Artykuły,Publicystyka

Autostrada A2 – spojrzenie z chińskiej strony

Nieudana budowa dwóch odcinków autostrady A2 przez chińską firmę COVEC wywołała w Polsce olbrzymią dyskusję i falę spekulacji. Co na ten temat myślą Chińczycy?

Aby czytelnicy polska-azja.pl i ogólnie ludzie mieszkający w Polsce mogli więcej dowiedzieć się o tym, jak Chińczycy oceniają całe to zamieszanie, postanowiłem zebrać ich opinie z forum internetowego dla Chińczyków mieszkających w Polsce. W przytaczanych wypowiedziach zmieniłem tylko nicki, a wypowiedzi po chińsku przetłumaczyłem na angielski (mój polski jest jeszcze niewystarczająco dobry).

Ma Bin
Student II roku psychologii na UW

Poniżej wersji angielskiej prezentujemy dla czytelników, którzy mają problemy z tym językiem, niedoskonałą wersję polską, przetłumaczoną głównie przez Google Translatora i tylko lekko podregowaną. Za niedoskonałości przepraszamy!
CSPA

A Chinese group started an argument over the issue of A2 project. Here are the direct translations without any personal comments of the argument taken from a forum for Chinese people in Poland.

Are Polish people gangsters?! Setting on fire and blocking the entrance!

Our Chinese people came to Poland with great passion for the A2 project, but in return the Polish people have to treat us in this way?! No need to remind the bad intention of raising the price from the subcontractors, their actions is purely gangster like!

The guy in blue shirt is the representative from TR-CONSTRUCTION. After receiving the project money from GDDKiA for March, immediately paid the project money for TR-CONSTRUCTION, but today it was still him who started the riot.

au1

au2

That Polish guy came to attack me after I took this photo; he wanted to grab my camera. Two Polish workers protected me, then this guy yelled at these two Polish workers “Remember you are Polish!”

au3

Even the police did nothing.

au4

This is how Polish people repay our investment!

The follow post:

Osoba1: Those are hooligans, they have planned this, be careful!

xp2: I just read the news on Polish media, they didn’t mention a word about setting on fire and blocking the entrance, they only said the subcontractors were demonstrating at the entrance.

madbird: Just like an old saying in China over 20 years ago, “Do you want to do business with enemies? Do it with Polish people”

l.l.xiong: They probably have planned this since the beginning, hope it will get better.

zhanyi: This is outrageous! Its most probably caused by setting low price, what did it say in the contract? If you lowered the price just to get the bid, what you can do in China is surely not going to work here in Poland. Save your words, feels like you are writing a poem or something, “passion” and stuff. What you should be talking about now is cost and profit. You should make it clear how much profit you should make and how much profit the Polish side should earn, they can not stab you at the back when everything is clear!

bmwman: Chinese people generally don’t want to cause any trouble, its routed from the Confucius thoughts, you have to give that up if you want to do business abroad.

johnson10000: Go to the court, if the law if on your side you have got nothing to worry about.

jonani1239: I also thing the Chinese side lowered the price with bad intention, this is hostile takeover bid.

yhc: The other companies in Europe also set very low price to get the bid, but the Chinese company was repressed by Polish company and other competitors from the EU with bad intention. As for today’s riot, we could sue them and ask for compensation, and see if they dare to do it again. Some issues are not impossible to solve, it’s just whether you have the courage to face it, give him the dose of his own medicine. Don’t worry about whether there will be enough time to finish the project, now you should focus on how to deal with this problem.

Snowman: You have been complaining but you never explained why the Polish came to start the riot, what’s the reason? The only news I found is from this link bellow:   biznes.onet.pl/wideo/protest-podwykonawcow-na-a2,9459567,11,klip.html#

Have you confirmed that the Chinese side has cleared all the project money for TR or any other contractors? From the video it says only 30% were paid. I also saw the two burning tire in the video which was the same from your photo, did they burn anything else? The main issue is the debt hasn’t cleared. COVEC has signed the contract with the subcontractors, and promised to clear all the debt before 30th this month (May), violence was definitely not the way to do it, but the way Polish people claim the debt is sort of like the Chinese people would do it… I hope even thought COVEC decided to end the contract they would still clear the debt. End the cooperation but do not end the connection.

Osoba2: From what I heard, accepting the Chinese bid was mainly because of the work efficiency from Chinese workers, but in reality this was faced with many problems and in the end they have to choose the way to sign with subcontractors, and this caused that problem that the subcontractors and suppliers raise the price with bad intention, thus caused the contract to change again and again. In this situation where Chinese side is nowhere in control, this is no more a simple investment but a high subsidies to the local subcontractors and suppliers.

So in one word, we are robbed by the Polish government and the local companies. One funny story is the proprietor agreed to issue the Construction Permit to the Chinese company and one Polish company for the same area at the same time. Now A2 project is delayed for one month, so this area was taken by another company who legally has the construction permit, and Chinese company has to pay a high compensation for the Polish proprietor’s fault.

madbird: The reality COVEC is facing now is how to lower the loss as much as possible. I think the aim of COVEC is to build up their reputation among EU and making profit is not as important, this is smart, if COVEC can finish this project good, then there will be more project for them in EU, this is what Chinese philosophers say “Bitter before sweet”, but they failed to recognize one fact, that they cut the road for gaining money for Polish contractors. Poland is a realistic nation, they don’t acknowledge the Chinese way of thinking, if they accept on project, they have to make profit, and they will not taste the bitterness with Chinese before they can taste the sweetness. They understand what it means if COVEC builds up its reputation here. Remember, Polish company will never suffer losses during cooperation, this is proven from all kinds of cooperation between Poland and China, those suffered losses are always on Chinese side (I’m sure the Chinese people in Poland will agree with me on that), so I think it was COVEC who doesn’t understand the situation here and caused them this catastrophe.

Snowman: There is news from radio that Polish government has rejected the request from Chinese company that they wanted Polish government to increase the price of this project. Anyone heard of that? Is it truth?

zent2011: We should stand against the evil actions from the Polish subcontractors, and let everyone know about their ugly action.

bmwman: This is a trap set by EU and Poland, when COVEC jumped into this trap, the European media will twist the fact and China can do nothing about it. They knew that Chinese company will fail in Europe; Poland has done lots of research on the failure cased of COVEC before they sign the contract. I said before that lowest bid is not the only reason why they choose COVEC, they have lots of options and it’s not like Poland doesn’t have the money to pay for the budget, they knew that Chinese company doesn’t have much experience in dealing with European project and in the end the Chinese company will pay for the compensation.

zhanyi: I hope you can post the original PFU contract, then we’ll see what we can do. PFU states that, if the quantity during the construction exceeds the specified quantity in PFU, then the exceeded part will be given to all the contractors. COVEC has asked GDDKIA for the exceeded part but was refused by all kinds of excuse by the Outsourcer. Within a very short time COVEC has already spend the one hundred billion dollars they prepared to cover the exceeded quantity but GDDKIA used all kinds of excuse and does not want to pay for the compensation. We should list out all the extra posts we did for the bridge in order to face the EU standard, including the steel plate and everything, and then show the list in PFU, we can sue them in the Europe Court.

Wersja polska

Chińska grupa rozpoczęła dyskusję na temat projektu A2. Oto bezpośrednie tłumaczenie bez żadnych osobistych uwag. Dyskusja pochodzi z forum dla Chińczyków w Polsce.

Czy naród polski to naród gangsterów? Podpalanie i blokowanie wjazdu!

Nasi chińscy ludzie przyjechali do Polski z wielką pasją do projektu A2, a w zamian za to naród polski ma nas traktować w ten sposób? Nie trzeba przypominać złych intencji – podniesienie cen przez podwykonawców, ich działania są czysto gangsterskie!

Ten facet w niebieskiej koszuli jest przedstawicielem z TR-CONSTRUCTION. Po otrzymaniu pieniędzy na projekt z GDDKiA na marzec, od razu wpłacił pieniądze na TR-CONSTRUCTION, ale dziś to on rozpoczął zamieszki.

Ten Polak przyszedł mnie zaatakować po tym, jak zrobiłem to zdjęcie; chciał chwycić aparat fotograficzny. Dwóch polskich pracowników chroniło mnie, a ten facet krzyczał na tych dwóch polskich pracowników „Pamiętajcie, jesteście Polakami!”
Nawet policja nic nie zrobił.
W ten sposób naród polski zwraca naszą inwestycję

Następne posty:

Osoba1 : To są chuligani, mają to zaplanowane, uważaj!

XP2: Właśnie przeczytałem wiadomości w polskich mediach, nie wspominają słowem o podpaleniu i blokowaniu wjazdu, tylko powiedzieli, że podwykonawcy demonstrowali przy wejściu.

madbird: Podobnie jak stare powiedzenie w Chinach od ponad 20 lat „Czy chcesz robić interesy z wrogami? Zrób je z Polakami ”
llxiong: Prawdopodobnie zaplanowali to od początku, mam nadzieję, że będzie lepiej.
zhanyi: To jest oburzające! Najbardziej prawdopodobnie spowodowane przez ustawienie niskiej ceny, co było napisane w umowie? Jeśli obniżyli cenę tylko po to żeby mieć ofertę, to to co można zrobić w Chinach, to z pewnością nie pracować w Polsce. Szkoda słów, czuje się jakbyś pisał wiersz lub coś w tym stylu „pasja” i takie tam. Co należy mówić teraz, to o kosztach i zyskach. Należy jasno powiedzieć, ile zysku należy zrobić i ile zysku strona polska powinna zarabiać, ale nie mogą wbić ci noża w plecy, gdy wszystko jest jasne!

bmwman: Chińczycy na ogół nie chcą powodować żadnych kłopotów, zgodnie z myślą Konfucjusza, trzeba się poddać, jeśli chcesz robić interesy za granicą.

johnson10000: Idź do sądu, jeśli maszprawo po swojej stronie, nie masz się czym martwić.

jonani1239: Ja również sądzę, że strona chińska obniżyła cenę ze złych intencji, jest to wrogim przejęciem oferty
yhc: Inne firmy w Europie także dały bardzo niska cenę, aby uzyskać ofertę, ale chińska firma została stłumiona przez polską firmę i innych konkurentów z Unii Europejskiej ze złych intencji. Co się tyczy dzisiejszych zamieszek, będziemy mogli zaskarżyć na nie i żądać odszkodowania, i sprawdzić, czy odważą się zrobić to ponownie. Niektóre kwestie nie są możliwe do rozwiązania, tylko czy masz odwagę zmierzyć się z tym, dać mu dawkę ich własnego leku. Nie martw się o to, czy będzie wystarczająco dużo czasu, aby ukończyć projekt, teraz należy skupić się na tym jak radzić sobie z tym problemem.

Snowman: Narzekałeś, ale nigdy nie wyjaśniłeś, dlaczego Polacy rozpoczęli zamieszki, jaki jest powód? Jedyną wiadomość, jaką znalazłem to: biznes.onet.pl/wideo/protest-podwykonawcow-na-a2, 9459567,11,klip.html #
Czy potwierdzasz, że strona chińska wyrównała rachunki dla projektu TR lub innych wykonawców? W filmie mówią, że tylko 30% było wypłacone. Widziałem też dwie opony spalone w filmie, które były takie same, jak te ze zdjęcia, palili coś jeszcze? Głównym problemem jest to, że dług nie został wyczyszczony. COVEC podpisał umowę z podwykonawcami i obiecał, że odda wszystkie długi przed 30 tego miesiąca (maj), przemocą na pewno nie sposób to zrobić, ale dlaczego Polacy twierdzą, że robienie długu to jest trochę tak, jak w Chinach ludzie to robią… Mam nadzieję, że nawet jeśli COVEC postanowił zakończyć umowę, to jednak spłaci dług. Koniec współpracy, ale nie koniec połączenia.

Osoba2: Z tego co słyszałem, przyjęli chińską ofertę była głównie ze względu na efektywność pracy chińskich robotników, ale w rzeczywistości zetknęli się z wieloma problemami. W końcu musieli wybrać podpisanie umowy z podwykonawcami, a to spowodowało problem, bo podwykonawcy i dostawcy podnoszą ceny ze złymi intencjami, co spowodowało zmianę umowy ponownie i ponownie. W tej sytuacji, w której strona chińska niczego nie kontroluje, nie jest to inwestycja, ale wysoka dotacja dla lokalnych podwykonawców i dostawców.

Więc jednym słowem, jesteśmy okradani przez polski rząd i lokalne firmy. Jedna zabawna historia jest taka, że właściciel zgodził się na wydanie pozwolenia na budowę chińskiej firmie i jednej polskiej firmie na tym samym obszarze w tym samym czasie. Teraz wykonanie projektu A2 jest opóźnione o jeden miesiąc, więc obszar ten został zajęty przez inną firmę, która legalnie posiada pozwolenie na budowę, a chińska firma musi zapłacić wysokie odszkodowanie z powodu winy polskiego właściciela.

madbird: Rzeczywistość z którą mierzy się COVEC jest taka: w jaki sposób zmniejszyć straty w jak największym stopniu. Myślę, że celem COVECu jest zbudowanie reputacji wśród państw UE, a osiąganie zysku nie jest tak ważne. Jest to mądre, jeśli COVEC zakończyłby ten projekt dobrze, to będzie więcej projektów dla nich w UE, to jest to, co chińska filozofia nazywa „Gorzkie przed słodkie”. Ale nie udało im się rozpoznać faktu, że ucięto drogę, aby uzyskać pieniądze dla polskich przedsiębiorców. Polacy to realistyczne naród, nie uznają chińskiego sposobu myślenia, jeśli akceptują projekt, muszą zarobić, oni nie zaznają goryczy z Chińczykami, zanim będą mogli skosztować słodkości. Oni rozumieją, co to znaczy, że COVEC buduje swoją reputację tutaj. Pamiętajcie, że polska firma nigdy nie poniesie straty w trakcie współpracy, wynika to ze wszystkich rodzajów współpracy między Polską i Chinami, poniesione straty są zawsze po chińskiej stronie (Jestem pewien, że Chińczycy w Polsce zgodzą się ze mną), więc myślę, że to COVEC nie zrozumiał sytuacji tu i spowodował tą katastrofę.

Snowman: Jest wiadomość z radia, że rząd polski odrzucił prośbę chińskiej firmy, która chciała podnieść cenę tego projektu. Ktoś coś słyszał o tym? Czy to prawda?

zent2011: Musimy stanąć do walki ze złymi działaniami polskich podwykonawców i niech każdy wie o ich okropnych działaniach.

bmwman: To jest pułapka zastawiona przez UE i Polskę, jeśli COVEC skoczy w tę pułapkę, europejskie media będą wykrzywiać fakty, i Chiny nie będą mogły nic z tym zrobić. Wiedzieli, że chińskiej firmie nie powiedzie się w Europie; Polska zrobiła wiele badań na temat porażek COVEC przed zawarciem umowy. Powiedziałem już wcześniej, że najniższa oferta nie jest jedynym powodem, dla którego wybrano COVEC, mają wiele możliwości, to nie jest tak, że Polska nie ma pieniędzy, aby zapłacić za budżet, wiedzieli, że chińska firma nie ma dużego doświadczenia w zajmowaniu się projektami europejskimi i w końcu będzie musiała zapłacić odszkodowanie.

zhanyi: Mam nadzieję, że możesz zamieścić pierwotną umowę PFU, potem zobaczymy, co możemy zrobić. W PFU stwierdza się, że jeśli ilość podczas budowy przekroczy określoną ilość w PFU, to przekroczona część będzie oddana wszystkim wykonawcom. COVEC poprosił GDDKIA o przekroczoną część, ale prośba została odrzucona, z powodu wszelkiego rodzaju wymówek podsuwanych przez zleceniodawców. W bardzo krótkim czasie COVEC wydał już sto miliardów dolarów przygotowanych na pokrycie przekroczenia ilości, ale GDDKIA używa wszelkiego rodzaju wymówek i nie chce zapłacić za odszkodowanie. Należy wymienić wszystkie dodatkowe etaty, które mieliśmy z powodu budowy mostu, aby móc sprostać standardom unijnym, włączając w to blachy stalowej i tak dalej, a następnie pokazać listę w PFU, możemy pozwać ich do Trybunału Europejskiego.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Autostrada A2 – spojrzenie z chińskiej strony Reviewed by on 27 czerwca 2011 .

Nieudana budowa dwóch odcinków autostrady A2 przez chińską firmę COVEC wywołała w Polsce olbrzymią dyskusję i falę spekulacji. Co na ten temat myślą Chińczycy? Aby czytelnicy polska-azja.pl i ogólnie ludzie mieszkający w Polsce mogli więcej dowiedzieć się o tym, jak Chińczycy oceniają całe to zamieszanie, postanowiłem zebrać ich opinie z forum internetowego dla Chińczyków mieszkających

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

komentarze 4

 • Jest takie starożytne polskie przysłowie „Jak nie potrafisz, nie pchaj się na afisz” i chyba wszystko w temacie.

  • Starożytne przysłowia to są, ale np. chińskie. :-) A w ogóle, jak to jest, że gdzie indziej się udaje, a w Polsce „nie idzie” zrobić stosunkowo prostej rzeczy, jak budowa porządnej autostrady? Nie mówiąc o kolejach, metrze, służbie zdrowia i mnóstwie innych spraw.
   Mówiąc półżartem, może należałoby zapytać Leo Beenhakkera na ten temat?…

 • Bzdury. De facto Chinczycy wzieli kontrakt nie majac o nim pojecia. Firma miala sprobowac, a wlasciciele dolozyc do kosztow. Koszty okazaly sie wyzsze niz zaplanowane i ktos uznal, ze nie bedzie doplacal do autostrady w Polsce.

  Zobaczymy czy Chinczycy zaplaca kare za nie wywiazanie sie z umowy. Sadze, ze nie – bo nawet na tyle nie sa ubezpieczeni. Wartosc majatku tej firmy jest znacznie ponizej kary, a firma matka rzadko kiedy bierze odpowiedzialnosc…

  Czytajcie miedzy wierszami – „he started the riot, but he was paid” czyli probowali zaplacic tym ktorzy sie stawiaja, a reszcie nie.

  Tak naprawde oni zdawali sobie sprawe z wrogosci podwykonanwcow. Zreszta jakim cudem autostrada moglaby kosztowac sporo taniej skoro podwykonawca bylby ten sam Polak co pod przewodnictwem firmy chocby amerykanskiej/europejskiej?

  Gdyby naprawde chcieli sciagneliby i przyslowiowy beton z Chin. Autostrada A2 potrzebuje tyle polproduktow, ze wystarczyloby na kilka statkow….

 • Dziękuję za ten materiał. Trzeba przyznać, że w opiniach Chińczyków dominowały wypowiedzi wyważone i przemyślane. Pomimo posiadanego polskiego obywatelstwa, osobiście jestem skłonny życzyć w tej sprawie sukcesu stronie chińskiej (obojętnie czy w TE czy gdzie indziej), bo ktoś wreszcie musi utrzeć nosa politycznym cinkciarzom, cwaniakom i mentalnym menelom. Natomiast wiadomo, że gdyby tak się stało, cała smrodliwa sprawa zostanie wyciszona i zamieciona pod dywan, jak to już nieraz u nas bywało.

Pozostaw odpowiedź