwojowe występujące między regionami zachodnich i wschodnich Chin stanowią obecnie istotny i szeroko dyskutowany problem gospodarki Państwa Środka. Realizowana od 2000 roku, w ramach  Strategii rozwoju zachodnich Chin (ang. Western China Development Strategy), polityka wsparcie chińskich regionów słabiej rozwiniętych nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Koncentracja władz rządowych na realizacji projektów infrastrukturalnych, finansowanych poprzez transfery rządowe, system pożyczek (w tym 70 proc. wszystkich otrzymanych przez Chiny pożyczek zagranicznych) i obligacje, okazała się mało efektywnym instrumentem wsparcia regionów zachodnich.

Jednym z ciał doradczych rządu w kwestii prowadzonej polityki rozwojowej jest Konsorcjum na rzecz badań nad rozwojem zachodnich Chin, które powstało w 2004 roku. Konsorcjum tworzą następujące osoby: Jeff Sachs, dyrektor Instytutu Ziemi Uniwersytetu Columbia, Hu Yongtai, sekretarz Konsorcjum, Bao Shuming, dyrektor Centrum informacji o Chinach Uniwersytetu Michigan, Wu Jinglian, przedstawiciel centrum badawczego Rady Państwa, Yan Shijing, rektor Uniwersytetu Syczuańskiego, Yang Minghong, dyrektor Instytutu rozwoju społecznego i badań nad rozwojem zachodnich Chin.

Główną formą aktywności konsorcjum jest organizowanie dorocznych konferencji poświęconych rozwojowi zachodnich Chin (ang. Annual Conference of the Consortium for Western China Development Studies). Tegoroczna, ósma już konferencja, odbyła się w dniach 5-6 lipca w Chengdu (prowincja Syczuan). Konferencja współorganizowana była między innymi przez Uniwersytet Syczuański oraz Stowarzyszenie Ekonomistów Chińskich.  Doroczne konferencje mają charakter międzynarodowy, a poza aspektami ekonomicznymi, poruszają także kwestie społeczne i kulturowe. Organizatorzy konferencji zakładają realizację trzech głównych celów. Po pierwsze, stworzenie platformy międzynarodowej dyskusji i wymiany doświadczeń dla przedstawicieli rządu i badaczy, dostarczenie rekomendacji w zakresie tworzenia instrumentów polityki rządu centralnego skierowanych do obszarów słabiej rozwiniętych, wydanie publikacji zwierającej podsumowanie i kluczowe wnioski wynikające z referatów prezentowanych podczas konferencji. Doroczne konferencje uznawane są za jedną z najważniejszych platform międzynarodowej wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie badań nad rozwojem Zachodnich Chin.

Tegoroczna konferencja zgromadziła ok. 80 uczestników, w większości badaczy chińskich uczelni z zachodniej części Chin. Największą grupę obcokrajowców stanowili niemieccy badacze, współpracujący z lokalnymi uniwersytetami. Obecni byli też przedstawiciele międzynarodowych organizacji, prowadzących programy pomocowe skierowane do obszarów wiejskich w Chinach. W tym roku szeroko dyskutowane były problemy dotyczące procesów urbanizacji, pomocy regionom wiejskim oraz, ze względu na bliskie położenie Tybetu, strategie pomocy dla tego obszaru. Referaty w czasie dyskusji panelowych dotyczyły m.in. takich zagadnień jak: strategiczne obszary wsparcia w ramach prowadzonych strategii pomocowych, znaczenia nowych biegunów wzrostu w Zachodnich Chinach, chińska strategia urbanizacji, urbanizacja jako nowy czynnik dynamizacji zrównoważonego rozwoju w Chinach, rozwój ekonomiczny i społeczny obszarów zamieszkałych przez mniejszości etniczne, przeciwdziałanie ubóstwu i chorobom cywilizacyjnym. Obszar Tybetu stanowił przeważający przedmiot wystąpień niemieckich naukowców oraz przedstawicieli zachodnich organizacji pomocowych. Prezentowany przeze mnie referat dotyczący porównania strategii rozwoju Chin Zachodnich i Polski Wschodniej wzbudził zainteresowanie chińskich uczestników konferencji. Interesowało ich przede wszystkim, w jaki sposób wydatkowane są środki pomocowe, jak dużą rolę w strukturze wydatków odgrywają wydatki infrastrukturalne oraz na ile realizacja strategii okazała się skuteczna. W toku dalszej dyskusji doszukano się także podobieństw charakteryzujących Polskę Wschodnią i Chiny Zachodnie. Oba regiony są zróżnicowane etnicznie, mają w dużej mierze charakter rolniczy, są także atrakcyjne turystycznie. Porównanie wartości Produktu Regionalnego Brutto per capita w obszarze województw Polski Wschodniej i Chin Zachodnich, wskazuje, że w polskich województwach wartości te są około dwukrotnie wyższe. Natomiast samo tempo wzrostu gospodarczego w ciągu ostatnich dziesięciu lat w prowincjach Chin Zachodnich było prawie dwukrotnie wyższe niż w Polsce.

Wnioski kluczowych prelegentów

cheng2W czasie konferencji kluczowi prelegenci zwrócili uwagę na potrzebę zmiany kierunków prowadzonej polityki rozwoju regionalnego, która w ciągu ostatnich dziesięciu lat nie wpłynęła na zmniejszenie luki rozwojowej między obszarami zachodnich i wschodnich Chin.  Wnioski kluczowych prelegentów dotyczyły potrzeby zmiany struktury wydatków publicznych, tak by przynosiły one efekty gospodarcze w krótkim i średnim okresie czasu. Oznacza to stopniowe odchodzenie od priorytetu finansowania projektów infrastrukturalnych. W czasie obrad sesji plenarnej prof. Wing Wooi, sekretarz generalny Konsorcjum, wskazał potrzebę stworzenia programu rozwoju publicznego budownictwa mieszkaniowego, jako instrumentu który pozwoli na skuteczne przeprowadzenia procesów urbanizacji. Urbanizacja bowiem uznawana jest za receptą na długookresowy, zrównoważony rozwój Chin, w tym szczególnie części zachodniej tego kraju. Wspierany przez rząd system budownictwa mieszkaniowego miałby mieć charakter czasowy, na okres około 10 lat. W tym czasie wykształcić się i rozwinąć miałyby instytucje finansowe i kredytowe, umożliwiające zakup nieruchomości osobom nieposiadającym nieruchomości, co obecnie jest warunkiem otrzymania kredytu. Publiczne budownictwo mieszkaniowe zapobiec ma porażce procesu urbanizacji, jak miało to miejsce np. w Meksyku czy Brazylii. W czasie obrad zwrócono też uwagę na potrzebę reformy systemu hukou, rozwój technologii i budownictwa ekologicznego oraz reformy praw własności na obszarach wiejskich. W strategii rozwoju zachodnich Chin kluczową role odgrywać mają centra metropolitalne, tzw. bieguny wzrostu,  które generować będą rozwój całych przylegających obszarów.

Dorota Roszkowska, magister międzynarodowych stosunków gospodarczych i prawa, asystent na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, autor publikacji naukowych z zakresu gospodarki chińskiej i międzynarodowego transferu technologii, przygotowuje rozprawę doktorską na temat wpływu międzynarodowego transferu technologii na innowacyjność gospodarki ChRL.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dorota Roszkowska: Relacja z VIII Konferencji Konsorcjum na rzecz badań nad rozwojem zachodnich Chin w Chengdu Reviewed by on 28 lipca 2013 .

Dysproporcje rozwojowe występujące między regionami zachodnich i wschodnich Chin stanowią obecnie istotny i szeroko dyskutowany problem gospodarki Państwa Środka. Realizowana od 2000 roku, w ramach  Strategii rozwoju zachodnich Chin (ang. Western China Development Strategy), polityka wsparcie chińskich regionów słabiej rozwiniętych nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Koncentracja władz rządowych na realizacji projektów infrastrukturalnych, finansowanych poprzez transfery rządowe,

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź