Komentarz eksperta

D. Konieczny: Polska i Chiny a ryzyko wpadnięcia w pułapkę średniego dochodu

W ostatnich miesiącach w Polsce opublikowano kilka raportów przedstawiających diagnozę obecnego stanu krajowej gospodarki oraz zawierających rekomendacje działań, jakie powinny podjąć władze w celu nadania nowego impulsu rozwojowego. Opracowanie zaprezentowane przez firmę konsultingową McKinsey & Company pt. „Polska 2025 – Nowy motor wzrostu w Europie” wśród najważniejszych wyzwań wskazuje zwiększenie produktywności zwłaszcza w sektorze energetyki, górnictwa i produkcji rolnej oraz postawienie nacisku na wzrost innowacyjności polskich producentów, a także przeciwdziałanie negatywnym trendom demograficznym. Z kolei raporty pt. „Dlaczego w Polsce zarabiamy 4 razy mniej niż w bogatych krajach Europy Zachodniej i przestaliśmy się do nich zbliżać”, opracowany przez fundację „Pomyśl o przyszłości”, oraz „Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej?” pod redakcją Jerzego Hausera wskazują, że dotychczasowy model rozwoju Polski opierający się głównie na taniej sile roboczej, imporcie kapitału i know-how wyczerpuje się (jest to tzw. imitacyjny model oparty na nisko i średnio zaawansowanej produkcji oraz polegający na odtwarzaniu rozwiązań technicznych zastosowanych w gospodarkach rozwiniętych). Trudności te potęguje również wysoki poziom regulacji rynku oraz nasilające się problemy demograficzne. Dlatego też eksperci zalecają wprowadzenie zmian wspierających rozwój sektorów innowacyjnych w celu podniesienia wydajności pracy oraz zwiększenie udziału wynagrodzeń This discrepancy may scare away a few people!You can find dozens of celebrities with the Sun in Aries Ascendant in cancers horoscope combination on Astrotheme, listed in popularity order and based on our visitors” clicks. w wartości dodanej, co w konsekwencji poprawi konkurencyjność kraju i uchroni go przed ryzykiem wpadnięcia w tzw. pułapkę średniego dochodu (middle income trap). Jednocześnie autorzy raportu „Dlaczego w Polsce zarabiamy 4 razy mniej….” wskazują na korzyści dla gospodarki, w tym pozytywny wpływ na poziom wynagrodzeń ze wspierania rodzimych firm o zasięgu regionalnym lub globalnym, które bardzo często w kraju pochodzenia tworzą wysoko płatne miejsca pracy dla wykwalifikowanego personelu (kadra zarządzająca, działy badań i rozwoju).

Co w online slots takim razie mają wspólnego powyższe raporty opisujące sytuację w Polsce z Chinami? Po pierwsze ChRL również stoi przed ryzykiem wpadnięcia w pułapkę średniego dochodu. Ponadto, jeśliby w tych opracowaniach zamienić Polskę na Chiny, to okazałoby się, że znakomita większość zawartych rekomendacji albo jest wdrażana, albo będzie zaimplementowana przez władze w Pekinie, które przechodzą na nowy model rozwoju gospodarki innowacyjnej oraz zwiększenia wagi usług i konsumpcji wewnętrznej w PKB.

Niekorzystną alokację dochodów wynikającą z międzynarodowego podziału pracy doskonale ilustruje rozkład kosztów produkcji iPhona i iPoda. Przy produkcji iPhona (patrz wykres poniżej) wynagrodzenia chińskich pracowników stanowią niecałe 2% kosztów jego wytworzenia. Natomiast prawie 60% całkowitych dochodów wraca do amerykańskich podwykonawców. Analogicznie wygląda sytuacja przy produkcji iPoda (Chińscy pracownicy stanowią ok. 30% personelu zaangażowanego w jego produkcję, a trafia do nich niecałe 3% wypłaconego wynagrodzenia).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Human Development Report 2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Human Development Report 2014

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
D. Konieczny: Polska i Chiny a ryzyko wpadnięcia w pułapkę średniego dochodu Reviewed by on 22 grudnia 2014 .

W ostatnich miesiącach w Polsce opublikowano kilka raportów przedstawiających diagnozę obecnego stanu krajowej gospodarki oraz zawierających rekomendacje działań, jakie powinny podjąć władze w celu nadania nowego impulsu rozwojowego. Opracowanie zaprezentowane przez firmę konsultingową McKinsey & Company pt. „Polska 2025 – Nowy motor wzrostu w Europie” wśród najważniejszych wyzwań wskazuje zwiększenie produktywności zwłaszcza w sektorze energetyki, górnictwa i

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź